Detall

Mestres per a atendre substitucions en centres públics de la Comunitat Valenciana curs 2009-2010 (Especialitat: Pedagogia Terapèutica)


 • Descripció

  Mestres per a atendre substitucions en centres públics de la Comunitat Valenciana curs 2009-2010 (Especialitat: Pedagogia Terapèutica)


 • Organisme

  Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
  AVDA. CAMPANAR, 32
  46015 Valencia


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de proba

  Valoració de mèrits


 • Grup

  B - Diplomatura, Enginyeria o Arquitectura Tècnica, FP III o equivalent


 • Requisits especifics

  - Estar en possessió d'alguna de les titulacions específiques que s'expressen en l'annex II. • Requisits generals

  Requisits del personal aspirant.
  - Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea, o cònjuge, siga quina siga la seua nacionalitat dels espanyols i dels nacionals de altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret i els seus descendents i als del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de 21 anys o majors d'esta edat dependents, o nacional d'algun estat al qual s'aplique els Tractats Internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals s'aplique la lliure circulació de treballadors i la norma que es dicte per a la seua incorporació a l'ordenament jurídic espanyol.

  - Estar en possessió a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds d'algun dels títols següents:
  - Mestre/a
  - Diplomat/a en Professorat d'Educació General Bàsica.
  - Mestre/a de Primera Ensenyança
  En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, haurà d'estar en possessió de la credencial que acredite la seua homologació o de la credencial de reconeixement per a l'exercici de la professió de mestre/a, en aplicació del Reial Decret 1665/1991, de 25 d'octubre (BOE de 22 de novembre).

  - Tindre complits els 16 anys i no excedir l'edat establida per a la jubilació.

  - No patir malaltia ni estar afectat/da per limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'exercici de la docència.

  - No haver sigut separat/da per expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.

  - Estar en possessió a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds del "Certificat de grau mitjà" de valencià, expedit per la "Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià".


 • Documentació / Informació


  Els qui desitgen prendre part en esta convocatòria hauran d'omplir la sol·licitud, que figura com a model en l'annex III, i que els serà facilitada en les direccions territorials d'Educació de les tres províncies de la Comunitat Valenciana, i en l'adreça d'internet:http://www.edu.gva.es/per/docs/bolsas/instan_bolsa_prim.pdf, junt amb la documentació acreditativa dels mèrits al·legats.


  DOCUMENTS QUE HAN DE PRESENTAR-SE JUNT AMB LA SOL·LICITUD AMB CARÀCTER GENERAL
  - Fotocòpia del DNI.
  - Fotocòpia del Títol acadèmic
  - Fotocòpia Titulació de valencià

  EN RELACIÓ AMB EL BAREM
  Apartat 1: Certificat on consten exercicis aprovats en l'oposició (no serà necessari quan s'al·leguen exercicis de procediments selectius convocats en la Generalitat).
  Apartat 2. Certificat acadèmic.
  Apartat 3: Fotocòpia titulació de valencià


 • Lloc de presentació

  Registres de les Direccions territorials d'Educació de la Comunitat Valenciana.


 • Altres formas de presentació


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.edu.gva.es/per/val/bolsas.htm


 • Seguiment

La Generalitat desitja que esta informació li siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es referix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.