Detall

Mestres per a atendre substitucions en centres públics de la Comunitat Valenciana curs 2009-2010 (Especialitat: Pedagogia Terapèutica)


 • Descripció

  Mestres per a atendre substitucions en centres públics de la Comunitat Valenciana curs 2009-2010 (Especialitat: Pedagogia Terapèutica)


 • Organisme


  Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  AVDA. CAMPANAR, 32
  46015 Valencia
  Web: http://www.cece.gva.es/val/ • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de proba

  Valoració de mèrits


 • Grup

  B - Diplomatura, Enginyeria o Arquitectura Tècnica, FP III o equivalent


 • Requisits especifics

  - Estar en possessió d'alguna de les titulacions específiques que s'expressen en l'annex II. • Requisits generals

  Requisits del personal aspirant.
  - Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea, o cònjuge, siga quina siga la seua nacionalitat dels espanyols i dels nacionals de altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret i els seus descendents i als del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de 21 anys o majors d'esta edat dependents, o nacional d'algun estat al qual s'aplique els Tractats Internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals s'aplique la lliure circulació de treballadors i la norma que es dicte per a la seua incorporació a l'ordenament jurídic espanyol.

  - Estar en possessió a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds d'algun dels títols següents:
  - Mestre/a
  - Diplomat/a en Professorat d'Educació General Bàsica.
  - Mestre/a de Primera Ensenyança
  En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, haurà d'estar en possessió de la credencial que acredite la seua homologació o de la credencial de reconeixement per a l'exercici de la professió de mestre/a, en aplicació del Reial Decret 1665/1991, de 25 d'octubre (BOE de 22 de novembre).

  - Tindre complits els 16 anys i no excedir l'edat establida per a la jubilació.

  - No patir malaltia ni estar afectat/da per limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'exercici de la docència.

  - No haver sigut separat/da per expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.

  - Estar en possessió a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds del "Certificat de grau mitjà" de valencià, expedit per la "Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià".


 • Documentació / Informació


  Els qui desitgen prendre part en esta convocatòria hauran d'omplir la sol·licitud, que figura com a model en l'annex III, i que els serà facilitada en les direccions territorials d'Educació de les tres províncies de la Comunitat Valenciana, i en l'adreça d'internet:http://www.edu.gva.es/per/docs/bolsas/instan_bolsa_prim.pdf, junt amb la documentació acreditativa dels mèrits al·legats.


  DOCUMENTS QUE HAN DE PRESENTAR-SE JUNT AMB LA SOL·LICITUD AMB CARÀCTER GENERAL
  - Fotocòpia del DNI.
  - Fotocòpia del Títol acadèmic
  - Fotocòpia Titulació de valencià

  EN RELACIÓ AMB EL BAREM
  Apartat 1: Certificat on consten exercicis aprovats en l'oposició (no serà necessari quan s'al·leguen exercicis de procediments selectius convocats en la Generalitat).
  Apartat 2. Certificat acadèmic.
  Apartat 3: Fotocòpia titulació de valencià


 • Lloc de presentació

  Registres de les Direccions territorials d'Educació de la Comunitat Valenciana.


 • Altres formas de presentació
 • Informació en web organisme

  http://www.edu.gva.es/per/val/bolsas.htmLa Generalitat desitja que esta informació li siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es referix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.