Detall

Tècnics auxiliars de servicis socials


 • Descripció

  Tècnics auxiliars de servicis socials


 • Organisme

  El Campello
  Oncina Giner, 7
  Tel:965637200
  Fax:965632982


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de proba

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o Tècnic/a


 • Requisits especifics

  Estar en possessió del Títol de Grau Mitjà de Formació Professional, Títol de Batxiller, Títol de Grau Mitjà de Cicle Formatiu de Formació Professional o equivalent.


 • Tasa ordinària

  15,45 €


  Descripció de la tasa

  L'ingrés s'efectuarà en el compte de Mare Nostrum (Caja Murcia) 0487 0482 319060000013.


 • Exempció / Reducció taxes


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  TORN LLIURE


 • Documentació / Informació

  Les instàncies sol·licitant prendre part en el procés selectiu es dirigiran a l'alcalde-president de l'Ajuntament del Campello. Podrà utilitzar-se instància model que facilitarà el Registre General de l'Ajuntament i que consta en la pàgina web municipal (www.elcampello.es).
  - Còpia compulsada del DNI.
  - Còpia compulsada de la titulació acadèmica, i acreditació de l'equivalència, si és el cas.
  - Justificació de l'abonament dels drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  Registre General d'Entrada de l'Ajuntament, al carrer Alcalde Oncina Giner, número 7. En el cas que no es presente en el registre d'entrada d'este ajuntament sinó en altres registres admissibles, s'haurà de remetre, dins del termini de presentació, fax al número 965 637 202 indicant la dita circumstància i identificant l'aspirant, per a la seua admissió. • Seguiment

La Generalitat desitja que esta informació li siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es referix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.