• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Sol·licitud d'acreditació per l'alta telemàtica d'ascensors amb la utilització del sistema informàtic ALTEA.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'acreditació per l'alta telemàtica d'ascensors amb la utilització del sistema informàtic ALTEA.

  Objecte del tràmit

  ALTEA és el sistema informàtic que permet la tramitació telemàtica del procediment per a la posada en servici d'ascensors.
  Les entitats autoritzades podran utilitzar el sistema ALTEA, com a intermediaris entre els titulars dels ascensors instal·lats i els Servicis Territorials d'Indústria i Seguretat Industrial.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podràn presentar la documentació per a la posada en servici d'ascensors els representants autoritzats d'agents d'intermediació acreditats.
  Els agents d'intermediació són les empreses fabricants que els instal·len i declaren la conformitat amb la normativa vigent i siguen acreditats per la Conselleria per a poder utilitzar el sistema Altea com a intermediaris entre els titulars i els Servicis Territorials d'Indústria.

  Requeriments

  Les entitats acreditades hauran de disposar d'un sistema informàtic que permeta accedir al servidor que suport al sistema Altea a través de la xarxa Internet i el va enviar i recepció dels documents electrònics que intervenen en el procediment telemàtic.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració Local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de Correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, en:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'ECONOMIA, INDÚSTRIA, TURISME I OCUPACIÓ
  C/ CASTÁN TOBEÑAS, 77. CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 d'OCTUBRE-TORRE 1Ver plano
  46018 Valencia
  Tel: 012

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud d'acreditació com a agent d'intermediació, dirigida a la Direcció General de Industrial i haurà de ser presentada per l'entitat interessada acompanyada de la documentació següent:
  a) Documentació acreditativa i identificativa del sol·licitant i del representant legal.
  Per a persones físiques no caldrà presentar el D.N.I., sempre que, en la sol·licitud, s'autoritze l'Administració a consultar-ne les dades.
  b) En el cas que el titular del certificat que s'utilitzarà per a firmar els documents i tràmits d'este procediment telemàtic no siga el representant legal de l'empresa, document firmat per este en què es designe la persona que realitzarà la dita funció.
  c) La documentació acreditativa corresponent al procediment o procediments de declaració de conformitat a què s'aculla l'agent d'intermediació.
  d) Memòria explicativa del funcionament del servici d'intermediació, en la que s'identifique:
  - Relació de mitjans tècnics dedicats per a l'exercici del servici d'intermediació.
  - Relació de mitjans humans dedicats i organització de les tasques que comporta el servici d'intermediació.
  e) Acceptació de l'obligacions recollides per l'article 12 de l'orde que regula este procediment.
  f) NIF/CIF del titular del certificat electrònic amb què es firmaran les sol·licituds d'inscripció d'ascensors.
  g) Autoritat certificadora que expedix els certificats amb què firmaran les mateixes.

  NOTES:
  - En el cas que els documents que han d'acompanyar a la sol·licitud d'acreditació com a agent d'intermediació ja estigueren en poder de qualsevol òrgan de l'administració actuant, el sol·licitant podrà acollir-se al que establix l'apartat f) de l'article 35 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, sempre que es faça constar la data i l'òrgan o dependència en què van ser presentats o, si és el cas emesos, i que no hagen transcorregut mes de cinc anys des de la finalització del procediment a què corresponguen.
  - En els supòsits d'impossibilitat material d'obtindre el document, l'òrgan competent podrà requerir al sol·licitant la seua presentació o, si no n'hi ha, l'acreditació per altres mitjans dels requisits a què es referix el document.

  Impresos associats

  [SOLACREAL] SOL·LICITUD D'ACREDITACIÓ

  Inici

 • La Generalitat desitja que esta informació li siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es referix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.