• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de la targeta professional de mariner pescador.

  Objecte del tràmit

  Establir els requisits exigibles per a obtindre la targeta professional de mariner pescador, que acredite la capacitació professional dels mariners que exercisquen la seua activitat en barcos pesquers.

  A este efecte, s'entendrà com a mariner tot membre de la tripulació que exercisca la seua activitat com a tripulant subaltern en barcos pesquers i no dispose de titulació específica habilitant per a altres funcions en el barco.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Requeriments

  - Haver complit setze anys d'edat.

  - Certificat expedit pel centre docent d'haver superat satisfactòriament el curs de Mariner Pescador o d'haver superat una prova d'aptitud sobre els coneixements teoricopràctics, el contingut dels quals es desenrotlla en l'apartat Informació Complementària.

  No podran, en cap cas, obtindre certificat satisfactori del curs, si les faltes d'assistència són superiors al 10 per cent de les hores teòriques. La part pràctica haurà de completar-se en la seua totalitat.

  Inici
 • Taxes

  Per a 2016:

  Model 046-9793 - Taxa per expedició de títols professionals marítims

  Import de la taxa: 11,75 euros

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  https://atenea.ha.gva.es/sara/servlet/com.hacienda.pdf.pdf417.ServletRecogidaDatosSimulador?ID_SIMUL=SIMU046-9793

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  I preferentment en:

  DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 Valencia
  Tel: 012
  DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESEVOLUPAMENT RURAL - CASTELLÓ
  AVDA. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
  Tel: 012
  DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Presentació de la sol·licitud en imprés normalitzat i documentació requerida.

  * PER A TOTS ELS CASOS:
  a) Dos fotografies recents.
  b) Resguard/comprovant d'ingrés de taxes.
  c) Llibreta d'inscripció marítima (1r full), excepte per a l'alta.
  d) Documentació acreditativa i identificativa del sol·licitant i, si és el cas, del seu representant legal. Per a persones físiques no caldrà presentar el DNI, sempre que, en la sol·licitud, s'autoritze l'Administració a consultar les dades.
  e) En cas de ser major de 50 anys, certificat mèdic previ a l'embarcament, expedit per l'Institut Social de la Marina.

  * ALTA:
  a) Certificat d'estudis.

  * CANVI
  a) Còpia de la Llibreta Marítima, on consten els assentaments d'embarcament i desembarcament.
  b) Certificat de competència de mariner.

  * RENOVACIÓ:
  a) Targeta caducada.

  * DUPLICAT:
  a) Targeta deteriorada.
  b) Denúncia per robatori o pèrdua.

  * CONVALIDACIÓ:
  a) Targeta/es a convalidar.
  b) Títol a convalidar, traducció per intèrpret jurat, si és el cas.
  c) Programa d'estudis amb traducció per intèrpret jurat, si és el cas
  d) Certificat de les atribucions que el títol li conferix, amb traducció per intèrpret jurat si és el cas.

  * ALÇAMENT DE RESTRICCIÓ:
  a) Targeta anterior.
  b) Còpia de la Llibreta Marinera, on consten els assentaments d'embarcament i desembarcament.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'EXPEDICIÓ DE TARGETA PROFESSIONAL DE MARINER PESCADOR

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud i documentació requerida.

  - Els servicis territorials de la conselleria competent en matèria de pesca, una vegada comprovat que la documentació presentada és correcta, certificaran este extrem i elevaran la corresponent proposta a la Direcció General de Pesca.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992) i la nova redacció donada al seu articulat per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14.01.1999).

  Inici
 • Informació complementària

  * TARGETES PROFESSIONALS

  Les comunitats autònomes certificaran, a través de l'expedició de la Targeta Professional de Mariner Pescador, que els seus posseïdors compten amb els coneixements exigits en l'article anterior.

  Les targetes professionals seran vàlides en tot el territori nacional i s'expediran almenys en castellà i anglés. Les comunitats autònomes amb llengua cooficial diferent del castellà, podran expedir les targetes en un sol document redactat en castellà, anglés i l'altra llengua oficial de la comunitat autònoma, sempre en la mateixa grandària i tipus de lletra.

  La targeta professional tindrà validesa fins que el seu titular complisca l'edat de cinquanta anys. A partir d'eixa data, serà necessària la seua renovació cada cinc anys, a expedir per la comunitat autònoma, acreditant-se en la sol·licitud de renovació per l'interessat la vigència del reconeixement mèdic previ a l'embarcament realitzat per l'Institut Social de la Marina.

  * CONEIXEMENTS TEORICOPRÀCTICS

  Mòdul Formatiu de Pesca:

  1. Concepte, coneixement i denominació dels diversos elements i equips del barco. - Definició de barco, dimensions principals, lleugera descripció de la seua estructura. Cobertes i bodegues. Obra viva i obra morta. Calats, elements fixos i mòbils. Cordam: eixàrcia ferma i de labor. Àncores, ruixons, cadenes i cables. Operacions amb caps i fils d'aram: nucs, gasses, empalmes i costures.

  2. Govern del barco, servicis de sentinella i guàrdia. - Utilització de compassos magnètics i girocompàs. Ordes al timoner. Deures del sentinella. Nocions sobre el Reglament Internacional de Senyals (senyals acústics, llums i altres objectes).

  3. Operacions de càrrega i descàrrega. - Moviment de pesos a bord. Embarcament, desembarcament i estiba de peix, pertrets i provisions.

  4. Maniobres del barco en port. - Maneig de gigres i maquinetes. Donar i deixar anar amarres. Abossar caps i amarres. Encapellar i desencapellar caps i amarres en norais o bites. Maniobres bàsiques d'atracada, desatracada, ancoratge i remolc. Expressions comunes utilitzades durant les maniobres.

  5. Operacions de manteniment a bord. - Manteniment del barco: rascat i pintat de superestructures i equips de coberta.

  6. Seguretat i salut en les faenes de la pesca. Classes de barcos pesquers.

  7. Manipulació i conservació dels productes de la pesca i l'aqüicultura. S'eximirà d'este apartat, pel que fa a la «manipulació», a qui posseïsca el Certificat de Manipulador d'Aliments expedit per la comunitat autònoma competent.

  8. Protecció del medi marí i els seus recursos.

  * TARGETES PROFESSIONALS EN VIGOR. CANVIS

  El Certificat de Competència de Mariner s'extingirà a l'entrada en vigor d'este reial decret.

  Els posseïdors del Certificat de Competència de Mariner, en vigor, podran obtindre la Targeta Professional de Mariner Pescador sol·licitant el canvi davant de la comunitat autònoma que corresponga. Seran computables els períodes d'embarcament establits en l'article 3, realitzats a l'empara de la mencionada titulació.

  El termini màxim per a dur a terme el canvi és de dos anys des de l'entrada en vigor d'este reial decret.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial Decret 1519/2007, de 16 de novembre, pel qual s'establixen els coneixements i requisits mínims per a exercir l'activitat professional de mariner en barcos de pesca (BOE núm. 290, de 04.012.2007).
  - Orde de 12 de maig del 2008, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s'establixen els coneixements i requisits mínims per a exercir l'activitat professional de mariner en barcos de pesca a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5776, de 03.06.2008).

  Llistat de normativa

  Vegeu el Reial Decret 1519/2007, de 16 de novembre.

  Vegeu l'Orde de 12 de maig de 2008.

  Inici

 • La Generalitat desitja que esta informació li siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es referix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.