• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Pagament telemàtic genèric (model 046)

  Objecte del tràmit

  Sistema d'ajuda que, per mitjà de les noves tecnologies, facilita el pagament del model 046 d'autoliquidació, emprant la passarel·la o plataforma de pagaments de la Generalitat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Este sistema pot ser utilitzat per qualsevol persona física o jurídica, i podrà ser el mateix obligat tributari o persona distinta d'este.

  Requeriments

  - Disposar de document nacional d'identitat electrònic expedit pel Ministeri de l'Interior o de certificat reconegut, de persona física o jurídica, emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV).
  - L'usuari propietari del certificat, ha de ser titular o persona autoritzada d'un compte corrent obert en una entitat financera col·laboradora que tinga habilitat com a modalitat de pagament l'abonament on-line. No obstant això, cada entitat pot tindre, addicionalment, les seues pròpies restriccions d'utilització, alienes al servici que presta la Generalitat.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Este procediment es tramita exclusivament de forma telemàtica.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  http://www.chap.gva.es/web/html/Tributos_PagoTelematicoGenerico_v.htm

  Tramitació

  Per a utilitzar la modalitat de "pagament telemàtic genèric" l'ordenant del pagament, que podrà ser el mateix obligat al pagament o persona diferent d'este, haurà de reunir els requisits següents:

  1.- Disposar de document nacional d'identitat electrònic expedit pel Ministeri de l'Interior o de certificat reconegut, de persona física o jurídica, emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV).
  Estos certificats digitals s'usen per a:
  a) Accedir al sistema.

  b) Realitzar la petició de càrrec en compte.

  Per a obtindre qualsevol d'estos dispositius de creació de firma pot dirigir-se als següents punts de registre:

  ·El certificat digital de l'ACCV es pot obtindre en els Punts de Registre d'Usuari de l'ACCV (PRU).
  Vegeu enllaç en informació complementària: "Punt de Registre més pròxim"

  Una vegada dispose del Certificat Digital de la GVA, haurà de seguir els passos indicats en la web de l'Autoritat Certificadora de la Comunitat Valenciana, en "Requisits Aplicacions amb Firma Electrònica ":
  Vegeu enllaç en informació complementària: "Requisits Aplicacions amb Firma Electrònica"

  ·El DNI electrònic s'expedix pel Ministeri de l'Interior. Amb esta finalitat pot consultar l'adreça següent:
  Vegeu enllaç en informació complementària: "DNI electrònic"

  2.- L'usuari propietari del certificat, ha de ser titular o persona autoritzada d'un compte corrent obert en una entitat financera col·laboradora que tinga habilitat com a modalitat de pagament l'abonament on-line. No obstant això, cada entitat pot tindre, addicionalment, les seues pròpies restriccions d'utilització, alienes al servici que presta la Generalitat.

  Pot consultar-se el llistat d'entitats que tenen habilitada la realització de l'abonament on-line en l'enllaç en informació complementària: "Entitats col·laboradores i formes de pagament"


  Una vegada efectuat el pagament, el sistema permet la generació d'un justificant de pagament amb totes les dades resultants del càrrec en compte, inclosa la data d'operació i el NRC o Número de Referència Complet que relaciona de forma unívoca el número de justificant de l'autoliquidació amb l'import ingressat.

  S'haurà de conservar el justificant de pagament. Este justificant serà vàlid a l'únic efecte del pagament, per la qual cosa haurà de complir, si és el cas, amb l'obligació de presentar l'autoliquidació, junt amb la documentació addicional que siga exigible així com amb el justificant de pagament, ja siga per a la seua formalització per via telemàtica o presencial en el centre gestor competent de la Generalitat, en els terminis assenyalats legalment o reglamentàriament, d'acord amb el que disposa la normativa que siga d'aplicació al concepte tributari a què corresponga l'ingrés realitzat.

  Polseu en l'enllaç "Comprovació del Codi de Verificació Tributària" per a la comprovació el codi de verificació tributària.

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Comprovació del Codi de Verificació Tributària

  Entitats Col·laboradores i Formes de Pagament

  Punt de Registre més proper

  Requisits Aplicacions amb Signatura Electrònica

  DNI electrònic

  Pagament telemàtic genèric

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Llistat de normativa

  Manual d'Usuari Pagament Telemàtic

  Inici

 • La Generalitat desitja que esta informació li siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es referix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.