• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Aportació de documentació a un expedient obert en la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació i no arxivat (excepte ajudes i subvencions).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Aportació de documentació a un expedient obert en la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació i no arxivat (excepte ajudes i subvencions).

  Objecte del tràmit

  El tràmit té com a objecte:

  1. Aportar la documentació sol·licitada per l'Administració, per mitjà d'un requeriment d'esmena, a un expedient obert i no arxivat.

  2. Aportar també documentació a instàncies de l'interessat per a completar l'expedient.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els titulars o persones en els quals deleguen.

  Requeriments

  Per a poder aportar documentació telemàtica s'ha de complir algun dels requisits següents:

  1. Haver rebut un requeriment d'esmena sobre un expedient obert.

  2. Haver sol·licitat un tràmit (sol·licitud, etc.) i tindre un expedient obert a què es vullga annexar més documentació.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  TERMINI TANCAT. PENDENT D'OBERTURA.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La documentació s'aportarà de la manera següent:

  - Quan es tracta d'una aportació documental que se li haja requerit, l'interessat annexarà en el tràmit els documents que se li hagen sol·licitat en format pdf, que hauran d'estar firmats digitalment quan se li requerisquen documents originals i no còpies.

  - En el cas d'una aportació documental a instàncies de l'interessat, annexarà aquells documents que considere necessaris amb els mateixos requisits del paràgraf anterior.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  Tramitar amb certificat electrònic:
  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=APDOC&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15449

  Tramitació

  - L'interessat s'identificarà amb un certificat de firma digital acceptat per la Generalitat, és a dir, emés per una entitat autoritzada, com és el cas de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV).

  - La plataforma li guiarà a través dels distints passos per a annexar la documentació, omplint en primer lloc el formulari corresponent amb les dades sol·licitades, alguns dels quals seran obligatoris.

  - A continuació, annexarà la documentació requerida o que considere necessària per a la gestió de l'expedient.

  - Una vegada annexada la documentació, es procedirà al registre d'esta.

  - Finalment, podrà guardar i imprimir el justificant del registre de la documentació aportada.

  - La documentació aportada s'incorporarà a l'expedient obert, que serà gestionat pel personal de la conselleria competent en eixa matèria, qui procedirà en conseqüència.

  - En el cas que en el requeriment s'incloga algun document que només puga presentar-se en paper, la sol·licitud d'esmena es considerarà incompleta mentres no es presenten els mateixos a través del registre d'entrada de la Conselleria.

  Inici
 • Informació complementària

  L'aportació de documentació a un expedient obert, té com a objecte facilitar l'accés per mitjans electrònics dels ciutadans a la informació i al procediment administratiu, i afavorir la relació dels ciutadans i ciutadanes a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques de la Comunitat Valenciana, per a accedir als servicis públics i en la tramitació dels procediments administratiu.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Servicis Públics (BOE núm. 150 de 23/06/07).
  - Llei 3/10, de 5 de maig, de la Generalitat, d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6262, de 07/05/2010).

  Llistat de normativa

  Vegeu la Llei 11/2007, de 22 de juny.

  Vegeu la Llei 3/2010, de 5 de maig.

  Inici

 • La Generalitat desitja que esta informació li siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es referix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.