• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Sol·licitud d'admissió i matrícula d'alumnes en centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana mantinguts amb fons públics per al curs 2014-2015. (Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, programes de qualificació professional inicial, Formació Professional específica de grau mitjà i superior i Batxillerat).
 • ¿Qué se puede solicitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'admissió i matrícula d'alumnes en centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana mantinguts amb fons públics per al curs 2014-2015.
  (Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, programes de qualificació professional inicial, Formació Professional específica de grau mitjà i superior i Batxillerat).

  Objecte del tràmit

  Procés d'admissió de l'alumnat en els centres públics i en les ensenyances concertades dels centres privats de la Comunitat Valenciana que impartisquen ensenyances d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Formació Professional específica de grau mitjà i superior i Batxillerat.

  Inici
 • ¿Quién puede iniciarlo?

  Interessats/Sol·licitants

  Els pares/tutors dels alumnes que cursen els estudis anteriorment esmentats.

  Requeriments

  Requisits d'edat i acadèmics exigits per la normativa vigent per al nivell educatiu i el curs a què es pretenga accedir.

  Inici
 • ¿Cuándo solicitarlo?

  Termini de presentació

  * PROCÉS ORDINARI - 2014

  CONFIRMACIÓ DE PLAÇA
  - Alumnes adscrits de centres d'Ed. Infantil a centres d'Ed. Primària: fins al 6 de març.
  - Alumnes adscrits de centres d'Ed. Primària a centres d'Ed. Sec. Obligatòria: fins al 6 de març.

  SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ
  - E. Infantil i E. Primària: del 7 al 14 d'abril.
  - ESO: del 26 de maig al 2 de juny, els dos inclosos.
  - Batxillerat: del 26 de maig al 2 de juny, els dos inclosos.
  - Formatius de grau mitjà i superior: del 31 de maig a l'11 de juny, els dos inclosos.

  MATRÍCULA
  - Matrícula d'alumnes d'Educació Infantil, Educació Primària: del 12 al 25 de juny.
  - Matrícula d'alumnes d'ESO: del 15 al 16 de juliol.
  - Matrícula d'alumnes de Batxillerat: del 15 al 16 de juliol.
  - CFGM i CFGS: de l'11 al 15 de juliol.

  * PROCÉS EXTRAORDINARI - 2014

  SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ:
  - ESO: del 21 al 22 de juliol.
  - Batxillerat: del 21 al 22 de juliol.
  - Cicles formatius de grau mitjà i grau superior: del 22 al 24 de juliol.

  MATRÍCULA:
  - ESO: 2 i 3 de setembre.
  - Batxillerat: 2 i 3 de setembre.
  - Cicles formatius de grau mitjà i grau superior: del 9 a l'11 de setembre.

  Inici
 • ¿Dónde dirigirse?

  - Al centre docent triat en primer lloc.

  Inici
 • ¿Qué documentación se debe presentar?

  Imprés de sol·licitud d'admissió. (Qui ho desitge pot utilitzar l'assistent telemàtic, per a realitzar la sol·licitud, que es troba en: ).

  1. Acreditació del criteri germans:
  Es comptarà l'existència de germans matriculats en el centre si hi estan cursant ensenyances i continuaran assistint-hi en el curs escolar per al qual se sol·licita l'admissió. Els òrgans competents dels centres verificaran estos punts. Si els cognoms no són coincidents, s'acreditarà la relació per mitjà del llibre de família, certificat, sentència per la qual s'adjudique la tutela i, si és el cas, la resolució administrativa corresponent, emesa per la conselleria competent en matèria de benestar social, en què es conferisca la guarda i l'acolliment del menor.

  2. El domicili familiar s'acreditarà per mitjà de la presentació del DNI del pare/mare o tutor i d'un rebut recent d'aigua, llum o telèfon o contracte de lloguer. Si hi ha discrepància entre els domicilis que figuren en els dos documents, es podrà requerir un certificat de residència lliurat per l'ajuntament.
  En cas de custòdia compartida acordada judicialment, es considerarà domicili familiar aquell en què estiga empadronat l'alumne.
  El lloc de treball del pare, de la mare o del tutor podrà ser considerat, a instàncies del sol·licitant, amb els mateixos efectes de baremació que el domicili familiar, en l'admissió d'alumnes. Per a la justificació d'esta circumstància, els treballadors per compte d'altri aportaran un certificat emés per l'empresa en el qual s'acredite suficientment la relació laboral i domicili del centre de treball. Els treballadors per compte propi ho acreditaran aportant la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'empresaris, professionals i retenidors (mod. 036 o 037).
  Quan l'alumne residisca en un internat, es considerarà, als efectes de l'escolarització, el domicili de la residència com a domicili de l'alumne.

  3. Acreditació del criteri pares treballadors del centre docent: Serà acreditat per la titularitat o per la direcció, segons es tracte d'un centre privat concertat o d'un centre públic.

  4. Acreditació del criteri renda de la unitat familiar:
  Per a l'obtenció de la puntuació pel concepte renda anual de la unitat familiar, serà requisit imprescindible omplir les dades que figuren en l'annex VI de l'Orde de 4 d'abril de 2013 i l'autorització que hi figura perquè l'Administració educativa obtinga confirmació de les dades a través de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.
  A este efecte, tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys autoritzaran la comprovació esmentada amb la seua firma en el document que figura com a annex VI de l'orde mencionada.
  En el cas de separació o divorci dels pares, no es consideraran els ingressos del que no visca en el mateix domicili de l'alumne.
  Es considerarà membre de la unitat familiar el cònjuge del pare o mare de l'alumne que convisca en el mateix domicili.
  En cas de custòdia compartida, es consideraran membres de la unitat familiar els que convisquen en el domicili d'empadronament de l'alumne.
  En el cas que la mare es trobe en estat de gestació, es podrà aplicar el que disposa l'article 42 de l'apartat 3 de l'Orde de 4 d'abril de 2013.

  5. La discapacitat dels alumnes, dels germans, dels seus pares o tutors s'acreditarà per mitjà del certificat corresponent, emés per la Conselleria de Benestar Social.
  Així mateix, es podrà acreditar per mitjà de la corresponent targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat, emesa per l'òrgan competent de l'esmentada conselleria.

  6. Acreditació del criteri família nombrosa:
  La condició de membre de família nombrosa s'acreditarà aportant el títol oficial de família nombrosa.
  En el cas que la mare es trobe en estat de gestació, es podrà aplicar el que disposa l'article 42 de l'apartat 5 de l'Orde de 4 d'abril de 2013.

  7. Antics alumnes del centre sol·licitat
  1. La circumstància que el mateix alumne, son pare, sa mare, el tutor legal o algun dels germans o germanes del sol·licitant tinga la condició d'antic alumne o antiga alumna del centre, prevista en l'article 23 bis del Decret 33/2007, segons la redacció del Decret 42/2013, serà acreditada per la titularitat o per la direcció, segons es tracte d'un centre privat concertat o d'un centre públic.
  2. Només es considerarà antic alumne si s'han cursat ensenyances de segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria o Batxillerat.

  8. Simultaneïtat d'estudis
  La circumstància de compatibilitzar estudis de règim general i ensenyances de règim especial s'acreditarà amb el certificat del centre on l'alumne cursa estudis de règim especial.
  A este efecte, es consideren ensenyances de règim especial els estudis professionals de música i dansa en un conservatori, els estudis d'idiomes en una escola oficial d'idiomes i les ensenyances esportives.

  9. La circumstància específica serà fixada i feta pública en el tauler d'anuncis del centre amb caràcter previ a l'inici del procés d'admissió d'alumnat.

  10. Esportista d'elit
  1. Als efectes establits en esta orde, es considerarà assimilada a la condició d'esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana la condició d'esportista d'alt nivell i la d'esportista d'alt rendiment.
  2. Els esportistes d'alt nivell acreditaran la seua condició indicant el número i data del Boletín Oficial del Estado en què figure el sol·licitant en la llista d'esportistes d'alt nivell aprovada pel Consell Superior d'Esports d'algun dels cinc últims anys amb caràcter general, o dels set últims anys per a esportistes que hagen sigut medallista olímpic o paralímpic.
  3. Els esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana acreditaran la seua condició indicant el número i la data del Diari Oficial de la Comunitat Valenciana en què figure el sol·licitant en la llista d'esportistes d'elit aprovada per la Direcció General de l'Esport d'algun dels tres últims anys des de la publicació.
  4. Els esportistes d'alt rendiment acreditaran la seua condició per mitjà d'un certificat de l'any en curs del Consell Superior d'Esports.

  10. Acreditació del criteri resultats acadèmics per a l'accés a Batxillerat:
  Els alumnes aportaran, a més dels documents assenyalats amb caràcter general, un certificat en què conste la nota mitjana obtinguda en Educació Secundària Obligatòria.
  El certificat s'ajustarà al model que figura com a annex XVII de l'Orde de 4 d'abril de 2013.
  Este certificat serà emés pel centre docent en què l'alumne haja cursat l'últim curs de les ensenyances corresponents .

  11. Per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà de Formació Professional, es considerarà exclusivament la nota mitjana obtinguda en l'Educació Secundària Obligatòria, estudis equivalents o, si és el cas, la nota obtinguda en la prova d'accés, o l'obtinguda en la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.
  Els certificats de la prova d'accés s'entregaran en el centre de primera opció en el mateix termini indiclat per a l'entrega dels certificats de Graduat en Educació Secundària.
  Junt amb la sol·licitud d'admissió, per a les opcions de cicles formatiu en horari nocturn, s'entregarà la documentació especificada en el mateix imprés (annex V.E).

  NOTES:
  - Els sol·licitants de lloc escolar en un centre públic hauran d'aportar els documents acreditatius de les circumstàncies al·legades corresponents al centre en què sol·liciten lloc escolar i, si és el cas, les referides als centres a què este estiga adscrit, en aplicació del que establix l'apartat 5 de l'article 84 de la Llei Orgànica 2/2006, que considera els centres públics adscrits a altres centres públics, que impartisquen etapes diferents, com a centres únics als efectes d'aplicació dels criteris d'admissió de l'alumnat.
  - Així mateix, el que determina el punt anterior també serà aplicable als centres concertats adscrits a altres centres concertats que impartisquen etapes diferents.
  - En la presentació de sol·licituds d'admissió per a cicles formatius de grau mitjà i superior de l'FP en règim presencial i semipresencial o a distància es farà ús previ de l'assistent telemàtic.
  - Els sol·licitants i els centres poden obtindre per mitjans telemàtics la normativa aplicable en este procés d'admissió, els models oficials d'instància i els annexos i programes necessaris per a la gestió del procediment en la pàgina web , en la icona d'admissió d'alumnat establida amb esta finalitat.

  Impresos associats

  Formularis per a l'admissió i matrícula d'alumnes

  Inici

 • La Generalitat desitja que esta informació li siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es referix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.