• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Sol·licitud d'admissió i matrícula d'alumnes en centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana mantinguts amb fons públics per al curs 2014-2015. (Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, programes de qualificació professional inicial, Formació Professional específica de grau mitjà i superior i Batxillerat).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'admissió i matrícula d'alumnes en centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana mantinguts amb fons públics per al curs 2014-2015.
  (Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, programes de qualificació professional inicial, Formació Professional específica de grau mitjà i superior i Batxillerat).

  Objecte del tràmit

  Procés d'admissió de l'alumnat en els centres públics i en les ensenyances concertades dels centres privats de la Comunitat Valenciana que impartisquen ensenyances d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Formació Professional específica de grau mitjà i superior i Batxillerat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els pares/tutors dels alumnes que cursen els estudis anteriorment esmentats.

  Requeriments

  Requisits d'edat i acadèmics exigits per la normativa vigent per al nivell educatiu i el curs a què es pretenga accedir.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  * PROCÉS ORDINARI - 2014

  CONFIRMACIÓ DE PLAÇA
  - Alumnes adscrits de centres d'Ed. Infantil a centres d'Ed. Primària: fins al 6 de març.
  - Alumnes adscrits de centres d'Ed. Primària a centres d'Ed. Sec. Obligatòria: fins al 6 de març.

  SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ
  - E. Infantil i E. Primària: del 7 al 14 d'abril.
  - ESO: del 26 de maig al 2 de juny, els dos inclosos.
  - Batxillerat: del 26 de maig al 2 de juny, els dos inclosos.
  - Formatius de grau mitjà i superior: del 31 de maig a l'11 de juny, els dos inclosos.

  MATRÍCULA
  - Matrícula d'alumnes d'Educació Infantil, Educació Primària: del 12 al 25 de juny.
  - Matrícula d'alumnes d'ESO: del 15 al 16 de juliol.
  - Matrícula d'alumnes de Batxillerat: del 15 al 16 de juliol.
  - CFGM i CFGS: de l'11 al 15 de juliol.

  * PROCÉS EXTRAORDINARI - 2014

  SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ:
  - ESO: del 21 al 22 de juliol.
  - Batxillerat: del 21 al 22 de juliol.
  - Cicles formatius de grau mitjà i grau superior: del 22 al 24 de juliol.

  MATRÍCULA:
  - ESO: 2 i 3 de setembre.
  - Batxillerat: 2 i 3 de setembre.
  - Cicles formatius de grau mitjà i grau superior: del 9 a l'11 de setembre.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - Al centre docent triat en primer lloc.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Imprés de sol·licitud d'admissió. (Qui ho desitge pot utilitzar l'assistent telemàtic, per a realitzar la sol·licitud, que es troba en: ).

  1. Acreditació del criteri germans:
  Es comptarà l'existència de germans matriculats en el centre si hi estan cursant ensenyances i continuaran assistint-hi en el curs escolar per al qual se sol·licita l'admissió. Els òrgans competents dels centres verificaran estos punts. Si els cognoms no són coincidents, s'acreditarà la relació per mitjà del llibre de família, certificat, sentència per la qual s'adjudique la tutela i, si és el cas, la resolució administrativa corresponent, emesa per la conselleria competent en matèria de benestar social, en què es conferisca la guarda i l'acolliment del menor.

  2. El domicili familiar s'acreditarà per mitjà de la presentació del DNI del pare/mare o tutor i d'un rebut recent d'aigua, llum o telèfon o contracte de lloguer. Si hi ha discrepància entre els domicilis que figuren en els dos documents, es podrà requerir un certificat de residència lliurat per l'ajuntament.
  En cas de custòdia compartida acordada judicialment, es considerarà domicili familiar aquell en què estiga empadronat l'alumne.
  El lloc de treball del pare, de la mare o del tutor podrà ser considerat, a instàncies del sol·licitant, amb els mateixos efectes de baremació que el domicili familiar, en l'admissió d'alumnes. Per a la justificació d'esta circumstància, els treballadors per compte d'altri aportaran un certificat emés per l'empresa en el qual s'acredite suficientment la relació laboral i domicili del centre de treball. Els treballadors per compte propi ho acreditaran aportant la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'empresaris, professionals i retenidors (mod. 036 o 037).
  Quan l'alumne residisca en un internat, es considerarà, als efectes de l'escolarització, el domicili de la residència com a domicili de l'alumne.

  3. Acreditació del criteri pares treballadors del centre docent: Serà acreditat per la titularitat o per la direcció, segons es tracte d'un centre privat concertat o d'un centre públic.

  4. Acreditació del criteri renda de la unitat familiar:
  Per a l'obtenció de la puntuació pel concepte renda anual de la unitat familiar, serà requisit imprescindible omplir les dades que figuren en l'annex VI de l'Orde de 4 d'abril de 2013 i l'autorització que hi figura perquè l'Administració educativa obtinga confirmació de les dades a través de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.
  A este efecte, tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys autoritzaran la comprovació esmentada amb la seua firma en el document que figura com a annex VI de l'orde mencionada.
  En el cas de separació o divorci dels pares, no es consideraran els ingressos del que no visca en el mateix domicili de l'alumne.
  Es considerarà membre de la unitat familiar el cònjuge del pare o mare de l'alumne que convisca en el mateix domicili.
  En cas de custòdia compartida, es consideraran membres de la unitat familiar els que convisquen en el domicili d'empadronament de l'alumne.
  En el cas que la mare es trobe en estat de gestació, es podrà aplicar el que disposa l'article 42 de l'apartat 3 de l'Orde de 4 d'abril de 2013.

  5. La discapacitat dels alumnes, dels germans, dels seus pares o tutors s'acreditarà per mitjà del certificat corresponent, emés per la Conselleria de Benestar Social.
  Així mateix, es podrà acreditar per mitjà de la corresponent targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat, emesa per l'òrgan competent de l'esmentada conselleria.

  6. Acreditació del criteri família nombrosa:
  La condició de membre de família nombrosa s'acreditarà aportant el títol oficial de família nombrosa.
  En el cas que la mare es trobe en estat de gestació, es podrà aplicar el que disposa l'article 42 de l'apartat 5 de l'Orde de 4 d'abril de 2013.

  7. Antics alumnes del centre sol·licitat
  1. La circumstància que el mateix alumne, son pare, sa mare, el tutor legal o algun dels germans o germanes del sol·licitant tinga la condició d'antic alumne o antiga alumna del centre, prevista en l'article 23 bis del Decret 33/2007, segons la redacció del Decret 42/2013, serà acreditada per la titularitat o per la direcció, segons es tracte d'un centre privat concertat o d'un centre públic.
  2. Només es considerarà antic alumne si s'han cursat ensenyances de segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria o Batxillerat.

  8. Simultaneïtat d'estudis
  La circumstància de compatibilitzar estudis de règim general i ensenyances de règim especial s'acreditarà amb el certificat del centre on l'alumne cursa estudis de règim especial.
  A este efecte, es consideren ensenyances de règim especial els estudis professionals de música i dansa en un conservatori, els estudis d'idiomes en una escola oficial d'idiomes i les ensenyances esportives.

  9. La circumstància específica serà fixada i feta pública en el tauler d'anuncis del centre amb caràcter previ a l'inici del procés d'admissió d'alumnat.

  10. Esportista d'elit
  1. Als efectes establits en esta orde, es considerarà assimilada a la condició d'esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana la condició d'esportista d'alt nivell i la d'esportista d'alt rendiment.
  2. Els esportistes d'alt nivell acreditaran la seua condició indicant el número i data del Boletín Oficial del Estado en què figure el sol·licitant en la llista d'esportistes d'alt nivell aprovada pel Consell Superior d'Esports d'algun dels cinc últims anys amb caràcter general, o dels set últims anys per a esportistes que hagen sigut medallista olímpic o paralímpic.
  3. Els esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana acreditaran la seua condició indicant el número i la data del Diari Oficial de la Comunitat Valenciana en què figure el sol·licitant en la llista d'esportistes d'elit aprovada per la Direcció General de l'Esport d'algun dels tres últims anys des de la publicació.
  4. Els esportistes d'alt rendiment acreditaran la seua condició per mitjà d'un certificat de l'any en curs del Consell Superior d'Esports.

  10. Acreditació del criteri resultats acadèmics per a l'accés a Batxillerat:
  Els alumnes aportaran, a més dels documents assenyalats amb caràcter general, un certificat en què conste la nota mitjana obtinguda en Educació Secundària Obligatòria.
  El certificat s'ajustarà al model que figura com a annex XVII de l'Orde de 4 d'abril de 2013.
  Este certificat serà emés pel centre docent en què l'alumne haja cursat l'últim curs de les ensenyances corresponents .

  11. Per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà de Formació Professional, es considerarà exclusivament la nota mitjana obtinguda en l'Educació Secundària Obligatòria, estudis equivalents o, si és el cas, la nota obtinguda en la prova d'accés, o l'obtinguda en la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.
  Els certificats de la prova d'accés s'entregaran en el centre de primera opció en el mateix termini indiclat per a l'entrega dels certificats de Graduat en Educació Secundària.
  Junt amb la sol·licitud d'admissió, per a les opcions de cicles formatiu en horari nocturn, s'entregarà la documentació especificada en el mateix imprés (annex V.E).

  NOTES:
  - Els sol·licitants de lloc escolar en un centre públic hauran d'aportar els documents acreditatius de les circumstàncies al·legades corresponents al centre en què sol·liciten lloc escolar i, si és el cas, les referides als centres a què este estiga adscrit, en aplicació del que establix l'apartat 5 de l'article 84 de la Llei Orgànica 2/2006, que considera els centres públics adscrits a altres centres públics, que impartisquen etapes diferents, com a centres únics als efectes d'aplicació dels criteris d'admissió de l'alumnat.
  - Així mateix, el que determina el punt anterior també serà aplicable als centres concertats adscrits a altres centres concertats que impartisquen etapes diferents.
  - En la presentació de sol·licituds d'admissió per a cicles formatius de grau mitjà i superior de l'FP en règim presencial i semipresencial o a distància es farà ús previ de l'assistent telemàtic.
  - Els sol·licitants i els centres poden obtindre per mitjans telemàtics la normativa aplicable en este procés d'admissió, els models oficials d'instància i els annexos i programes necessaris per a la gestió del procediment en la pàgina web , en la icona d'admissió d'alumnat establida amb esta finalitat.

  Impresos associats

  Formularis per a l'admissió i matrícula d'alumnes

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  CALENDARI D'ADMISSIÓ PER A EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA:
  1. Actuacions prèvies al procés d'admissió i actes administratius conseqüents amb el procés de confirmació.
  Confirmació de plaça d'alumnat adscrit, en els supòsits previstos en l'article 13 de l'Orde de 4 d'abril de 2013 i l'article 7.a 1,2,3 del Decret 33/2007.
  1.1 Termini de presentació d'instàncies de confirmació: fins al 6 de març.
  1.2 Els centres d'adscripció elaboraran les llistes provisionals d'alumnes adscrits admesos i les publicaran el 7 de març.
  1.3 A les llistes provisionals es podran presentar al·legacions fins a l'11 de març.
  1.4 Una vegada resoltes les possibles reclamacions, es publicarà en estos centres la llista definitiva d'alumnes adscrits admesos, el 12 de març.
  1.5 Els centres receptors d'instàncies de confirmació de plaça les remetran als centres d'adscripció fins el 21 de març.
  1.6 Remissió de la documentació acadèmica i personal dels alumnes, per part dels centres d'origen als centres d'adscripció, i procés de formalització dels actes administratius de la confirmació de plaça: fins al 12 de juny.

  PROCÉS D'ADMISSIÓ D'ALUMNES D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA:
  2.1 Publicació de vacants existents en els centres educatius per al procés d'admissió d'alumnes i de la circumstància específica fixada pel centre, el 4 d'abril.
  2.2 Presentació de sol·licituds d'admissió i de la documentació corresponent en el centre de primera opció: del 7 al 14 d'abril.
  2.3 Comprovació de duplicitats: fins al 30 d'abril.
  2.4 Elaboració i publicació de les llistes provisionals d'admesos: el 2 de juny.
  2.5 Presentació de reclamacions davant del consell escolar del centre: fins al 5 juny.
  2.6 Contestació per escrit a les reclamacions presentades davant del consell escolar del centre: fins al 6 de juny. En el cas que no hi haja resposta expressa, la reclamació s'entendrà estimada o denegada segons si l'alumne figura en la llista definitiva d'admesos o de no admesos.
  2.7 Publicació en els centres de les llistes definitives d'alumnes admesos: el 9 de juny.
  2.8 Les reclamacions contra les llistes definitives, quan la plaça sol·licitada siga per a centres públics, es formularà en el termini de 2 dies hàbils des de la publicació davant de la comissió d'escolarització (fins a l'11 de juny). Estes reclamacions es resoldran i contestaran per escrit fins al dia 12 de juny.
  Contra esta resolució els interessats podran interposar recurs d'alçada davant del director territorial corresponent en el termini d'un mes.
  Els alumnes que sol·liciten plaça en centres privats concertats podran interposar, davant de les llistes definitives d'admesos, denúncia davant de la direcció territorial corresponent segons el que preceptua l'article 51.3 de l'Orde de 4 d'abril de 2013.
  2.9 Termini de formalització de matrícula: del 12 al 25 de juny.
  2.10 Termini de formalització de matrícula per a cobrir les places vacants per renúncia o excedents: del 26 al 30 de juny.


  CALENDARI D'ADMISSIÓ PER A EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT
  1. Confirmació de plaça d'alumnes adscrits, en els supòsits previstos en l'article 13 de l'Orde de 4 d'abril de 2013 i l'article 7.a 1,2,3 del Decret 33/2007.
  1.1 Termini de presentació d'instàncies de confirmació: fins al 6 de març.
  1.2 Els centres d'adscripció elaboraran les llistes provisionals d'alumnes adscrits i les publicaran el 7 de març.
  1.3 A les llistes provisionals es podran presentar al·legacions fins a l'11 de març. En el cas que no hi haja resposta expressa, la reclamació s'entendrà estimada o denegada segons si l'alumne figura en la llista definitiva d'admesos o de no admesos.
  1.4 Una vegada resoltes les possibles reclamacions, es publicarà en estos centres la llista definitiva d'alumnes adscrits admesos, el 12 de març.
  1.5 Els centres receptors d'instàncies de confirmació de plaça les remetran als centres d'adscripció fins el 21 de març.

  2. PROCÉS ORDINARI. Admissió d'alumnes en l'Ensenyança Secundaria Obligatòria (ESO) i Batxillerat.
  2.1 Publicació de les àrees d'influència i limítrofs: fins a l'1 d'abril.
  2.2 Publicació de vacants existents en els centres educatius per al procés d'admissió d'alumnes i de la circumstància específica fixada pel centre: el 23 de maig.
  2.3 Presentació de sol·licituds d'admissió per a ESO i de la documentació corresponent en el centre de primera opció: del 26 de maig al 2 de juny, els dos inclosos.
  2.4 Comprovació de duplicitats: 5 i 6 de juny.
  2.5 Els centres expediran als alumnes sol·licitants de plaça en ESO o en Batxillerat una certificació de qualificacions o equivalents fins al 25 de juny.
  2.6 Presentació del requisit acadèmic (certificació notes, nota mitjana ESO o equivalents), pels alumnes en el centre de primera opció: fins al 25 de juny.
  2.7 Elaboració i publicació de les llistes provisionals d'admesos: el 4 de juliol.
  2.8 Presentació de reclamacions davant del consell escolar del centre: fins al 9 de juliol.
  2.9 Publicació en els centres de les llistes definitives d'alumnes admesos: el 10 de juliol.
  2.10 Presentació de reclamacions davant de la comissió municipal d'escolarització: fins al 14 de juliol.
  2.11 Resolució de reclamacions per part de la comissió municipal d'escolarització: fins al 15 de juliol. Contra esta resolució els interessats podran interposar recurs d'alçada davant del director territorial corresponent en el termini d'un mes.
  Els alumnes que sol·liciten plaça en centres privats concertats podran interposar, davant de les llistes definitives d'admesos, denúncia davant de la direcció territorial corresponent segons el que preceptua l'article 51.3 de l'Orde de 4 d'abril de 2013.
  2.12 Termini de formalització de matrícula: del 15 al juliol.
  2.13 Termini de formalització de matrícula per a cobrir les places vacants per renúncia: 17 de juliol.

  PROCÉS EXTRAORDINARI. Admissió d'alumnes en l'Ensenyança Secundaria Obligatòria (ESO) i Batxillerat
  3.1 Introducció a través del sistema ÍTACA, per part dels centres educatius públics, privats concertats de les dades corresponents a les previsions dels alumnes que repetixen, promocionen, etc., necessaris per a la determinació d'unitats i vacants de places escolars: del 16 al 17 de juliol.
  3.2 Publicació de vacants el 18 de juliol.
  3.3 Presentació de sol·licituds d'admissió (en l'ESO per als alumnes que canvien de domicili, la documetació corresponent), inclòs el requisit acadèmic: 21 i 22 de juliol.
  3.4 Elaboració i publicació de les llistes provisionals d'admesos: el 25 de juliol.
  3.5 Presentació de reclamacions davant del consell escolar o social del centre: fins al 29 de juliol.
  3.6 Publicació de les llistes definitives: el 30 de juliol.
  3.7 Presentació de reclamacions davant de la comissió municipal d'escolarització: fins al 31 de juliol.
  3.8 Termini de formalització de matrícula: 2 i 3 de setembre.
  3.9 Termini de formalització de matrícula per a cobrir les places vacants per renúncia o excedents: el 4 de setembre.


  CALENDARI D'ADMISSIÓ PER A ENSENYANCES DE CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
  1. PROCÉS ORDINARI d'admissió d'alumnes en cicles formatius de grau mitjà i superior.
  1.1 Publicació de vacants existents en els centres educatius per al procés d'admissió d'alumnes: el 30 de maig.
  1.2 Presentació de sol·licituds d'admissió para cicles formatius de grau mitjà i superior de l'FP i de la documentació corresponent, en el centre de primera opció: del 31 de maig a l'11 de juny, els dos inclosos. (Per a les sol·licituds a CF en règim presencial i en semipresencial o a distància es farà ús previ de l'assistent telemàtic).
  1.3 Comprovació de duplicitats: 16 i 17 de juny.
  1.4 Els centres expediran als alumnes sol·licitants de plaça en cicles formatius, certificació de qualificacions de l'ESO, Batxillerat o equivalents; o certificació de complir el requisit acadèmic per haver aprovat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà o superior: fins al 25 de juny.
  1.5 Presentació del requisit acadèmic d'accés a cicles formatius de grau mitjà i superior de l'FP específica: fins al 26 de juny.
  1.6 Elaboració i publicació de les llistes provisionals d'admesos: el 30 de juny.
  1.7 Presentació de reclamacions davant del consell escolar/consell social del centre: fins al 3 de juliol.
  1.8 Publicació en els centres de les llistes definitives d'alumnes admesos: el 4 de juliol.
  1.9 Presentació de reclamacions davant de la comissió sectorial: fins al 8 de juliol.
  1.10 Resolució de les reclamacions a les llistes definitives per part de la comissió sectorial: fins al 14 de juliol. Contra esta resolució els interessats podran interposar recurs d'alçada davant del director territorial corresponent.
  1.11 Termini de formalització de matrícula: de l'11 al 15 de juliol.
  1.12 Termini de formalització de matrícula per a cobrir les places vacants per renúncia: 16 de juliol.

  2. PROCÉS EXTRAORDINARI d'admissió d'alumnes en cicles formatius de grau mitjà i superior.
  2.1 Publicació de vacants: el 21 de juliol.
  2.2 Presentació de sol·licituds d'admissió amb requisit acadèmic: del 22 al 24 juliol.
  2.3 Elaboració i publicació de llistes provisionals d'admesos: el 28 de juliol.
  2.4 Termini de reclamació davant dels consells escolars/socials: fins al 31 de juliol.
  2.5 Publicació de les llistes definitives: el 2 de setembre.
  2.6 Termini de formalització de la matrícula: del 9 a l'11 de setembre (s'utilitzaran els mateixos formularis que en el procés ordinari).
  2.7 Termini de formalització de la matrícula per a cobrir les places vacants per renúncia o excedents: el 12 de setembre.

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  Criteris per a la valoració de les sol·licituds de plaça escolar.
  L'admissió d'alumnes en els centres docents públics i privats concertats, quan no hi haja places suficients per a atendre totes les sol·licituds d'ingrés, es regirà pels criteris següents:

  * PUNTUACIONS (Decret 33/2007 modificat pel Decret 42/2013)

  1. GERMANS, PARE O MARE TREBALLADOR/A DEL CENTRE O ANTIC ALUMNE
  Primer germà en el centre: 8 punts.
  Per cada un dels germans restants: 3 punts.
  Pare o mare treballador/a del centre docent: 5 punts.
  Alumne, pare, mare o germà antic alumne del centre: 1 punt.

  2. DOMICILI
  Àrea d'influència: 5 punts.
  Àrea limítrofa: 2 punts.
  Altres zones o localitats de la província: 1 punt.

  3. RENDA
  Ingressos totals dividits pel nombre de membres de la família.
  Rendes iguals o inferiors 1,5 vegades l'IPREM: 1 punt.

  4. DISCAPACITAT
  Discapacitat de l'alumne:
  > 65%: 5 punts.
  del 33 al 65%: 3 punts.
  Discapacitat dels pares/germans de l'alumne:
  >65%: 3 punts.
  del 33 al 65%: 1,5 punts.

  5. FAMÍLIA NOMBROSA
  General: 3 punts.
  Especial: 5 punts.

  6. SIMULTANEÏTAT D'ESTUDIS: 1,5 punts.

  7. CIRCUMSTÀNCIA ESPECÍFICA DETERMINADA PEL CENTRE DOCENT: 1 punt.

  8. ESPORTISTA D'ÈLIT: 2 punts.

  9. EXPEDIENT ACADÈMIC BATXILLERAT: se suma la nota mitjana qualificacions ESO.

  Cicles formatius de grau mitjà i grau superior: nota mitjana qualificacions ESO o Batxillerat o nota prova d'accés, únic criteri per a l'accés.

  Sancions

  En els centres públics
  :
  La infracció de les normes sobre admissió de l'alumnat pels centres públics donarà lloc a l'obertura de l'expedient corresponent administratiu, a fi de determinar les possibles responsabilitats en què s'haja pogut incórrer.

  En els centres privats concertats
  :
  La infracció de les normes sobre admissió de l'alumnat pels centres concertats donarà lloc a les sancions previstes en l'article 62 de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació, segons la redacció que en fa la disposició final primera, núm. 10, de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.

  Enllaços

  Geo - Escola: aplicació per a triar centre educatiu.

  Admissió d'alumnat: web Conselleria.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (BOE núm. 106 de 04.05.2006).
  - Decret 33/2007, de 30 de març, del Consell, pel qual es regula l'accés als centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyances de règim general (DOCV núm. 5483, de 03.04.2007), modificat parcialment pel Decret 42/2013, de 22 de març (DOCV 6991, 26.03.2013) regula l'admissió de l'alumnat en els centres docents públics i centres privats concertats de la Comunitat Valenciana, que impartisquen enseñanazas d'Educació Infantil, Educació Primària, ESO i Batxillerat.
  - Orde 33/2011, de 18 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'accés, l'admissió i matrícula per a l'alumnat que curse ensenyances de grau mitjà i de grau superior de formació professional en règim presencial en modalitat completa o parcial en centres docents públics i privats amb ensenyances concertades i semipresencial o a distància en modalitat completa o parcial, en centres docents públics de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6528, de 25.05.2011).
  - Resolució de 18 de juny de 2012, de la Direcció General de Formació i Qualificació Professional, per la qual es desenrotllen els procediments d'accés, admissió i matrícula per a l'alumnat que curse ensenyances de formació professional del sistema educatiu (DOCV núm. 6801 del 21.06.2012).
  - Decret 42/2013, de 22 de març, del Consell, de modificació del Decret 33/2007, de 30 de març, pel qual es regula l'accés als centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyances de règim general. (DOCV núm. 6991, de 26.03.2013).
  - Orde 14/2013, de 4 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyances d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat de la Comunitat Valenciana. (DOCV núm. 7001, d'11.04.2013).
  - Resolució de 25 de febrer de 2014, del director territorial d'Educació, Cultura i Esport d'Alacant, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat a les ensenyances d'Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional, en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2014-2015 (DOCV núm. 7224, de 28.02.2014).
  - Resolució de 25 de febrer de 2014 , del director territorial d'Educació, Cultura i Esport de Castelló, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat a les ensenyances d'Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional, en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2014-2015 (DOCV núm. 7224, de 28.02.2014).
  - Resolució de 25 de febrer de 2014, del director territorial d'Educació, Cultura i Esport de València, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat a les ensenyances d'Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional, en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2014-2015 (DOCV núm. 7224, de 28.02.2014).

  Llistat de normativa

  Vegeu el Decret 33/2007, de 30 de març.

  Vegeu l'Orde de 19 de maig de 2009.

  Vegeu l'Orde 33/2011, de 18 de maig.

  Vegeu la Resolució de 18 de juny de 2012.

  Vegeu el Decret 42/2013, de 22 de març de 2013.

  Vegeu l'Orde 14/2013, de 4 d'abril de 2013.

  Vegeu la Resolució de 25 de febrer de 2014 (Alacant).

  Vegeu la Resolució de 25 de febrer de 2014 (València).

  Vegeu la Resolució de 25 de febrer de 2014 (Castelló).

  Inici

 • La Generalitat desitja que esta informació li siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es referix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.