• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Sol·licitud d'admissió i matrícula d'alumnes en centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics per al curs 2015-2016. (Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional, tant bàsica, com de grau mitjà i de grau superior)
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'admissió i matrícula d'alumnes en centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics per al curs 2015-2016.
  (Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional, tant bàsica, com de grau mitjà i de grau superior)

  Objecte del tràmit

  Procés d'admissió de l'alumnat en els centres públics i en les ensenyances concertades dels centres privats de la Comunitat Valenciana que impartisquen ensenyances d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional, tant bàsica, com de grau mitjà i de grau superior.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els pares/tutors dels alumnes menors d'edat que cursen els estudis mencionats anteriorment o els mateixos alumnes en cas de ser majors d'edat.

  Requeriments

  Requisits d'edat i acadèmics exigits per la normativa vigent per al nivell educatiu i curs a què es pretenga accedir.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  * PROCÉS ORDINARI - 2015

  CONFIRMACIÓ DE PLAÇA
  - Alumnes adscrits de centres d'Educació Infantil a centres d'Educació Primària: fins al 27 de març
  - Alumnes adscrits de centres d'Educació Primària a centres d'Educació Secundària Obligatòria: fins al 27 de març

  SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ
  - Educació Infantil i Educació Primària: del 8 al 14 de maig.
  - ESO i Batxillerat: del 25 de maig a l'1 de juny.
  - FPB, CFGM i CFGS: del 21 de maig a l'1 de juny.
  - Programes Formatius de Qualificació Bàsica (PFCB): del 27 al 29 de juliol.

  MATRÍCULA
  - Educació Infantil i Educació Primària: del 22 al 29 de juny.
  - ESO i Batxillerat: 7 i 8 de juliol.
  - FPB, CFGM i CFGS: de l'1 al 6 de juliol.
  - Programes Formatius de Qualificació Bàsica (PFCB): 10 i 11 de setembre.


  * PROCÉS EXTRAORDINARI - 2015

  SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ:
  - ESO i Batxillerat: 14 i 15 de juliol.
  - FPB, CFGM i CFGS: 14 i 15 de juliol.

  MATRÍCULA:
  - ESO i Batxillerat: 28 i 29 de juliol.
  - FPB, CFGM i CFGS: 29 i 30 de juliol.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - Al centre docent triat en primera opció.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Imprés de sol·licitud d'admissió (qui ho desitge pot utilitzar l'assistent telemàtic, per a presentar la sol·licitud, que està en: http://www.cece.gva.es/abc/admisal/es/default.htm)


  EDUCACIÓ INFANTIL, EDUCACIÓ PRIMÀRIA, EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT
  1. Acreditació del criteri germans:
  Es computarà l'existència de germans matriculats en el centre si estos estan cursant ensenyances i continuaran assistint-hi en el curs escolar per al qual se sol·licita l'admissió. Els òrgans competents dels centres verificaran estos aspectes. Si els cognoms no foren coincidents, s'acreditarà la relació per mitjà del llibre de família, certificat, sentència per la qual s'adjudique la tutela i, si és el cas, la corresponent resolució administrativa, emesa per la conselleria competent en matèria de benestar social, en la qual es conferisca la guarda i acollida del menor.

  2. El domicili familiar s'acreditarà per mitjà de la presentació del DNI del pare/mare o tutor i d'un rebut recent d'aigua, llum o telèfon o contracte de lloguer. Si hi ha discrepància entre els domicilis que figuren en ambdós documents, es podrà requerir un certificat de residència lliurat per l'ajuntament.
  En cas de custòdia compartida acordada judicialment, es considerarà domicili familiar aquell en què estiga empadronat l'alumne.
  El lloc de treball del pare, de la mare o del tutor podrà ser considerat, a instàncies del sol·licitant, amb els mateixos efectes de baremació que el domicili familiar, en l'admissió d'alumnes. Per a la justificació d'esta circumstància, els treballadors per compte d'altri aportaran un certificat emés per l'empresa en què acredite la relació laboral i domicili del centre de treball. Els treballadors per compte propi ho acreditaran aportant la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'empresaris, professionals i retenidors (Md. 036 o 037).
  Quan l'alumne residisca en un internat, es considerarà, als efectes de la seua escolarització, el domicili de la residència com a domicili de l'alumne.

  3. Acreditació del criteri pares treballadors del centre docent:
  S'acreditarà per la titularitat o per la direcció, segons es tracte d'un centre privat concertat o d'un centre públic.

  4. Acreditació del criteri renda de la unitat familiar:
  Per a l'obtenció de la puntuació pel concepte renda anual de la unitat familiar, serà requisit imprescindible omplir les dades que figuren en l'annex VI de l'Orde 14/2013 de 4 d'abril de 2013 i l'autorització que en esta figura perquè l'Administració educativa obtinga confirmació de les dades a través de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.
  A este efecte, tots els membres de la unitat familiar majors de setze anys autoritzaran la mencionada comprovació amb la seua firma en el document que figura com a annex VI de la mencionada orde.
  En el cas de separació o divorci dels pares, no es consideraran els ingressos del que no visca al mateix domicili de l'alumne.
  Es considerarà membre de la unitat familiar el cònjuge del pare o mare de l'alumne que convisca al mateix domicili.
  En cas de custòdia compartida, es consideraran membres de la unitat familiar els que convisquen al domicili d'empadronament de l'alumne.
  En el cas que la mare estiga en estat de gestació, es podrà aplicar el que disposa l'article 42 de l'apartat 3 de l'Orde 14/2013 de 4 d'abril de 2013.

  5. La discapacitat dels alumnes, dels germans, els seus pares o tutors s'acreditarà per mitjà del corresponent certificat, emés per la Conselleria de Benestar Social.
  Així mateix, es podrà acreditar per mitjà de la corresponent targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat, emesa per l'òrgan competent de l'esmentada conselleria.

  6. Acreditació del criteri família nombrosa:
  La condició de membre de família nombrosa s'acreditarà aportant el títol oficial de família nombrosa.
  En el cas que la mare estiga en estat de gestació, es podrà aplicar el que disposa l'article 42 de l'apartat 5 de l'Orde 14/2013, de 4 d'abril de 2013

  7. Antics alumnes del centre sol·licitat
  1. La circumstància que el mateix alumne, son pare, mare, tutor legal o algun dels germans o germanes del sol·licitant tinga la condició d'antic alumne o antiga alumna del centre, prevista en l'article 23 bis del Decret 33/2007, segons la redacció del Decret 42/2013, s'acreditarà per la titularitat o per la direcció, segons es tracte d'un centre privat concertat o d'un centre públic.
  2. Només es considerarà antic alumne si s'han cursat ensenyances de segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria o Batxillerat.

  8. Simultaneïtat d'estudis
  La circumstància de compatibilitzar estudis de règim general i ensenyances de règim especial s'acreditarà amb el certificat del centre on els alumnes cursen estudis de règim especial.
  A estos efectes, es consideren ensenyances de règim especial els estudis professionals de música i dansa en un conservatori, els estudis d'idiomes en una escola oficial d'idiomes i les ensenyances esportives.

  9. La circumstància específica es fixarà i farà pública en el tauler d'anuncis del centre amb caràcter previ a l'inici del procés d'admissió d'alumnat.

  10. Esportista d'elit
  1. Als efectes establits en esta orde, es considerarà assimilada a la condició d'esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana la condició d'esportista d'alt nivell i la d'esportista d'alt rendiment.
  2. Els esportistes d'alt nivell acreditaran la seua condició indicant número i data del "Boletín Oficial del Estado" en què aparega el sol·licitant en la llista d'esportistes d'alt nivell aprovada pel Consell Superior d'Esports d'algun dels cinc últims anys amb caràcter general, o dels set últims anys per a esportistes que hagen sigut medallistes olímpics o paralímpics.
  3. Els esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana acreditaran la seua condició indicant el número i data del "Diari Oficial de la Comunitat Valenciana" en què aparega el sol·licitant en el llistat d'esportistes d'elit aprovada per la Direcció General de l'Esport d'algun dels tres últims anys des de la publicació.
  4. Els esportistes d'alt rendiment acreditaran la seua condició per mitjà de certificació de l'any en curs del Consell Superior d'Esports.

  11. Acreditació del criteri resultats acadèmics per a l'accés a Batxillerat:
  Els alumnes aportaran, a més dels documents ressenyats amb caràcter general, un certificat en què conste la nota mitjana obtinguda en Educació Secundària Obligatòria.
  El certificat s'ajustarà al model que figura com a annex XVII de l'Orde 14/2013 de 4 d'abril de 2013.
  Este certificat l'emetrà el centre docent en què l'alumne haja cursat l'últim curs de les ensenyances corresponents.

  FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA
  Per a la formalització de matrícula l'alumnat admés ha de presentar, en el centre o entitat en l'haja obtingut plaça, la documentació següent:
  1. Documentació acreditativa de la identitat i edat del sol·licitant.
  2. Informe psicopedagògic, si és el cas.
  3. A més de la documentació anterior, en el cas de presentar una sol·licitud d'inscripció als programes formatius de qualificació bàsica dirigits a persones amb necessitats educatives especials permanents, s'haurà de presentar informe de discapacitat.


  NOTES:
  - Els sol·licitants de lloc escolar en un centre públic hau d'aportar els documents acreditatius de les circumstàncies al·legades corresponents al centre en què sol·liciten lloc escolar i, si és el cas, les referides als centres a què este estiga adscrit, en aplicació del que establix l'apartat 5 de l'article 84 de la Llei Orgànica 2/2006, que considera els centres públics adscrits a altres centres públics, que impartisquen etapes diferents, com a centres únics als efectes d'aplicació dels criteris d'admissió de l'alumnat.
  - Així mateix, allò que s'ha determinat en el punt anterior també serà aplicable als centres concertats adscrits a altres centres concertats que impartisquen etapes diferents.
  - En la presentació de sol·licituds d'admissió per a cicles formatius de grau mitjà i superior de l'FP en règim presencial i semipresencial o a distància es farà ús previ de l'assistent telemàtic.
  - Els sol·licitants i els centres poden obtindre per mitjans telemàtics la normativa aplicable en este procés d'admissió, els models oficials d'instància i els annexos i programes necessaris per a la gestió del procediment en la pàgina web: http://www.cece.gva.es, en la icona d'admissió d'alumnat establit amb esta finalitat.

  Impresos associats

  Formularis per a l'admissió i matrícula d'alumnes

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  CALENDARI D'ADMISSIÓ PER A ENSENYANCES D'EDUCACIÓ INFANTIL I EDUCACIÓ PRIMÀRIA
  1. Actuacions prèvies al procés d'admissió i actes administratius conseqüents amb el procés de confirmació.
  Confirmació de plaça de l'alumnat adscrit, en els supòsits previstos en l'article 13 de l'Orde 14/2013, de 4 d'abril, i l'article 7, a) 1, 2, 3 del Decret 33/2007.
  1.1. Termini de presentació d'instàncies de confirmació en el centre d'origen: fins al 27 de març.
  1.2. Els centres d'origen elaboraran les llistes provisionals de l'alumnat adscrit admés i es publicaran el 30 de març tant en el centre d'origen com en el de destinació.
  1.3. Contra estes llistes provisionals es podran presentar reclamacions en el centre d'origen fins a l'1 d'abril.
  1.4. Una vegada resoltes les possibles reclamacions pel centre d'origen, es publicarà tant en el centre d'origen com en el de destinació la llista definitiva de l'alumnat adscrit admés, el 14 d'abril.
  1.5. Els centres receptors de les instàncies de confirmació de plaça les remetran als centres de destinació d'adscripció fins al 24 d'abril.
  1.6. Remissió de la documentació acadèmica i personal dels alumnes, per part dels centres d'origen als centres d'adscripció, i procés de formalització dels actes administratius de la confirmació de plaça en el centre de destinació: fins al 5 de juny.

  2. Canvi de modalitat lingüística.
  2.1. Les sol·licituds de canvi de modalitat lingüística per als alumnes d'un centre adscrit que hagen confirmat plaça podran presentar-les en el centre de destinació: fins al 20 d'abril.
  2.2. Les sol·licituds de canvi de modalitat lingüística per als alumnes del centre podran presentar-se en este: fins al 23 d'abril.

  3. Procés d'admissió de l'alumnat.
  3.1. Constitució de les comissions municipals d'escolarització i de districte en les localitats on n'hi haja: fins al 31 de març inclusivament.
  3.2. Publicació de les àrees d'influència i limítrofs: fins a l'1 d'abril.
  3.3. Publicació de vacants existents en els centres educatius per al procés d'admissió de l'alumnat i de la circumstància específica fixada pel centre, el 7 de maig.
  3.4. Presentació de sol·licituds d'admissió i de la documentació corresponent en el centre de primera opció: del 8 al 14 de maig.
  3.5. Comprovació de duplicitats: fins al 19 de maig.
  3.6. Baremació de les sol·licituds i remissió per part dels consells escolars dels centres públics i per part dels titulars de centres privats concertats, a la corresponent comissió d'escolarització, de les llistes de l'alumnat admés i no admés: 1a opció: 20 al 22 de maig; 2a opció: 25 i 26 de maig; 3a opció: 27 i 28 de maig; 4a opció: 29 de maig i 1 de juny; 5a opció: 2 de juny; 6a opció: 3 de juny; 7a i 8a opció: 4 de juny, 9a i 10a opció: 5 de juny.
  Comissió d'escolarització: 8 i 9 de juny
  3.7. Elaboració i publicació de les llistes provisionals d'admesos: el 10 de juny.
  3.8. Presentació de reclamacions davant del consell escolar del centre: fins al 15 de juny.
  3.9. Contestació per escrit a les reclamacions presentades davant del consell escolar del centre: fins al 16 de juny. En el cas que no s'efectuara una resposta expressa, la reclamació es considerarà estimada o denegada segons l'alumne figure en la llista definitiva d'admesos o de no admesos.
  3.10. Publicació en els centres de les llistes definitives de l'alumnat admés: el 17 de juny.
  3.11. Les reclamacions contra les llistes definitives, quan la plaça sol·licitada siga para centres públics, es formularà en el termini de 2 dies hàbils des de la publicació davant de la comissió d'escolarització (fins al 19 de juny). Les esmentades reclamacions es resoldran i respondran per escrit fins al dia 22 de juny.
  Contra esta resolució els interessats podran interposar recurs d'alçada davant del director territorial corresponent en el termini d'un mes
  L'alumnat que sol·licite plaça en centres privats concertats podrà interposar davant de les llistes definitives d'admesos una denúncia davant de la direcció territorial corresponent segons el que preceptua l'article 51.3 de l'Orde 14/2013, de 4 d'abril de 2013.
  3.12. Termini de formalització de matrícula: del 22 al 29 de juny.
  3.13. Termini de formalització de matrícula per a cobrir les places vacants per renúncia o excedents: el 30 de juny.
  3.14. Remissió, per part de la comissió d'escolarització, de les vacants resultants a la direcció territorial competent: fins al 2 de juliol.

  CALENDARI D'ADMISSIÓ PER A ENSENYANCES D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT
  Este procés d'admissió afecta els centres públics i centres privats concertats que impartisquen les ensenyances d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat i s'organitzarà en les fases que s'indiquen a continuació:

  1. Actuacions prèvies al procés d'admissió i actes administratius conseqüents amb el procés de confirmació en ESO.
  Confirmació de plaça de l'alumnat adscrit, en els supòsits previstos en l'article 13 de l'Orde 14/2013, de 4 d'abril, i l'article 7, a) 1, 2, 3 del Decret 33/2007.
  1.1. Termini de presentació d'instàncies de confirmació en el centre d'origen: fins al 27 de març.
  1.2. Els centres d'origen d'adscripció elaboraran les llistes provisionals de l'alumnat adscrit admés i es publicaran el 30 de març, tant en el centre d'origen com en el de destinació.
  1.3. Contra estes llistes provisionals es podran presentar reclamacions en el centre d'origen fins a l'1 d'abril. En el cas que no s'efectuara contestació expressa, la reclamació es considerarà estimada o denegada segons l'alumne figure en la llista definitiva d'admesos o de no admesos
  1.4. Una vegada resoltes les possibles reclamacions pel centre d'origen, es publicarà tant en el centre d'origen com en el de destinació la llista definitiva de l'alumnat adscrit admés, el 14 d'abril.
  1.5. Els centres receptors d'instàncies de confirmació de plaça les remetran als centres de destinació d'adscripció fins al 24 d'abril.
  1.6. Introducció, a través del sistema ÍTACA, del requisit acadèmic: fins al 12 de juny. Remissió de la documentació acadèmica i personal dels alumnes, per part dels centres d'origen als centres d'adscripció, i procés de formalització dels actes administratius de la confirmació de plaça: fins al 10 de juliol.

  2. Canvi de modalitat lingüística.
  2.1. Les sol·licituds de canvi de modalitat lingüística per als alumnes d'un centre adscrit que hagen confirmat plaça podran presentar-les en el centre de destinació fins al 20 d'abril.
  2.2. Les sol·licituds de canvi de modalitat lingüística per als alumnes del centre podran presentar-se en este: fins al 23 d'abril.

  3. Procés ordinari d'admissió de l'alumnat en les ensenyances d'Educació Secundària Obligatòria (ESO) i Batxillerat.
  3.1. Constitució de les comissions municipals d'escolarització, de districte i sectorials en les localitats on n'hi haguera: fins al 31 de març inclusivament.
  3.2. Publicació de les àrees d'influència i limítrofs: fins a l'1 d'abril.
  3.3. Introducció a través del sistema ÍTACA per part dels centres educatius públics i privats concertats de les dades corresponents a les previsions de l'alumnat que repetix, promociona, confirma, etc. necessaris per a la determinació d'unitats i vacants de places escolars: del 21 al 30 d'abril.
  3.4. Publicació de vacants existents en els centres educatius per al procés d'admissió de l'alumnat i de la circumstància específica fixada pel centre: el 22 de maig.
  3.5. Presentació de sol·licituds d'admissió per a ESO i Batxillerat i de la documentació corresponent en el centre de primera opció: del 25 de maig a l'1 de juny, ambdós inclosos.
  3.6. Comprovació de duplicitats: 4 i 5 de juny.
  3.7. Els centres expediran als alumnes sol·licitants de plaça en ESO o en Batxillerat certificació de qualificacions o equivalents fins al 12 de juny.
  3.8. Presentació del requisit acadèmic (certificació de notes, nota mitjana ESO o equivalents), pels alumnes en el centre de 1a opció: fins al 12 de juny.
  3.9. Baremació de les sol·licituds i remissió per part dels consells escolars dels centres públics i per part dels titulars de centres privats concertats, a la corresponent comissió d'escolarització, de les llistes de l'alumnat admés i no admés: 1a opció: 15 i 16 de juny; 2a opció: 17 i 18 de juny; 3a opció: 19 de juny; resta d'opcions: 25 de juny.
  Comissió d'escolarització: 26 de juny.
  3.10. Elaboració i publicació de les llistes provisionals d'admesos: el 29 de juny.
  3.11. Presentació de reclamacions davant del consell escolar del centre: fins a l'1 de juliol.
  3.12. Publicació en els centres de les llistes definitives de l'alumnat admés: el 2 de juliol.
  3.13. Presentació de reclamacions davant de la Comissió Municipal d'Escolarització: fins al 6 de juliol.
  3.14. Resolució de reclamacions per part de la Comissió Municipal d'Escolarització: fins al 7 de juliol. Contra esta resolució els interessats podran interposar un recurs d'alçada davant del director territorial corresponent en el termini d'un mes.
  L'alumnat que sol·licite plaça en centres privats concertats podrà interposar davant de les llistes definitives d'admesos una denúncia davant de la direcció territorial corresponent segons el que preceptua l'article 51.3 de l'Orde 14/2013, de 4 d'abril.
  3.15. Termini de formalització de matrícula per a l'alumnat admés en el procés ordinari: 7 i 8 de juliol.
  3.16. Termini de formalització de matrícula per a cobrir les places vacants per renúncia o excedents per a l'alumnat que ha participat en el procés ordinari: 9 de juliol.

  4. Procés extraordinari d'admissió de l'alumnat en les ensenyances d'Educació Secundària Obligatòria (ESO) i Batxillerat
  4.1. Introducció a través del sistema ÍTACA per part dels centres educatius públics i privats concertats de les dades corresponents a l'alumnat que repetix, promociona, etc., necessaris per a la determinació d'unitats i vacants de places escolars: del 9 a l'11 de juliol.
  4.2. Publicació de vacants: el 13 de juliol.
  4.3. Presentació de sol·licituds d'admissió per a ESO i Batxillerat (per als alumnes que canvien de domicili la documentació corresponent), incloent-hi el requisit acadèmic: 14 i 15 de juliol.
  4.4. Baremació de les sol·licituds i remissió per part dels consells escolars dels centres públics i per part dels titulars de centres privats concertats, a la corresponent comissió d'escolarització, de les llistes de l'alumnat admés i no admés: 1a opció: 16 de juliol; 2a opció: 17 de juliol; 3a opció: 20 de juliol.
  Comissió d'escolarització: 20 de juliol.
  4.5. Elaboració i publicació de llistes provisionals: el 21 de juliol.
  4.6. Presentació de reclamacions davant del consell escolar del centre: fins al 23 de juliol.
  4.7. Publicació de les llistes definitives: el 24 de juliol.
  4.8. Presentació de reclamacions davant de la Comissió Municipal d'Escolarització: fins al 27 de juliol.
  4.9. Termini de formalització de la matrícula per a l'alumnat admés en el procés extraordinari: 28 i 29 de juliol.
  4.10. Termini de formalització de matrícula per a cobrir les places vacants per renúncia o excedents: 30 de juliol.
  4.11. Remissió, per part de la comissió d'escolarització, de les vacants resultants a la direcció territorial competent: fins al 3 de setembre.


  CALENDARI D'ADMISSIÓ PER A ENSENYANCES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL, TANT BÀSICA, COM DE GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR
  Este procés d'admissió afecta els centres públics i als centres privats concertats que impartisquen les ensenyances de Formació Professional, tant bàsica, com de grau mitjà i grau superior, i s'organitzarà en les fases que s'indiquen a continuació:

  1. Procés ordinari d'admissió de l'alumnat de cicles de Formació Professional Bàsica, Cicles Formatius de Grau Mitjà i cicles formatius de grau superior.
  1.1. Constitució de les comissions sectorials d'escolarització: fins al 15 d'abril.
  1.2. Introducció a través d'ÍTACA per part dels centres educatius públics i privats concertats de les dades corresponents a les previsions de l'alumnat que repetix, promociona, etc. necessaris per a la determinació d'unitats i vacants de places escolars: del 21 al 30 d'abril.
  1.3. Publicació de vacants existents en els centres educatius per al procés d'admissió de l'alumnat: el 20 de maig.
  1.4. Presentació de sol·licituds d'admissió per a cicles de Formació Professional bàsica, Cicles Formatius de Grau Mitjà i de grau superior de Formació Professional i de la documentació corresponent, en el centre de primera opció: del 21 de maig a l'1 de juny, ambdós inclosos. (Per a les sol·licituds a CF en règim presencial i en semipresencial o a distància es farà ús previ de l'assistent telemàtic.)
  1.5. Comprovació de duplicitats: 4 i 5 de juny.
  1.6. Els centres expediran als alumnes sol·licitants de plaça de cicles formatius de grau mitjà i grau superior, certificació de qualificacions de l'ESO, Batxiller o equivalents; o certificació de complir el requisit acadèmic per haver aprovat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà o grau superior: fins al 12 de juny.
  1.7. Presentació del requisit acadèmic d'accés a cicles formatius de grau mitjà i grau superior de la Formació Professional específica: fins al 16 de juny.
  1.8. Elaboració i publicació de les llistes provisionals d'admesos: el 17 de juny.
  1.9. Presentació de reclamacions davant del consell escolar/consell social del centre: fins al 25 de juny.
  1.10. Publicació en els centres de les llistes definitives de l'alumnat admés: el 26 de juny.
  1.11. Presentació de reclamacions davant de la comissió sectorial: fins al 30 de juny.
  1.12. Resolució de les reclamacions a les llistes definitives per part de la comissió sectorial: fins a l'1 de juliol. Contra esta resolució els interessats podran interposar recurs d'alçada davant del director territorial corresponent en el termini d'un mes.
  L'alumnat que sol·licite plaça en centres privats concertats podrà interposar, davant de les llistes definitives d'admesos, una denúncia davant de la direcció territorial corresponent segons el que preceptua tant l'article 15.4 de l'Orde 33/2011, de 18 de maig, per al cas dels cicles formatius de grau mitjà i grau superior, com l'article 12.2 del Decret 135/2014, de 8 d'agost, per a la Formació Professional bàsica.
  1.13. Termini de formalització de matrícula per a l'alumnat admés en el procés ordinari: de l'1 al 6 de juliol.
  1.14. Termini de formalització de matrícula per a cobrir les places vacants per renúncia per a l'alumnat que ha participat en el procés ordinari d'admissió: 7 de juliol.

  2. Procés extraordinari d'admissió de l'alumnat de cicles de Formació Professional bàsica, cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior
  2.1. Introducció a través del sistema ÍTACA per part dels centres educatius públics i privats concertats de les dades corresponents a l'alumnat que repetix, promociona, etc., necessaris per a la determinació d'unitats i vacants de places escolars: del 8 a l'11 de juliol.
  2.2. Publicació de vacants: el 13 de juliol.
  2.3. Presentació de sol·licituds d'admissió amb requisit acadèmic: del 14 i 15 de juliol.
  2.4. Comprovació de duplicitats: 17 de juliol.
  2.4. Elaboració i publicació de llistes provisionals d'admesos: el 20 de juliol.
  2.5. Presentació de reclamacions davant del consell escolar/consell social del centre: fins al 23 de juliol.
  2.6. Publicació de les llistes definitives de l'alumnat admés: el 24 de juliol.
  2.7. Presentació de reclamacions davant de la comissió sectorial: fins al 28 de juliol.
  2.8. Resolució de les reclamacions a les llistes definitives per part de la comissió sectorial: fins al 29 de juliol. Contra esta resolució els interessats podran interposar un recurs d'alçada davant del director territorial corresponent en el termini d'un mes.
  L'alumnat que sol·licite plaça en centres privats concertats podrà interposar davant de les llistes definitives d'admesos una denúncia davant de la direcció territorial corresponent segons el que preceptua, tant l'article 15.4 de l'Orde 33/2011, de 18 de maig, per al cas dels cicles formatius de grau mitjà i grau superior, com l'article 12.2 del Decret 135/2014, de 8 d'agost, per a la Formació Professional bàsica.
  2.9. Termini de formalització de la matrícula per a l'alumnat admés en el procés extraordinari: 29 i 30 de juliol (s'hi utilitzaran els mateixos formularis que en el procés ordinari).
  2.10. Termini de formalització de matrícula per a cobrir les places vacants per renúncia o excedents: 31 de juliol.

  CALENDARI D'ADMISSIÓ PER ALS PROGRAMES FORMATIUS DE QUALIFICACIÓ BÀSICA
  1. Únic procés d'admissió de l'alumnat en Programes Formatius de Qualificació Bàsica
  1.1. Introducció a través del sistema ÍTACA per part dels centres educatius públics, i les entitats i centres privats amb programes subvencionats amb fons públics, de les dades corresponents a les previsions de l'alumnat que repetix, promociona, etc., necessaris per a la determinació d'unitats i vacants de places escolars: del 20 al 23 de juliol.
  1.2. Publicació de vacants existents en els centres educatius per al procés d'admissió de l'alumnat: el 24 de juliol.
  1.3. Presentació de sol·licituds d'admissió per a Programes Formatius de Qualificació Bàsica i de la documentació corresponent, en el centre de primera opció: del 27 de juliol al 29 de juliol ambdós inclosos.
  1.4. Comprovació de duplicitats: 30 de juliol.
  1.5. Elaboració i publicació de les llistes provisionals d'admesos: el 2 de setembre.
  1.6. Presentació de reclamacions davant del consell escolar/consell social del centre: fins al 4 de setembre.
  1.7. Publicació en els centres de les llistes definitives de l'alumnat admés: el 7 de setembre.
  1.8. Presentació de reclamacions davant de la comissió sectorial: fins al 9 de setembre.
  1.9. Resolució de les reclamacions a les llistes definitives per part de la comissió sectorial: fins al 10 de setembre. Contra esta resolució els interessats podran interposar un recurs d'alçada davant del director territorial corresponent en el termini d'un mes.
  L'alumnat que sol·licite plaça en entitats o centres privats amb programa subvencionat amb fons públics podrà interposar davant de les llistes definitives d'admesos un denúncia davant de la direcció territorial corresponent segons es desprén de la normativa vigent en matèria de reclamacions i recursos de formació professional citada en l'article 7.10 de l'Orde 73/2014, de 26 d'agost.
  1.10. Termini de formalització de matrícula per a l'alumnat admés en el procés ordinari: 10 i 11 de setembre.
  1.11. Termini de formalització de matrícula per a cobrir les places vacants per renúncia per a l'alumnat que ha participat en el procés ordinari d'admissió: 14 de setembre.

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  Criteris per a la valoració de les sol·licituds de plaça escolar
  L'admissió d'alumnes en els centres docents públics i privats concertats, quan no hi haja places suficients per a atendre totes les sol·licituds d'ingrés, es regirà pels criteris següents:

  * PUNTUACIONS (Decret 33/2007, modificat pel Decret 42/2013)

  1. GERMANS, PARE O MARE TREBALLADOR/A DEL CENTRE O ANTIC ALUMNE
  Primer germà en el centre: 8 punts.
  Per cada un dels germans restants: 3 punts.
  Pare o mare que treballen en el centre docent: 5 punts.
  Alumne, pare, mare o germà antic alumne del centre: 1 punt.

  2. DOMICILI
  Àrea d'influència: 5 punts.
  Àrea limítrofa: 2 punts.
  Altres zones o localitats de la província: 1 punt.

  3. RENDA
  Ingressos totals dividits pel nombre de membres de la família.
  Rendes iguals o inferiors 1,5 vegades l'IPREM: 1 punt.

  4. DISCAPACITAT
  Discapacitat de l'alumne:
  > 65 %: 5 punts.
  del 33 al 65 %: 3 punts.
  Discapacitat dels pares/germans de l'alumne:
  >65 %: 3 punts.
  del 33 al 65 %: 1,5 punts.

  5. FAMÍLIA NOMBROSA
  General: 3 punts.
  Especial: 5 punts.

  6. SIMULTANEÏTAT D'ESTUDIS: 1,5 punts.

  7. CIRCUMSTÀNCIA ESPECÍFICA DETERMINADA PEL CENTRE DOCENT: 1 punt.

  8. ESPORTISTA D'ELIT: 2 punts.

  9. EXPEDIENT ACADÈMIC BATXILLERAT: se suma la nota mitjana qualificacions ESO.

  Cicles formatius de grau mitjà i grau superior: nota mitjana qualificacions ESO o Batxillerat o nota prova d'accés, únic criteri per a l'accés.

  Sancions

  - En els centres públics
  La infracció de les normes sobre admissió de l'alumnat pels centres públics donarà lloc a l'obertura del corresponent expedient administratiu, a fi de determinar les possibles responsabilitats en què haguera pogut incórrer-se.

  - En els centres privats concertats
  La infracció de les normes sobre admissió de l'alumnat pels centres concertats donarà lloc a les sancions previstes en l'article 62 de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació, segons la redacció donada a este en la disposició final primera, núm. 10, de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.

  Enllaços

  Enllaç a la normativa i formularis de sol.licitud

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (BOE núm. 106, de 04.05.2006).
  - Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (BOE núm. 295 de 10.12.2013).
  - Decret 33/2007, de 30 de març, del Consell, pel qual es regula l'accés als centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyances de règim general (DOCV núm. 5483, de 03.04.2007), modificat parcialment pel Decret 42/2013, de 22 de març (DOCV 6991, 26.03.2013), que regula l'admissió de l'alumnat en els centres docents públics i centres privats concertats de la Comunitat Valenciana que impartisquen ensenyances d'Educació Infantil, Educació Primària, ESO i Batxillerat.
  - Decret 42/2013, de 22 de març, del Consell, de modificació del Decret 33/2007, de 30 de març, pel qual es regula l'accés als centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyances de règim general (DOCV núm. 6991, de 26.03.2013).
  - Orde 14/2013, de 4 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyances d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7001, de 11.04.2013).
  - Resolució de 28 de març de 2014, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions en relació amb l'escolarització de l'alumnat els pares del qual no conviuen per motius de separació, divorci o situació anàloga DOCV núm. 7247, de 03.04.2014).
  - Orde 33/2011, de 18 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'accés, l'admissió i matrícula per a l'alumnat que curse ensenyances de grau mitjà i de grau superior de formació professional en règim presencial en modalitat completa o parcial en centres docents públics i privats amb ensenyances concertades i semipresencial o a distància en modalitat completa o parcial, en centres docents públics de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6528, de 25.05.2011).
  - Resolució de 18 de juny de 2012, de la Direcció General de Formació i Qualificació Professional, per la qual es desenrotllen els procediments d'accés, admissió i matrícula per a l'alumnat que curse ensenyances de formació professional del sistema educatiu (DOCV núm. 6801 del 21.06.2012).
  - Orde 46/2012, de 12 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regulen determinats aspectes de l'ordenació de la Formació Professional del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6826, de 25.07.2012).
  - Orde 86/2013, de 20 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen determinats aspectes de l'ordenació de la Formació Professional del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana (DOCV núm.7117, de 24.09.2013).
  - Decret 135/2014, de 8 d'agost, del Consell, pel qual es regulen els cicles formatius de Formació Professional bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7336, d'11.08.2014).
  - Orde 73/2014, de 26 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els programes formatius de qualificació bàsica a la Comunitat Valenciana (DOCV núm.7349, de 29.08.2014).
  - Resolució d'11 de març de 2015, del director territorial d'Educació, Cultura i Esport d'Alacant, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat a les ensenyances d'Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional, tant bàsica, com de grau mitjà i de grau superior, en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2015-2016, en l'àmbit competencial de la província d'Alacant (DOCV núm. 8449, de 20.03.2015).
  - Resolució d'11 de març de 2015, de la directora territorial d'Educació, Cultura i Esport de Castelló, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat a les ensenyances d'Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional, tant bàsica, com de grau mitjà i de grau superior, en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2015-2016, en l'àmbit competencial de la província de Castelló (DOCV núm. 8449, de 20.03.2015).
  - Resolució d'11 de març de 2015, de la directora territorial d'Educació, Cultura i Esport de València, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat a les ensenyances d'Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional, tant bàsica, com de grau mitjà i de grau superior, en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2015-2016, en l'àmbit competencial de la província de València (DOCV núm. 8449, de 20.03.2015).

  Inici

 • La Generalitat desitja que esta informació li siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es referix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.