• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Sol·licitud de matrícula per a la realització de proves per a l'obtenció de certificats oficials administratius de coneixements de valencià (Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià - JQCV).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de matrícula per a la realització de proves per a l'obtenció de certificats oficials administratius de coneixements de valencià (Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià - JQCV).

  Objecte del tràmit

  Obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià següents:
  - Certificat de coneixements orals de valencià: A2 Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MERC)
  - Certificat de grau elemental de coneixements de valencià: B1 MERC
  - Certificat de grau mitjà de coneixements de valencià: C1 MERC
  - Certificat de grau superior de coneixements de valencià: C2 MERC
  - Certificat de capacitació tècnica, llenguatge administratiu.
  - Certificat de capacitació tècnica, correcció de textos.
  - Certificat de capacitació tècnica, llenguatge en els mitjans de comunicació.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones interessades en l'obtenció d'algun dels certificats esmentats.

  Requeriments

  1. Per a poder participar en les proves és necessari haver complit els setze anys, o complir-los durant l'any de la convocatòria.
  2. Les persones aspirants als certificats de capacitació tècnica de llenguatge administratiu i de llenguatge en els mitjans de comunicació han d'estar en possessió del certificat de grau mitjà de coneixements de valencià.
  3. Les persones aspirants al certificat de capacitació tècnica de correcció de textos han d'estar en possessió del certificat de grau superior de coneixements de valencià.

  Inici
 • Taxes

  TAXES 2015:

  Per a participar en les proves, s'haurà d'abonar:
  - Una taxa de 20,40 euros per als certificat de coneixements orals i de grau elemental.
  - Una taxa de 25,50 euros per als certificats de grau mitjà i de grau superior.
  - Una taxa de 27,54 euros per als certificats de capacitació tècnica (llenguatge administratiu, llenguatge en els mitjans de comunicació i correcció de textos).

  L'abonament d'estes taxes s'efectuarà utilitzant l'imprés multicopia o bé per via telemàtica. Els aspirants que s'inscriguen completament amb firma electrònica per via telemàtica tindran dret a una bonificació del 10% de la taxa. Els imports, per tant, seran:
  - 18,36 euros per als certificat de coneixements orals i de grau elemental.
  - 22,95 euros per als certificats de grau mitjà i de grau superior.
  - 24,79 euros per als certificats de capacitació tècnica (llenguatge administratiu, llenguatge en els mitjans de comunicació i correcció de textos).

  En les sol·licituds ha de figurar el segell o justificant de l'entitat col·laboradora acreditatiu del pagament.
  La falta del segell de l'entitat col·laboradora o l'abonament fora de termini determinaran l'exclusió de l'aspirant.
  En cap cas el pagament de la taxa substituirà el tràmit de presentació de la sol·licitud dins del termini i en la forma i en els llocs previstos en la present resolució.
  En les sol·licituds per mitjà de pagament per via telemàtica, no cal enviar cap justificant perquè la inscripció ja haurà quedat degudament registrada.

  EXEMPCIONS:
  Estan exempts del pagament de la taxa els membres de famílies nombroses de categoria especial. Es beneficiaran d'una bonificació del 50% de la taxa els membres de famílies nombroses de categoria general i les persones que patisquen una discapacitat acreditada igual o superior al 33%. Els imports, per tant, seran:
  - 10,20 euros per als certificat de coneixements orals i de grau elemental y 9,18 euros si la inscripció es fa telemàticament.
  - 25,50 euros per als certificats de grau mitjà i de grau superior y 11,48 euros si la inscripció es fa telemàticament.
  - 27,54 euros per als certificats de capacitació tècnica (llenguatge administratiu, llenguatge en els mitjans de comunicació i correcció de textos) y 12,39 euros si la inscrpció es fa telemàticament.

  Els participants que, al formalitzar la matrícula, s'acullen a l'exempció o bonificació de les taxes hauran d'acreditar la seua situació per mitjà de la còpia compulsada del títol de família nombrosa o del certificat corresponent. La documentació acreditativa de la situació que dóna dret a l'exempció o bonificació, acompanyada de la que acredite la inscripció en la prova, hauran de ser enviades a la JQCV.

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.cece.gva.es/polin/val/jqcv/solicitud.html

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà del 25 de març al 24 d'abril del 2015.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data a l'imprés de sol·licitud i a la còpia.

  - I, preferentment, a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT - CASTELLÓ
  AVDA. DEL MAR, 23Ver plano
  12003 Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 14Ver plano
  46009 Valencia
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVICI TERRITORIAL DE CULTURA I ESPORT- ALACANT
  AVDA. AGUILERA, 1Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 965936788
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
  AVDA. CAMPANAR, 32Ver plano
  46015 Valencia
  Tel: 961970062

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  DE FORMA PRESENCIAL:
  Per a poder participar en les proves cal sol·licitar-ho presentant l'imprés normalitzat, que es trobarà a disposició dels interessats en la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en les direccions territorials d'Educació, Cultura i Esport i en la web de la JQCV .

  DE FORMA TELEMÀTICA:
  Les persones que disposen d'un DNI amb certificat electrònic incorporat o firma electrònica de l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana també podran fer la inscripció i l'abonament de les taxes per via telemàtica a través de la web .
  En este cas no serà necessària la presentació de la inscripció en cap registre.

  Impresos associats

  Imprés de matrícula per a la realització de proves per a l'obtenció de certificats oficials administratius de coneixements de valencià

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Prèviament a la presentació de les sol·licituds, és necessari haver abonat les taxes corresponents en la quantia i forma indicades anteriorment.

  - Els aspirants podran inscriure's en diversos nivells, però només s'admetrà una matrícula per cada nivell. En el supòsit de doble inscripció en un mateix nivell, s'anul·larà l'última que s'haja completat. En el cas de no figurar la localitat d'examen en la sol·licitud de participació, la JQCV assignarà la més pròxima al domicili de l'aspirant.

  - Els aspirants que s'inscriguen en dos certificats diferents, les proves dels quals se celebren en un mateix dia, hauran de formalitzar la inscripció d'ambdós nivells en una localitat en què es preveja la realització de les proves d'ambdós certificats. La comissió examinadora facilitarà, en la jornada en què coincidixen la prova de coneixements orals i la primera fase de la prova del grau mitjà, primerament la realització de la prova de coneixements orals i, a continuació, la incorporació a la de la primera fase de grau mitjà del torn de les 12.00 h. En la jornada en què hi haja coincidència en les proves de grau elemental i de la primera fase del grau superior, la comissió examinadora facilitarà primerament la realització de la prova de grau superior i, a continuació, la incorporació a la de grau elemental.

  - Els interessats de confessió evangèlica o jueua que, a l'empara de les lleis 24/1992 i 25/1992, respectivament, de 10 de novembre, volgueren participar en les proves en un règim d'horari alternatiu, hauran de sol·licitar-ho a la presidència de la JQCV en el moment de la seua inscripció.
  Correspondrà exclusivament a la Comissió Examinadora de València l'organització de les proves que hauran de realitzar els membres de les mencionades comunitats religioses. En el cas que es tracte d'una prova de doble torn, esta funció l'exercirà la Comissió Examinadora de València del primer torn.

  - Les comissions examinadores adoptaran les mesures necessàries perquè els aspirants amb discapacitats tinguen les mateixes oportunitats per a la realització dels exercicis que la resta de participants. S'establiran, per a les persones que així ho sol·liciten i ho justifiquen degudament davant del president de la JQCV en el moment de la seua inscripció, les adaptacions de temps i mitjans, que seran determinades pel tribunal, perquè els aspirants realitzen l'examen en les condicions més favorables, sense que puguen ser eximits de la realització de cap de les àrees de la prova. En tot cas, els criteris d'avaluació seran els mateixos que s'apliquen a la resta d'aspirants.

  - Durant la setmana anterior a la realització de les proves, la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià publicarà en la seua pàgina web la llista d'aspirants convocats a l'exercici corresponent, amb especificació de nom, cognoms, document d'identitat, nivell, torn i localitat.

  - Efectuades les proves, es farà pública en els taulers d'anuncis de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i de les direccions territorials d'Educació, Cultura i Esport, per resolució del president de la JQCV, la llista provisional dels aspirants amb la qualificació d'apte o de no apte, i es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana un extracte de la resolució que indicarà els llocs on s'exposarà la llista. Contra esta decisió de les comissions examinadores es podrà interposar reclamació davant del president de la JQCV en el termini de 15 dies hàbils comptats des de l'endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que disposa l'article 114 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, sense perjuí que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

  - Les reclamacions seran resoltes en el termini d'un mes. Transcorregut este termini, es consideraran desestimades les reclamacions no resoltes i es tindran per definitius els resultats no esmenats, amb efectes a partir de la data de la resolució per la qual es fa pública la llista provisional.

  - La qualificació provisional obtinguda en les proves, en termes d'apte o no apte, podrà ser consultada pels aspirants en la pàgina web de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià .

  - Els certificats que s'expediran portaran indicat el nivell de referència corresponent al Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar, amb l'excepció dels de capacitació tècnica. La referència serà la següent:
  - Certificat de coneixements orals: A2
  - Certificat de grau elemental: B1
  - Certificat de grau mitjà: C1
  - Certificat de grau superior: C2

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  Tramitació

  Les persones que disposen de certificat digital podran pagar la taxa corresponent i matricular-se de forma telemàtica, bé, actuant com a representants en el procediment, pagar la taxa corresponent i o bé matricular altres persones interessades. Per això hauran de seguir estos passos:
  1. Heu de saber
  Vos mostrem una breu explicació de cada un dels passos pels quals heu de passar per a completar el procés de sol·licitud.
  2. Omplir
  Haureu d'omplir els formularis indicats com a obligatoris. Poden existir formularis opcionals que podeu omplir o no, segons disposeu de la informació sol·licitada.
  3. Pagar
  Haureu de realitzar el pagament de la taxa corresponent a esta sol·licitud. Una vegada realitzat el pagament no podreu modificar els passos anteriors.
  4. Registrar - 5.Guardar
  Se vos proporcionarà un justificant de registre firmat electrònicament que vos servirà com a resguard o justificant legal.

  Per a realitzar el pagament telemàtic haurà de fer-ho amb un compte bancari d'una de les entitats que permeten el càrrec en línies de taxes, pot consultar les entitats que permeten el càrrec en línia de taxes en http://www.gva.es/c_economia/web/html/Tributos_InfoGeneral_DondePagar_v.htm

  Per a sol·licitar un certificat digital de la Generalitat Valenciana, o en cas de tindre problemes amb l'ús d'este certificat haurà de dirigir-se a l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV) .

  En cas de tindre problemes en la generació telemàtica del tràmit, haurà de remetre un correu a l'adreça següent:
  tramitel@edu.gva.es .

  Inici
 • Informació complementària

  * CALENDARI
  1.- Primer període:
  Dia 30 de maig de 2015 :
  - Certificat de coneixements orals.
  - Primera fase del certificat de grau mitjà (àrees 1 i 2).
  - Certificat de llenguatge administratiu.
  Dia 6 de juny de 2015 :
  - Certificat de grau elemental.
  - Primera fase del certificat de grau superior (àrees 1 i 2).
  Dia 13 de juny de 2015:
  - Segona fase del certificat de grau mitjà (àrees 3 i 4).
  - Certificat de llenguatge en els mitjans de comunicació.
  Dia 20 de juny de 2015 (en totes les seus llevat de la ciutat d'Alacant):
  - Segona fase del certificat de grau superior (àrees 3 i 4).
  - Certificat de correcció de textos.
  Dia 27 de juny de 2015 (seu d'Alacant)
  - Segona fase del certificat de grau superior (àrees 3 i 4).

  2.- Segon període:
  Dia 7 de novembre de 2015:
  - Certificat de coneixements orals.
  -Primera fase del certificat de grau mitjà (àrees 1 i 2).
  - Certificat de llenguatge administratiu.
  Dia 14 de novembre de 2015:
  - Certificat de grau elemental.
  - Primera fase del certificat de grau superior (àrees 1 i 2).
  Dia 21 de novembre de 2015:
  -Segona fase del certificat de grau mitjà (àrees 3 i 4).
  - Certificat de llenguatge en els mitjans de comunicació.
  Dia 28 de novembre de 2015:
  -Segona fase del certificat de grau superior (àrees 3 i 4).
  - Certificat de correcció de textos.


  * HORARIS
  - Certificat de coneixements orals: començarà a les 9:00 h.
  - Certificat de grau elemental: començarà a les 9:00 h.
  - Primera fase del grau mitjà (àrees 1 i 2). En el primer període d'exàmens (dia 30 de maig de 2015) començarà a les 9:00 h per a les persones el primer cognom de les quals comence per una lletra compresa entre la A i la L, i a les 12:00 h per a les persones el primer cognom de les quals comence per una lletra entre la M i la Z. En el segon període (dia 7 de novembre de 2015), començarà a les 9:00 h per a les persones el primer cognom de les quals comence per una lletra compresa entre la M i la Z, i a les 12:00 h per a les persones el primer cognom de les quals comence per una lletra entre la A i la L.
  - Primera fase del grau superior (àrees 1 i 2): començarà a les 9:00 h.
  - Segona fase del grau mitjà (àrees 3 i 4). En el primer període d'exàmens (dia 13 de juny de 2015), començarà a les 9:00 h en totes les seus que no tinguen doble torn. S'establix un doble torn en les seus d'Alacant, Torrent i València, on el primer torn començarà a les 9:00 h i el segon a les 16:00 h. En estes localitats amb doble torn, les persones el primer cognom de les quals comence per una lletra compresa entre la A i la L participaran en el primer torn de les proves (9:00 h del matí), i les persones el primer cognom de les quals comence per una lletra compresa entre la M i la Z participaran en el segon torn de les proves (16:00 h de la vesprada).
  En el segon període d'exàmens (21 de novembre de 2015), la prova començarà a les 9:00 h en totes les seus, llevat que la previsió d'assistents aconsellen establir doble torn en alguna de les seus, la qual cosa es farà pública mitjançant una resolució que es publicarà en el DOCV amb l'antelació suficient i en què s'establiran les seus amb doble torn, l'horari i els aspirants convocats a cada un dels torns.
  - Segona fase del grau superior (àrees 3 i 4): començarà a les 9:00 h.

  Les proves dels certificats de capacitació tècnica començaran a les 9:30 h:
  - Certificat de llenguatge en els mitjans de comunicació.
  - Certificat de llenguatge administratiu.
  - Certificat de correcció de textos.


  * LOCALITATS I PROVES
  Alacant: coneixements orals, grau elemental, mitjà i superior.
  Alcoi: coneixements orals, grau elemental, mitjà i superior.
  Alzira: coneixements orals, grau elemental, mitjà i superior.
  Benidorm: coneixements orals, grau elemental, mitjà i superior.
  Buñol: coneixements orals, grau elemental i mitjà.
  Borriana: coneixements orals, grau elemental, mitjà i superior.
  Castelló de la Plana: coneixements orals, grau elemental, mitjà i superior.
  Dénia: coneixements orals, grau elemental, mitjà i superior.
  Elda: coneixements orals, grau elemental, mitjà i superior.
  Elx: coneixements orals, grau elemental, mitjà i superior.
  Gandia: coneixements orals, grau elemental, mitjà i superior.
  Llíria: coneixements orals, grau elemental, mitjà i superior.
  Ontinyent: coneixements orals, grau elemental, mitjà i superior.
  Orihuela: coneixements orals, grau elemental i mitjà.
  Paterna: coneixements orals, grau elemental, mitjà i superior.
  Sagunt: coneixements orals, grau elemental, mitjà i superior.
  Segorbe: coneixements orals, grau elemental i mitjà.
  Sueca: coneixements orals, grau elemental, mitjà i superior.
  Torrent: coneixements orals, grau elemental, mitjà i superior.
  València: coneixements orals, grau elemental, mitjà, superior, i certificats de capacitació tècnica (llenguatge en els mitjans de comunicació, llenguatge administratiu i correcció de textos).
  Vall d'Uixó, la: coneixements orals, grau elemental, mitjà i superior.
  Villena: coneixements orals, grau elemental i mitjà.
  Vinaròs: coneixements orals, grau elemental, mitjà i superior.
  Xàtiva: coneixements orals, grau elemental, mitjà i superior.


  * CENTRES DE REALITZACIÓ DE LES PROVES
  Alacant: Universitat d'Alacant. Ctra. Sant Vicent, s/n. Sant Vicent del Raspeig.
  Alcoi: Edifici Ferràndiz. Campus d'Alcoi. Universitat Politècnica de València. Placeta Ferràndiz i Carbonell, 2.
  Alzira: IES núm. 4. C/ En Projecte, 5.
  Benidorm: IES Bernat de Sarrià. Partida Salt de l'Aigua, s/n.
  Borriana: IES Jaume I. Pl. Sanchis Guarner, s/n.
  Buñol: IES La Hoya de Buñol. Av. Rafael Ridaura, s/n.
  Castelló de la Plana: IES Penyagolosa i IES Sos Baynat. C/ Moncofa, s/n.
  Dénia: IES Historiador Chabàs. C/ Manuel Vallalta, 3.
  Elda: IES La Torreta. Av. Ronda, 77.
  Elx: Edifici Altabix. Universitat Miguel Hernández. Av. de la Universitat, s/n
  Gandia: Campus de Gandia. Universitat Politècnica de València. C/ Paranimf, 1. El Grau de Gandia.
  Llíria: IES Camp de Túria. C/ Alcalde M. Garcia, s/n.
  Ontinyent: IES Pou Clar. Av. Vicent Gironés, s/n.
  Orihuela: Edifici Orcelis. Campus de Desamparados. Universitat Miguel Hernández. Ctra. de Orihuela-Beniel, km 3,2.
  Paterna: IES Henri Matisse. C/ Enric Valor, s/n.
  Sagunt: IES Camp de Morverdre. C/ Advocat F. Caruana, s/n.
  Segorbe: Edifici Glorieta. C/ Bonifacio Ferrer, 2.
  Sueca: IES Joan Fuster. Camí dels Dos Pontets, s/n.
  Torrent: IES Veles e Vents. Camí dels Cànters, s/n.
  València: Universitat Politècnica de València. Camí de Vera, s/n.
  Vall d'Uixó, la: IES Benigasló. Av. Arcadi Garcia i Sanz, 1.
  Villena: IES A. Navarro Santafé. Paraje San Benito, s/n.
  Vinaròs: IES Leopoldo Querol. C/ Gil d'Atrosillo, s/n.
  Xàtiva: IES José de Ribera. C/ Acadèmic Maravall, 15.


  * ESTRUCTURA I DURACIÓ DE LA PROVA
  1. Coneixements orals
  Àrea 1 (comprensió oral i lectora): 30%
  Àrea 2 (estructures lingüístiques): 20%
  Àrea 3 (expressió escrita): 20%
  Àrea 4 (expressió i interacció oral): 30%
  Per a superar la prova cal obtindre una puntuació en la mitjana ponderada de les quatre àrees d'un mínim del 60%. A més, en les àrees 1, 2 i 3 la puntuació mínima haurà de ser, per a cada àrea, del 40% en dos d'estes indistintament i del 30% en l'altra, i en l'àrea 4 (àrea d'expressió i interacció oral) la puntuació mínima exigida serà del 60%.
  La durada d'esta prova serà de 2 hores.

  2. Grau elemental
  Àrea 1 (comprensió lectora): 20%
  Àrea 2 (estructures lingüístiques): 30%
  Àrea 3 (expressió escrita): 20%
  Àrea 4 (expressió i interacció oral): 30%
  Per a superar la prova cal obtindre una puntuació en la mitjana ponderada de les quatre àrees d'un mínim del 60%. A més, en les àrees 1, 2 i 3 la puntuació mínima haurà de ser, per a cada àrea, del 40% en dos d'estes indistintament i del 30% en l'altra, i en l'àrea 4 (àrea d'expressió i interacció oral) la puntuació mínima exigida serà del 60%.
  La durada d'esta prova serà de 2 hores.

  3. Grau mitjà
  Primera fase de la prova.
  Àrea 1 (comprensió lectora): 10% del total de la prova
  Àrea 2 (estructures lingüístiques): 30% del total de la prova
  Només passaran a la segona fase els aspirants que obtinguen una puntuació, en la mitjana ponderada de les notes de les dos àrees, del 40%, i que no siga inferior al 30% en cap de les dos àrees.
  La durada d'esta fase serà d'1 hora i 30 minuts.

  Segona fase de la prova.
  Àrea 3 (expressió escrita): 30% del total de la prova
  Àrea 4 (expressió i interacció oral): 30% del total de la prova
  Una vegada acabat l'exercici del dictat, els examinands disposaran d'un màxim d'1 hora i 45 minuts per a completar la resta de l'àrea 3. En esta àrea 3 caldrà obtindre un mínim d'un 40% o, excepcionalment, d'un 30% si s'ha superat el 40% tant en l'àrea 1 com en l'àrea 2.
  La puntuació mínima per a superar l'àrea 4 serà del 60%.
  Per a superar tota la prova cal obtindre una puntuació en la mitjana ponderada de les quatre àrees d'un mínim del 60%.

  4. Grau superior
  Primera fase de la prova.
  Àrea 1 (comprensió lectora): 10% del total de la prova
  Àrea 2 (estructures lingüístiques): 30% del total de la prova
  Només passaran a la segona fase els aspirants que obtinguen una puntuació, en la mitjana ponderada de les notes de les dos àrees, del 40%, i que no siga inferior al 30% en cap de les dos àrees.
  La durada d'esta fase serà de 2 hores.

  Segona fase de la prova.
  Àrea 3 (expressió escrita): 30% del total de la prova
  Àrea 4 (expressió i interacció oral): 30% del total de la prova
  Una vegada acabat l'exercici del dictat, els examinands disposaran d'un màxim d'1 hora i 45 minuts per a completar la resta de l'àrea 3. En esta àrea 3 caldrà obtindre un mínim d'un 40% o, excepcionalment, d'un 30% si s'ha superat el 40% tant en l'àrea 1 com en l'àrea 2.
  La puntuació mínima per a superar l'àrea 4 serà del 60%.
  Per a superar tota la prova cal obtindre una puntuació en la mitjana ponderada de les quatre àrees d'un mínim del 60%.

  5. Llenguatge en els mitjans de comunicació
  Àrea 1. La llengua i els mitjans de comunicació: 10%
  Àrea 2. Normativa gramatical i llengua estàndard: 40%
  Àrea 3. Normativa gramatical i registre periodístic: 20%
  Àrea 4. Elocució, ortologia i puntuació: 30%
  Per a superar la prova cal obtindre una puntuació en la mitjana ponderada de les quatre àrees d'un mínim del 60%.
  La durada d'esta prova serà de 2 hores i 30 minuts.

  6. Llenguatge administratiu
  Àrea 1. Comprensió lectora: 10%
  Àrea 2. Expressió escrita: 45%
  Àrea 3. Coneixements pràctics de llenguatge administratiu: 45%
  Per a superar la prova cal obtindre una puntuació en la mitjana ponderada de les tres àrees d'un mínim del 60%.
  La durada d'esta prova serà de 2 hores i 30 minuts.

  7. Correcció de textos
  Àrea 1. Correcció de textos escrits (originals): 70%
  Àrea 2. Normativa lingüística i registres: 10%
  Àrea 3. Correcció tipogràfica (galerades): 20%
  Per a superar la prova cal obtindre una puntuació en la mitjana ponderada de les tres àrees d'un mínim del 60%.
  La durada d'esta prova serà de 2 hores i 30 minuts.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Resolució de 9 de març de 2015, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es convoquen les proves per a l'obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià i s'anomenen les comissions examinadoras(DOCV núm. 7491 de 24.03.2015).
  - Correcció d'errades de la Resolució de 9 de març de 2015, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es convoquen les proves per a l'obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià i es nomenen les comissions examinadores (DOCV nº 7492, de 25/03/15).

  Llistat de normativa

  Vegeu la Resolució de 9 de març de 2015

  Vegeu la Correcció d'errors de la Resolució de 9 de març de 2015

  Llistat de seguiment

  Verificació de matrícula

  Llista de resultats de les proves

  Distribució d'aules, plantilles de resposta ...

  Inici

 • La Generalitat desitja que esta informació li siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es referix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.