• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Autorització d'aprofitament d'aigües minerals i termals: mineromedicinals, mineroindustrials, termals per a ús terapèutic i termals per a ús industrial. Mineria.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Autorització d'aprofitament d'aigües minerals i termals: mineromedicinals, mineroindustrials, termals per a ús terapèutic i termals per a ús industrial. Mineria.

  Objecte del tràmit

  Sol·licitar l'autorització pertinent.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones interessades.

  Inici
 • Taxes

  Taxes 2015:

  7.4 - Aprofitament o explotació d'aigües minerals: 1035,63 euros

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.chap.gva.es/web/tributos-y-juego/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-consindustria

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres dels òrgans administratius on es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes o a la d'alguna de les entitats que formen l'administració local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o en les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, en:

  SERVICI TERRITORIAL D'ENERGIA - ALACANT
  C/ CHURRUCA, 29Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 965934820
  SERVICI TERRITORIAL D'ENERGIA - CASTELLÓ
  C/ CAVALLERS, 8Ver plano
  12001 Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
  Tel: 964333663
  SERVICI TERRITORIAL D'ENERGIA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 Valencia
  Tel: 963426470

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés. Instància.
  - Fotocòpia del DNI o NIF.
  Per a persones físiques no caldrà presentar el DNI, sempre que, en la sol·licitud, s'autoritze l'Administració a consultar les dades.
  - Document que acredite el peticionari per a l'aprofitament de les aigües.
  - Designació i justificació del perímetre de protecció avalada per un tècnic competent.
  - Declaració d'inversions estrangeres (si n'hi haguera).
  - Projecte general d'aprofitament.
  - Inversions totals a realitzar i estudi econòmic.
  - Imprés IRN número 2 o IR número 4.
  - Butlletí d'instal·lació elèctrica.

  Impresos associats

  [SOLAGUMI] AIGÜES MINERALS, TERMALS I AIGÜES DE BEGUDA ENVASADA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Recurs d'alçada davant del conseller d'Economia, Indústria i Comerç, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte fóra exprés, o en el termini de tres mesos a partir de l'endemà del dia en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu.

  Inici
 • Informació complementària

  NOTES:
  - Són recursos de la secció B segons la Llei de Mines.
  - Es requerix la declaració prèvia d'aigües minerals o termals.

  Sancions

  Les que establix la Llei de Mines (Llei 22/1973) i els reglaments corresponents.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei de Mines 22/1973, de 21 de juliol, de Mines (BOE núm. 176, de 24/7/73).
  - Reial Decret 2857/1978, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament General per al Règim de la Mineria (BOE núm. 295, d'11/12/78).
  - Reial Decret Legislatiu 1303/1986 de 28 de juny, pel qual s'adequa a l'ordenament jurídic de la Comunitat Econòmica Europea el títol VIII de la Llei 22/1973, de 21 de juliol, de Mines (BOE núm. 155, de 30/06/86).
  - ORDRE 14/2011, de 31 de març, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Innovació, per la qual s'establixen els òrgans competents per a l'exercici de determinades funcions en matèria de drets miners (DOCV núm. 6499 d'11/04/2011).

  Reglamentació ambiental:
  - Llei 5/1988, de 24 de juny, de la Generalitat Valenciana, de Regulació de Paratges Naturals (DOGV núm. 859, de 2/07/88).
  - Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat Valenciana, d'Impacte Ambiental (DOGV núm. 1021, de 8/03/89).

  Llistat de normativa

  Vegeu Llei 5/1988, de 24 de juny

  Vegeu Llei 2/1989, de 3 de març, d'Impacte Ambiental

  Vegeu Llei 22/1973, de 21 de juliol

  Vegeu Reial Decret 2857/1978, de 25 d'agost

  Vegeu Reial Decret Legislatiu 1303/1986 de 28 de juny

  Orde 14/2011, de 31de març

  Inici

 • La Generalitat desitja que esta informació li siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es referix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.