• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Autorització d'aprofitament d'aigües minerals i termals: mineromedicinals, mineroindustrials, termals per a ús terapèutic i termals per a ús industrial. Mineria.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Autorització d'aprofitament d'aigües minerals i termals: mineromedicinals, mineroindustrials, termals per a ús terapèutic i termals per a ús industrial. Mineria.

  Objecte del tràmit

  Sol·licitar l'autorització pertinent.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones interessades.

  Inici
 • Taxes

  Taxes 2016:

  7.4 - Aprofitament o explotació d'aigües minerals: 1035,63 euros

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.chap.gva.es/web/tributos-y-juego/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-consindustria

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres dels òrgans administratius on es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes o a la d'alguna de les entitats que formen l'administració local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o en les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, a:

  SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA - CASTELLÓ
  C/ CAVALLERS, 8Ver plano
  12001 Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
  Tel: 964333640
  SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA - ALACANT
  C/ CHURRUCA, 29Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 965934830
  SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 Valencia
  Tel: 012

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés. Instància.
  - Fotocòpia del DNI o NIF.
  Per a persones físiques no caldrà presentar el DNI, sempre que, en la sol·licitud, s'autoritze l'Administració a consultar les dades.
  - Document que acredite el peticionari per a l'aprofitament de les aigües.
  - Designació i justificació del perímetre de protecció avalada per un tècnic competent.
  - Declaració d'inversions estrangeres (si n'hi haguera).
  - Projecte general d'aprofitament.
  - Inversions totals a realitzar i estudi econòmic.
  - Imprés IRN número 2 o IR número 4.
  - Butlletí d'instal·lació elèctrica.

  Impresos associats

  [SOLAGUMI] AIGÜES MINERALS, TERMALS I AIGÜES DE BEGUDA ENVASADA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Recurs d'alçada davant del titular de la conselleria amb competències en matèria d'energia, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte fóra exprés, o en el termini de tres mesos a partir de l'endemà a aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu.

  Inici
 • Informació complementària

  NOTES:
  - Són recursos de la secció B segons la Llei de Mines.
  - Es requerix la declaració prèvia d'aigües minerals o termals.

  Sancions

  Les que establix la Llei de Mines (Llei 22/1973) i els reglaments corresponents.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei de Mines 22/1973, de 21 de juliol, de Mines (BOE núm. 176, de 24/7/73).
  - Reial Decret 2857/1978, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament General per al Règim de la Mineria (BOE núm. 295, d'11/12/78).
  - Reial Decret Legislatiu 1303/1986 de 28 de juny, pel qual s'adequa a l'ordenament jurídic de la Comunitat Econòmica Europea el títol VIII de la Llei 22/1973, de 21 de juliol, de Mines (BOE núm. 155, de 30/06/86).
  - ORDRE 14/2011, de 31 de març, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Innovació, per la qual s'establixen els òrgans competents per a l'exercici de determinades funcions en matèria de drets miners (DOCV núm. 6499 d'11/04/2011).

  Reglamentació ambiental:
  - Llei 5/1988, de 24 de juny, de la Generalitat Valenciana, de Regulació de Paratges Naturals (DOGV núm. 859, de 2/07/88).
  - Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat Valenciana, d'Impacte Ambiental (DOGV núm. 1021, de 8/03/89).

  Llistat de normativa

  Vegeu Llei 5/1988, de 24 de juny

  Vegeu Llei 2/1989, de 3 de març, d'Impacte Ambiental

  Vegeu Llei 22/1973, de 21 de juliol

  Vegeu Reial Decret 2857/1978, de 25 d'agost

  Vegeu Reial Decret Legislatiu 1303/1986, de 28 de juny

  Orde 14/2011, de 31 de març

  Inici

 • La Generalitat desitja que esta informació li siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es referix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.