% de sol·licituds enviades dins del termini / total d'informació demandada