Percentatge mensual de reclamacions contestades en termini sobre reclamacións rebudes.