• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Sol·licitud de participació en les proves d'avaluació de les competències clau necessàries per a cursar amb aprofitament la formació corresponent a certificats de professionalitat de nivells 2 i 3.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de participació en les proves d'avaluació de les competències clau necessàries per a cursar amb aprofitament la formació corresponent a certificats de professionalitat de nivells 2 i 3.

  Objecte del tràmit

  Realització de les proves d'avaluació de les competències clau, a fi d'obtindre un certificat de caràcter oficial que us permeta accedir a cursar amb aprofitament la formació corresponent a certificats de professionalitat de nivell 2 i nivell 3 de qualificació.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones interessades a cursar la formació corresponent a certificats de professionalitat de nivell 2 o de nivell 3 i que no tinguen els requisits d'accés a aquests que estableix l'article 20.2 del Reial decret 34/2008, modificat pel Reial decret 189/2013.

  Requeriments

  Hi podran participar les persones interessades que tinguen complits 16 anys el dia en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds de cada convocatòria.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà del dia 11 de març al dia 10 d'abril de 2019, els dos inclusivament (DOGV núm. 8390, de 25/09/2018)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les persones interessades han de presentar una única sol·licitud per a cada convocatòria, en la qual han d'assenyalar les proves de competències clau en les quals vulguen participar.
  Les sol·licituds podran presentar-se de manera presencial, o bé, de manera telemàtica.

  PRESENCIAL

  Les sol·licituds, en l'imprés normalitzat que hi ha en la pàgina web de LABORA. Servei Valencià d'Ocupació i Formació (http://www.labora.gva.es/va/competencias-clave) s'han de presentar en els registres dels òrgans administratius de LABORA. Servei Valencià d'Ocupació i Formació

  REGISTRES DELS ESPAI LABORA

  REGISTRE DELS 13 LABORA FORMACIÓ


  Això, sense perjudici de poder presentar-la en els altres llocs previstos en la normativa vigent en matèria de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  REGISTRE GENERAL DE LABORA SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ
  AV. NAVARRO REVERTER, 2Ver plano
  46004 València
  Tel:
  DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LABORA - ALACANT
  C/ PINTOR LLORENÇ CASANOVA, 6Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LABORA - VALÈNCIA
  AV. DE L'OEST, 36Ver plano
  46001 València
  Tel: 012
  DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LABORA - CASTELLÓ
  C/ HISTORIADOR VICIANA, 8Ver plano
  12002 Castelló de la Plana
  Tel: 012

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les persones amb diversitat funcional, que sol·liciten que s'adopten mesures necessàries per a poder realitzar les proves, han d'aportar, juntament amb la sol·licitud de participació, un certificat emés pel personal tècnic competent que especifique les adaptacions necessàries que cal dur a terme per a la realització de les proves.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Presentació d'una única sol·licitud per persona interessada i convocatòria.
  La sol·licitud es podrà presentar de telemàticament o presencialment (en aquest cas s'ha de presentar preferentment en els registres de qualsevol LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, sense perjudici de poder presentar-la en els altres llocs previstos en la normativa vigent en matèria de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  2. Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i analitzada la documentació, es publicarà en la pàgina web de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació la llista provisional de persones admeses i excloses (http://www.labora.gva.es/va/competencias-clave).
  3. La llista provisional de persones admeses estarà organitzada per província i amb la indicació de la seu assignada on cada participant ha de realitzar la prova. Per a l'assignació de la seu on es pot realitzar la prova, es tindrà en compte el criteri de proximitat del domicili indicat en la sol·licitud d'inscripció i estarà en funció del nombre de sol·licituds presentades i les seus disponibles.
  4. La llista provisional de persones excloses indicarà el motiu de l'exclusió perquè puguen esmenar els defectes en què hagen incorregut en la seua sol·licitud, o realitzar les al·legacions que consideren convenients, en el termini de 5 dies hàbils a partir de l'endemà de la seua publicació.
  5. Una vegada analitzades les reclamacions que hi puguen haver, es publicarà en la pàgina web de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació la llista definitiva de participants (http://www.labora.gva.es/va/competencias-clave).
  En les llistes definitives, s'indicarà la data definitiva de realització de les proves i es publicaran amb una antelació mínima de 5 dies hàbils a la realització d'aquestes.

  REALITZACIÓ DE LES PROVES

  La data prevista de realització de les proves és:
  El divendres 7 de juny de 2019.

  La realització de les proves serà de caràcter presencial i s'estructuraran en dues sessions per a cada un dels nivells que es convoquen.
  - Proves de nivell 2.
  Les proves d'avaluació de competències clau de nivell 2 es faran al matí en dues sessions. La primera sessió s'iniciarà a les 9.00 hores i finalitzarà a les 11.00 hores, i estarà dedicada a la realització de la prova per a l'acreditació de la competència clau "Comunicació en llengua castellana" nivell 2 i de la prova per a l'acreditació de la competència clau "Matemàtiques" nivell 2. Finalitzada aquesta primera sessió, està previst un descans de 30 minuts.
  La segona sessió s'iniciarà a les 11.30 hores i finalitzarà a les 13.30 hores, i estarà dedicada a la realització de la prova per a l'acreditació de la competència clau "Comunicació en valencià" nivell 2 i de la prova per a l'acreditació de la competència clau "Comunicació en llengua estrangera: Anglés" nivell 2.
  - Proves de nivell 3.
  Les proves d'avaluació de competències clau de nivell 3 es faran a la vesprada en dues sessions. La primera sessió s'iniciarà a les 16.00 hores i finalitzarà a les 18.00 hores, i estarà dedicada a la realització de la prova per a l'acreditació de la competència clau "Comunicació en llengua castellana" nivell 3 i de la prova per a l'acreditació de la competència clau "Matemàtiques" nivell 3. Finalitzada aquesta primera sessió, està previst un descans de 30 minuts.
  La segona sessió s'iniciarà a les 18.30 hores i finalitzarà a les 20.30 hores, i estarà dedicada a la realització de la prova per a l'acreditació de la competència clau "Comunicació en valencià" nivell 3 i de la prova per a l'acreditació de la competència clau "Comunicació en llengua estrangera: Anglés" nivell 3.

  L'alumnat que no estiga matriculat en totes les proves haurà de presentar-se, en tot cas, a l'hora d'inici de la sessió corresponent a la prova en la qual estiga matriculat.

  PUBLICACIÓ DE LES QUALIFICACIONS DE LES PROVES

  Es publicaran en la pàgina web de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació els resultats provisionals i definitius de les proves (http://www.labora.gva.es/va/competencias-clave).
  Es publicaran les llistes provisionals organitzades per província i ordenades alfabèticament. S'indicarà el resultat obtingut en les proves,que serà "apte/apta" o "no apte/no apta". Només en el cas en què el resultat siga "apte/apta", s'hi afegirà el resultat numèric obtingut. Al costat d'aquest resultat numèric, s'afegirà la puntuació mitjana (arredonida a la centèsima més pròxima), sempre que la persona interessada tinga acreditades les 4 competències (encara que l'acreditació d'alguna d'aquestes s'haja obtingut amb anterioritat a aquesta convocatòria).

  AL·LEGACIONS A LES QUALIFICACIONS

  Les al·legacions a les quals puguen donar lloc les llistes provisionals de les qualificacions s'han de dirigir a la Comissió d'Avaluació.
  S'han de presentaran en qualsevol registre de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, en el termini de 5 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la llista provisional.
  Les al·legacions es resoldran en el termini d'un mes des de la finalització del període de presentació d'aquestes. Una vegada transcorregut aquest període, es publicaran les llistes definitives.

  PUBLICACIÓ DE LES LLISTES DEFINITIVES DE LES QUALIFICACIONS

  Les llistes definitives es presentaran en ordre decreixent de la puntuació mitjana i indicaran a quines persones correspon la reserva de places en els cursos de Labora Formació.
  Les persones amb dret a reserva de plaça que estiguen en desocupació disposaran de 20 dies hàbils des de l'endemà de la publicació de la llista definitiva per a sol·licitar la cita prèvia amb les persones que exerceixen les funcions d'orientació a la seua Espai Labora, per a decidir quin curs dels programats és més concorde al seu itinerari d'inserció laboral.
  L'orientador o orientadora omplirà la sol·licitud de la persona amb dret a reserva de plaça, en què indicarà quines són les accions formatives de la seua elecció, per ordre de preferència, així com el Labora Formació que les haja programades, a l'efecte de formalitzar-ne la reserva.
  Les persones amb dret a reserva de plaça que estiguen treballant han de contactar, en el termini de 20 dies hàbils des de l'endemà de la publicació de la llista definitiva, amb el Servei de Centres de Formació Professional per a l'Ocupació (servef_competenciesclau@gva.es) per a decidir quin curs dels programats és compatible amb el seu horari laboral a l'efecte de formalitzar la seua reserva.

  RESERVA DE PLACES EN ELS LABORA FORMACIÓ

  Es reserva el 20 % de les places de l'alumnat corresponents als cursos de certificats de professionalitat de nivell 2 de qualificació i el 20 % de les corresponents als cursos de certificats de professionalitat de nivell 3 que estiga previst que comencen en els Labora Formació en l'exercici 2019.
  La llista definitiva de resultats obtinguts en les proves indicarà quines persones corresponen al 20 % esmentat. Seran aquelles persones que hagen obtingut un resultat d'"apta/apte" en totes les proves de competències clau en les quals hagen participat en cada convocatòria, per al mateix nivell de qualificació, i hagen obtingut la puntuació mitjana més alta, sempre que tinguen acreditades les quatre competències.

  RECURSOS CONTRA LES LLISTES DEFINITIVES DE LES QUALIFICACIONS

  Contra les llistes definitives, es podrà interposar un recurs d'alçada davant de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la publicació de la llista definitiva corresponent, d'acord amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tot això, sense perjudici que puga interposar-se qualsevol altre recurs dels previstos en la legislació vigent.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució que convoca la realització de les proves d'avaluació de les competències clau, que esgota la via administrativa, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació de la resolució, d'acord amb el que preveu la normativa vigent en matèria de procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé, en el termini de dos mesos, un recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu competent, de conformitat amb el que estableix l'article 8, apartat 3, així com l'article 46, apartat 1, els dos de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa, sense perjudici que s'hi puga interposar qualsevol altre recurs que estime pertinent.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitació

  La mateixa que l'establida en la tramitació presencial

  Informació adicional

  L'accés a la sol·licitud telemàtica estarà en la pàgina web de LABORA (http://www.labora.gva.es/competencias-clave). Per a presentar la sol·licitud de manera telemàtica, la persona interessada ha de disposar de signatura electrònica avançada (certificat reconegut per a ciutadans) o bé, disposar de codi AutoServef.

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Enllaç directe web LABORA sobre competències clau que permeten accedir als cursos de certificats de professionalitat.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei orgànica 5/2002, de 19 juny, de les qualificacions i de la formació professional. (BOE núm. 147, de 20/06/2002).
  - Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat. (BOE núm. 27, de 31/01/2008).
  - Reial decret 189/2013, de 15 de març, pel qual es modifica el Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat i els reials decrets pels quals s'estableixen certificats de professionalitat dictats en la seua aplicació. (BOE núm. 69, de 21/03/2013).
  - Recomanació núm. 2006/962/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desembre de 2006, sobre les competències clau per a l'aprenentatge permanent.(DO L 394, de 30/12/2006).
  - Ordre ESS/1897/2013, de 10 d'octubre, per la qual es desplega el Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat i els reials decrets pels quals s'estableixen certificats de professionalitat dictats en la seua aplicació. (BOE núm. 249, de 17/10/2013).
  - Ordre 16/2017, de 20 de juliol de 2017, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es regulen les proves d'avaluació de les competències clau necessàries per a cursar amb aprofitament la formació corresponent a certificats de professionalitat de nivells 2 i 3 de qualificació, així com la certificació d'aquestes a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8090, de 24/07/2017).
  - RESOLUCIÓ de 17 de setembre de 2018, de la Direcció General del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aproven, per a l'exercici 2019, dues convocatòries de proves dirigides a l'avaluació de les competències clau necessàries per a cursar amb aprofitament la formació corresponent a certificats de professionalitat de nivells 2 i 3 en l'àmbit de la formació professional per a l'ocupació a la Comunitat Valenciana.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 16/2017, de 20 de juliol.

  RESOLUCIÓ de 17 de setembre de 2018, de la Direcció General del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aproven, per a l'exercici 2019, dues convocatòries de proves dirigides a l'avaluació de les competències clau necessàries per a cursar amb aprofitament la formació corresponent a certificats de professionalitat de nivells 2 i 3 en l'àmbit de la formació professional per a l'ocupació a la Comunitat Valenciana.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.