Detail

Técnicos de gestión


 • Description

  Tècnics de gestió


 • Organization

  Rocafort
  El Pou, s/n
  Tel:961310062
  Fax:961310558


 • Current Stage

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  COBERTURA INTERINA


 • Type of proof

  Concurs oposició


 • Group

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Specified requests

  Posseir la titulació de diplomat universitari o poder acreditar tindre aprovats els tres primers cursos o nivell acadèmic equivalent en la llicenciatura en Dret, Ciències Polítiques, Econòmiques o Empresarials o Diplomatura en Relacions Laborals, o en condicions d'obtindre'l el dia que finalitze el termini de presentació d'instàncies.


 • Ordinary fees

  30,00 €


  Fee description

  El pagament s'efectuarà per mitjà d'ingrés en el c.c. 308211391182/3169531328 que l'Ajuntament té en l'entitat Ruralcaixa. S'hi haurà de fer constar en el moment d'efectuar l'ingrés que es realitza en concepte de drets d'examen per a la plaça de Tècnic de Gestió, així com el nom i cognoms de l'aspirant i el DNI.


 • Fee exemption


 • Places

  Nombre de places

  1

  Description of places

  TORN LLIURE


 • Documentation / Information

  - Model d'instància facilitat a este efecte (ANNEX 11 de la convocatòria).

  Les sol·licituds hauran de presentar-se acompanyades de còpia compulsada de la documentació següent:
  - Còpia compulsada del DNI.
  - Còpia del resguard acreditatiu de l'abonament dels drets d'examen.
  - Declaració responsable de no haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari de qualsevol administració o ocupació pública, així com de no trobar-se inhabilitat penalment per a l'exercici de funcions públiques.
  - Declaració responsable de no trobar-se incurs en causa d'incapacitat.
  - Còpia compulsa dels mèrits al·legats per a la fase de concurs.


 • Place of submission

  Registre General de l'Ajuntament de Rocafort


 • Other presentation ways

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.


 • Useful links


  Information in organism web

  http://www.rocafort.es/noticias/bases-per-a-una-vacant-de-funcionari-interi-tag-ope-octubre-2010


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.