Detail

Auxiliar de biblioteca


 • Description

  Auxiliar de biblioteca


 • Organization

  Orpesa/Oropesa del Mar
  Calle Doña Laura de Cervellón, 5A
  Tel:964310100
  Fax:964310066


 • Current Stage

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL


 • Type of proof

  Concurs oposició


 • Group

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Places

  Nombre de places

  1

  Description of places

  TORN LLIURE


 • Documentation / Information

  Les instàncies es dirigiran al senyor alcalde-president de l'Ajuntament i s'utilitzarà la instància model que s'hi adjunta a les bases com a annex II.

  A les instàncies s'hi adjuntarà:
  a) Fotocòpia compulsada del DNI
  b) Fotocòpia compulsada de la titulació exigida en la convocatòria.
  c) Curriculum, amb relació detallada i concreta de la documentació valorable en fase de concurs, documentació que haurà de presentar-se en original o en fotocòpia compulsada.


 • Place of submission

  Registre General de l'Ajuntament de 9:00 a 14:00 hores


 • Other presentation ways

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.


 • Useful links


  Information in organism web

  http://www.oropesadelmar.es/empleopublico.php


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.