Detail

Conductores (OPO-2008)


 • Description

  Conductors (OPE-2008)


 • Organization

  Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública
  C/ DE LA DEMOCRACIA, 77. CIUDAD ADVA. 9 DE OCTUBRE -TORRE 4 46018 València


 • Current Stage

  Borsa en funcionament : Llista mensual octubre

 • Selective process

  BORSA DE TREBALL


 • Type of proof

  Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)


 • Group

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Degree

  Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Specified requests

  1. Aspirants que hagen superat algun exercici de la fase d'oposició del procediment selectiu d'accés al grup C2, conductor/a, convocatòria 52/08, que no es troben en actiu en el moment de la sol·licitud en llocs de treball de la mateixa naturalesa jurídica, grup, sector i especialitat de l'Administració de la Generalitat amb competències en matèria de
  personal que siguen exercides per la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública.
  2. El personal desplaçat o cessat en llocs de la mateixa naturalesa jurídica, grup, sector i especialitat que haja sigut nomenat per la Direcció General de Recursos Humans i que haja participat en el procediment selectiu anteriorment mencionat, cosa que es comprovarà d'ofici, i no serà procedent la seua inclusió en cas contrari.
  3. Únicament s'entendrà que una persona ha participat en el procediment selectiu quan el seu exercici haja sigut qualificat per l'òrgan de selecció de la dita convocatòria.
  4. A l'efecte d'integració en borsa, els llocs amb una naturalesa jurídica que s'haja modificat, de conformitat amb la Resolució de 13 de setembre de 2013, de la directora general de Recursos Humans, es considerarà que sempre han tingut la mateixa que posseïsquen en el moment de sol·licitud d'integració en esta. • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.