Detail

Agentes de la Policía Local


 • Description

  Agents de la Policia Local


 • Organization

  Castelló de la Plana
  Plaza Mayor, 1
  Tel:964355100
  Fax:964355378


 • Current Stage

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  OPOSICIÓ


 • Type of proof

  Concurs oposició


 • Group

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • General requests

  Per a ser admés i poder participar en el procés selectiu les persones aspirants han de reunir els requisits establits en els articles 56 i 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
  En tot cas, cal reunir els requisits generals següents:

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjuí del que disposa l'article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

  b) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.

  c) Tindre setze anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei podrà establir-se una altra edat màxima, diferent de l'edat de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública.

  d) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de cap administració pública. No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques en els termes establits en l'article 56.1.d de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

  e) Estar en possessió de la titulació exigida.


 • Ordinary fees

  55,00 €


  Fee description

  Qualsevol de les entitats financeres col·laboradores que consten en la part lateral de la sol·licitud d'admissió a les proves selectives.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentation / Information

  - Els que desitgen prendre part en estes proves selectives, han de presentar emplenat el document de sol·licitud d'admissió a proves selectives d'ingrés a la funció pública. autoliquidació, d'acord amb el model oficial, que haurà de ser imprés des de l'apartat corresponent de la pàgina web de l'Ajuntament de Castelló de la Plana (www.castello.es).
  - Cada document d'autoliquidació tindrà assignat un número de referència identificatiu, que serà diferent per a cada una de les sol·licituds.
  Amb l'emplenament del corresponent document d'autoliquidació, els aspirants quedaran vinculats pel torn de participació al procés pel qual opten; no s'admetrà la participació en més d'un torn dels convocats.
  En les dependències de l'Ajuntament de Castelló (punts d'informació multimèdia), es posarà a disposició dels interessats que ho requerisquen els recursos informàtics suficients per a accedir a la pàgina web esmentada, emplenar i imprimir el document.


 • Place of submission

  Una vegada formalitzada la instància i efectuat el pagament, tota esta documentació es presentarà en el Registre General de l'Ajuntament (Pl. Major, núm. 1) o en els registres de les juntes de Districte Nord (Pl. Primer Molí), Districte Sud (C/ Ricardo Catalá, cantó amb Joaquín Márquez), Districte Est (Av. Germans Bou, 27) , Districte Oest (Pl. Espanya, s/n, antiga estació Renfe) i Districte Marítim (Pg. Bonavista, núm. 28), o en la forma prevista en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.


 • Useful links


  Information in organism web

  http://castello.es/web30/pages/generico_web10.php?cod1=9&cod2=93&con=50599


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.