Detail

Convocatoria de constitución de bolsa para cubrir plazas vacantes en centros públicos de enseñanzas no universitarias.


 • Description

  Convocatòria de constitució de borsa per a cobrir places vacants en centres públics d'ensenyances no universitàries.


 • Organization

  Govern de les Illes Balears: Consejería de Educación y Universidad
  C/ Alfons el Magnànim, 29 - 07004 Palma
  Tel:971 17 65 00


 • Current Stage

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  BORSA DE TREBALL


 • Type of proof

  Valoració de mèrits


 • Group

  Altres grups i titulacions - Altres grups i titulacions


 • Specified requests

  Només poden participar en esta convocatòria nous aspirants. Als efectes d'esta convocatòria s'entén per nous aspirants aquells que no formen part actualment de cap de les borses de treball constituïdes d'acord amb la base octava. I els que no figuren en la llista d'exclosos per no complir els requisits establits en els punts 3.1.6 i 3.1.7 de la base tercera de l'annex 1 de la Resolució del director general d'Educació i Cultura de dia 29 d'abril de 2015.


 • General requests

  Els establits en la base específica 3 de l'annex 1 de la Resolució del director general d'Educació i Cultura de dia 29 d'abril de 2015.


 • Places

  Description of places

  Convocatòria específica i extraordinària per a cobrir, en règim d'interinitat i durant el curs 2015-2016, places vacants i substitucions.

  PROFESSORS D'ENSENYANÇA SECUNDÀRIA- 0590
  0590010 Francés
  0590012 Alemany
  0590107 Informàtica
  0590109 Navegació i Instal·lacions Marines
  0590124 Sistemes electrònics
  0590125 Sistemes electrotècnics i automàtics
  0590803 Cultura clàssica

  PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL- 0591
  0591201 Cuina i pastisseria
  0591202 Equips electrotècnics
  0591203 Estètica
  0591205 Instal·lacions i manteniment d'equips tèrmics i fluids
  0591206 Instal·lacions electrotècniques
  0591209 Manteniment de vehicles
  0591218 Perruqueria
  0591226 Servicis de restauració
  0591227 Sistemes i aplicacions informàtiques

  PROFESSORS D'ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES- 0592
  0592001 Alemany
  0592002 Àrab
  0592004 Xinés
  0592008 Francés
  0592012 Italià
  0592017 Rus

  PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES- 0594
  0594402 Arpa
  0594405 Clavecí
  0594407 Cor
  0594410 Flauta Travessera
  0594414 Guitarra
  0594422 Percussió
  0594423 Piano
  0594427 Trompa
  0594435 Dansa Espanyola
  0594436 Dansa Clàssica
  0594441 Cant aplicat a l'Art Dramàtic
  0594460 Llenguatge Musical

  MESTRES DE TALLER D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY- 0596
  0596605 Ebenisteria Artística
  0596615 Tècniques de Joieria i Bijuteria
  0596618 Tècniques de Metall


 • Documentation / Information


  Les persones interessades a participar en esta convocatòria han d'omplir la sol·licitud, seguint les instruccions de l'assistent de tramitació que es troba a la pàgina web de la Direcció General d'Educació i Cultura http://dgpdocen.caib.es).

  * Més informació:
  - Tel.: 971 17 78 00
  - Fax 971 17 68 66
  - Web: http://dgpdocen.caib.es


 • Place of submission

  - En qualsevol dels registres de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats o a les delegacions territorials de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats a Menorca o a Eivissa i Formentera.
  - En qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

  En el cas que la sol·licitud es presente en una oficina de correus, s'ha de presentar en sobre obert perquè el funcionari de correus puga datar-la i segellar-la abans de certificar-la.


 • Other presentation ways

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració Local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.


 • Useful links


  Information in organism web

  http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=es&coduo=38


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.