Detail

Conserje-Sepulturero del Cementerio municipal


 • Description

  Conserge-Soterrador del Cementeri municipal


 • Organization

  Crevillent
  Major, 9
  Tel:965401526
  Fax:965401954


 • Current Stage

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  BORSA DE TREBALL


 • Type of proof

  Oposició


 • Group

  Sense especificar - Sense especificar


 • Specified requests

  Acreditar haver rebut una formació específica per a la conducció segura d'equips de treball mòbils, automotors o no, de conformitat amb el punt 2.1. del Annex II del Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'establixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.


 • Ordinary fees

  19,72 €


  Fee description

  Ingrés en el compte de l'Ajuntament: BANCO DE SABADELL ES96/0081/1361/64/0001030213.


 • Documentation / Information

  Els interessats podran participar en el procés selectiu que es desenrotlle a este efecte, després de presentar un escrit de sol·licitud d'admissió, acompanyada de còpia del DNI i del document a què fa referència el requisit específic de la base 4a. degudament confrontades, (es podrà confrontar pel funcionari del Registre Municipal), així com del justificant de l'ingrés en concepte de taxa per la prestació de servicis en processos selectius


 • Place of submission

  Registre General municipal de documents, en horari de 09:00 a 14:00 hores, planta baixa de l'edifici consistorial, siti en el c/ Major, 9, de Crevillent, o en la forma que determina l'art. 38 de la Llei 30/92, de 26 de novembre (LRJAPyPAC)


 • Other presentation ways

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració Local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. - També en qualsevol oficina de correus. En este cas, s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.


 • Useful links


  Information in organism web

  http://aplica.prompsit.com/tradurl.php?marcar=0&direccion=es-ca_valencia&inurl=http://www.crevillent.es/portal/personal-y-organizacion-administrativa/


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.