Detail

Profesor de música (Centro de Educación Especial Penyeta Roja de la Diputación Provincial)


 • Description

  Professor de música (Centre d'Educació Especial Penyeta Roja de la Diputació Provincial)


 • Organization

  Diputación Castellón
  Plaza de las Aulas, s/n
  Tel.: 964 359600
  12001 Castelló


 • Current Stage

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  BORSA DE TREBALL


 • Type of proof

  Concurs oposició


 • Group

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Specified requests

  TÍTOL EXIGIBLE: Estar en possessió d'alguna de les titulacions següents:
  Títol Superior de Música, conforme al Decret 617/1995 de 21 d'abril.
  Títol de Professor Superior d'acord amb el Decret 2618/1966 de 10 de setembre.
  Títol de Professor expedit a l'empara del Decret 2618/1966 de 10 de setembre.

  REQUISIT ESPECÍFIC:
  Els aspirants hauran d'estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica a què es referix l'article 100.2 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.


 • Place of submission

  Les sol·licituds es presentaran en el Registre General de la Diputació, o en la forma que determina l'article 38.4 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.


 • Other presentation ways

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració Local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.


 • Useful links


  Information in organism web

  http://www7.dipcas.es/Zona_mj_val/RecHumanos/detalles/_Go2CKyvSHHsLqDZ5gytuiWaFnL_RRWfg


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.