Detail

EL REAL DECRETO 463/2020, DE 14 DE MARZO, POR EL QUE SE DECLARA EL ESTADO DE ALARMA PARA LA GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19, EN SU DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA DISPONE QUE SE SUSPENDEN TÉRMINOS Y SE INTERRUMPEN PLAZOS PARA LA TRAMITACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO. EL CÓMPUTO DE LOS PLAZOS SE REANUDARÁ EN EL MOMENTO EN QUE PIERDA VIGENCIA EL PRESENTE REAL DECRETO O, EN SU CASO, LAS PRÓRROGAS DEL MISMO.

EN MATERIA TRIBUTARIA LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS PROCEDIMENTALES SE RIGE POR EL REAL DECRETO LEY 8/20 (BOE Nº 73 DE 18/3/2020). EL PLAZO PARA PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONES DE TRIBUTOS GESTIONADOS POR LA AGENCIA TRIBUTARIA VALENCIANA (ATV) SE RIGE POR EL DECRETO LEY 1/2020 (DOGV Nº 8774 DE 30/3/2020) Y SU CORRECIÓN DE ERRORES (DOGV Nº 8878 BIS DE 1/4/2020).

Facultativo Especialista de Área de Oncología Médica


 • Description

  Facultatiu Especialista d'Àrea d'Oncologia Mèdica


 • Organization

  Gobierno de Aragón: Departamento de Sanidad
  Edificio Vía Universitas, 36 - 8.ª planta
  50071 - Zaragoza
  Tel:976714000


 • Current Stage

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  COBERTURA INTERINA


 • Type of proof

  Valoració de mèrits


 • Group

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • General requests

  a) Posseir la nacionalitat espanyola, sense perjuí del que disposa l'article 57 Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, quant a l'accés a l'ocupació pública de nacionals d'altres Estats.
  b) Estar en possessió del títol oficial de metge especialista en Oncologia Mèdica expedit pel Ministeri d'Educació, o en condicions d'obtindre-ho dins del termini de presentació de sol·licituds. En cas de titulacions obtingudes en l'estranger, s'haurà d'estar en possessió de la credencial que acredite la seua homologació pel Ministeri d'Educació, o en condicions d'obtindre dins del termini de presentació de sol·licituds.
  c) Posseir la capacitat funcional necessària per a l'exercici de les funcions i tasques pròpies de la categoria i especialitat convocada.
  d) Tindre complits setze anys, i no excedir l'edat de jubilació forçosa de 65 anys.
  e) No haver sigut separat del servici, per mitjà d'expedient disciplinari, de qualsevol servici de salut o administració pública, en els sis anys anteriors, ni trobar-se inhabilitat amb caràcter ferm per a l'exercici de funcions públiques, ni per a l'exercici de la professió de metge. En el cas dels nacionals d'altres estats mencionats en l'apartat A), no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent, que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.
  f) No tindre la condició de personal estatutari fix, ja siga en actiu o en excedència, de la mateixa categoria i especialitat convocada, en el Sistema Nacional de Salut.
  g) No haver sigut condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentation / Information

  Els interessats a participar en esta convocatòria, hauran de formular sol·licitud, dirigida a la Gerència de Sector de Calatayud, en el model que s'adjunta com annex I. Junt amb l'esmentada sol·licitud, presentaran necessàriament els documents següents:

  - Còpia de DNI, NIE, passaport o document acreditatiu d'identitat.
  - Còpia del títol oficial exigit.
  - Breu curriculum vitae on figuren les dades personals, formació acadèmica, experiència professional, així com activitats formatives, docents i d'investigació.
  - El formulari d'autobaremació que s'acompanya com a annex II.
  - Còpia dels documents acreditatius dels mèrits que s'al·leguen, els quals seran valorats de conformitat amb el barem que s'adjunta com a annex III, i que hauran de posseir-se en la data de publicació d'esta convocatòria, sense que puguen computar-se els adquirits amb posterioritat. L'experiència professional es justificarà per mitjà d'un certificat de servicis prestats.


 • Place of submission

  En l'Oficina de Registre de l'Hospital Ernest Lluch (ctra. Sagunt-Burgos km 254, 50300 Calatayud), a través de les unitats de registre de documents del Govern d'Aragó, o per qualsevol dels mitjans previstos en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.