Detail

Facultativo/a especialista de área de Traumatología


 • Description

  Facultatiu/va especialista d'Àrea de Traumatologia


 • Organization

  Servicio de Salud de las Illes Balears
  Reina Esclaramunda, 9
  07003 Palma
  Tel:971 175 600


 • Current Stage

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL


 • Type of proof

  Valoració de mèrits


 • Group

  A - Doctorat, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o equivalent


 • General requests

  a. Tindre la nacionalitat espanyola o la d'un estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, o tindre el dret a la lliure circulació de treballadors de conformitat amb el Tractat de la Unió Europea o altres tractats ratificats per Espanya, o bé tindre reconegut aquest dret per mitjà d'una norma legal. Poden participar-hi igualment -siga quina siga la seua nacionalitat- el cònjuge dels ciutadans espanyols i dels altres estats membres de la Unió Europea sempre que no estiguen separats de dret, i també els seus descendents i els del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, tinguen menys de 21 anys o bé siguen majors i dependents.

  b. Tindre la capacitat funcional necessària per a exercir les funcions que es deriven del nomenament.

  c. Tindre complits 16 anys i no excedir l'edat de jubilació forçosa. Si s'ha complit l'edat de jubilació, la persona candidata serà exclosa de les llistes.

  d. No haver estat separat per mitjà d'un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar inhabilitat absolutament o especialment per a llocs o càrrecs públics per mitjà d'una resolució judicial, per a accedir al cos o l'escala de funcionari o per a exercir funcions semblants a les que exercien en el cas del personal laboral dels quals haja sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser ciutadà d'un altre estat, no estar inhabilitat o en una situació equivalent ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que li impedisca accedir a l'ocupació pública en el seu estat i en els mateixos termes.

  e. Presentar la sol·licitud en la forma i el termini establits en la convocatòria de la categoria a què s'opte.

  f. Satisfer la taxa de per a la inscripció en les proves selectives

  g. No incórrer en el moment del nomenament en cap causa d'incompatibilitat, segons el que preveu la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

  h. No estar afectat per una resolució que implique que se l'excloga de la borsa.


 • Ordinary fees

  11,29 €


  Fee description

  Per a pagar la taxa, pot fer-se telemàticament en la web de l'Agència Tributària de les Illes Balears (www.atib.es). Si es fa directament en una entitat bancària col·laboradora, el codi que ha de consignar-se en el model de document tributari 046 és "BOGN" i en el resguard ha de figurar el segell de l'entitat bancària que justifique l'abonament.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Description of places

  Accés lliure


 • Documentation / Information


  La sol·licitud, el model d'autobarem i les instruccions per a omplir-los es poden descarregar en format PDF des de la webhttp://www.ibsalut.es/ibsalut/es/profesionales/recursos-humanos/convocatorias-especificas.


 • Place of submission

  En el Registre del Servei de Salut de les Illes Balears (ubicat al carrer de la Reina Esclarmunda, 9, de Palma) o en els registres de les gerències territorials del Servei de Salut o bé per qualsevol de les vies que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Les sol·licituds que es presenten mitjançant les oficines de correus han d'anar dins d'un sobre obert perquè el funcionari de correus les date i les segelle abans de certificar-les.

  A fi d'agilitzar i facilitar el procediment de selecció, quan la sol·licitud s'haja presentat en registres aliens al Servei de Salut es recomana a les persones aspirants que informen d'això a la Unitat de Selecció enviant un fax al 971175928, o un correu electrònic a l'adreça unitat.seleccio@ibsalut.es, en el qual han de constar el número i la data de registre de la sol·licitud, el resguard del pagament de la taxa i els annexos.


 • Other presentation ways

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Useful links


  Information in organism web

  http://www.ibsalut.es/ibsalut/es/profesionales/recursos-humanos/convocatorias-especificas/ficha/1370


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.