Detail

Agente de Policía Local


 • Description

  Agent de Policia Local


 • Organization

  Aspe
  Pl. Mayor, 1
  Tel:966919900
  Fax:965492222


 • Current Stage

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  OPOSICIÓ


 • Type of proof

  Oposició


 • Group

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Specified requests

  - Tindre una estatura mínima de 1,65 metres els hòmens i 1,60 metres les dones.
  - Estar en possessió dels permisos de conducció de vehicles de les classes B i A, que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 Kw o una relació potència/pes no superior a 0,16 Kw/ Kg.


 • General requests

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Estar en possessió del Títol de Batxiller Superior o legalment equivalent, o complides les condicions per a obtindre-ho a la data de finalització del termini de presentació d'instàncies.
  c) No patir malaltia o cap defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb els quadros d'exclusions mèdiques que s'establisquen.
  d) Haver complit díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  e) No haver sigut separat, per mitjà d'expedient disciplinari, del servici de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats lLocals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques, i no tindre antecedents penals per delictes dolosos o tindre'n cancel·lats.

  Els anteriors requisits han de complir-se l'últim dia de presentació d'instàncies de la present convocatòria.


 • Ordinary fees

  30,00 €


  Fee description

  La taxa per drets d'examen s'abonarà en la c.c. del BBVA, a nom de l'Ajuntament d'Aspe,
  amb núm. ES26 0182 5596 9402 0800 001


 • Fee exemption

  BONIFICACIÓ:

  - INEM SENSE SUBSIDI (80%): 6 euros.
  - INGRESSOS INFERIORS SMI (60%): 12 euros.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Description of places

  ACCÉS LLIURE


 • Documentation / Information


  Els interessats en esta convocatòria presentaran sol·licitud en el model que es troba en la web de l'Ajuntament http://www.aspe.es) i la dirigiran a l'alcalde-presidente de l'Ajuntament d'Aspe.


 • Place of submission

  En el registre general de l'Ajuntament d'Aspe (Plaça Major, 1).


 • Other presentation ways

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Useful links


  Information in organism web

  http://www.aspe.es/ayuntamiento/seleccion-de-personal/1815-oposicion-agente-de-policia-local-2016


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.