Detail

Intendente General de la Policía Local


 • Description

  Intendent general de la Policia Local


 • Organization

  Elda
  Plaza Constitucion, 1
  Tel:965380402
  Fax:966989218


 • Current Stage

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  OPOSICIÓ


 • Type of proof

  Oposició


 • Group

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • General requests

  - Tindre nacionalitat espanyola.
  - Estar en possessió del títol universitari de grau, (llicenciat universitari o equivalent), o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data que finalitze el termini de presentació d'instàncies. En tot cas, l'equivalència haurà de ser aportada per l'aspirant per mitjà de certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent en cada cas.
  - No patir malaltia ni defecte físic que li impedisca el normal exercici de les funcions pròpies de l'escala i categoria a què s'aspira, d'acord amb el quadre d'exclusions mèdiques que es determinen.
  - Tindre complits 16 anys d'edat i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - No haver sigut separat, per mitjà d'expedient disciplinari, del servei de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
  - Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de les classes B, amb un any d'antiguitat, i A, que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kw o una relació potència/pes no superior a 0,16 kw/kg.


 • Ordinary fees

  60,00 €


  Fee description

  Els aspirants hauran d'abonar, en concepte de taxa per drets d'examen, la quantitat de 60 euros. Aquesta tarifa s'incrementarà en 20,00 € quan s'hagen de realitzar proves psicotècniques a l'Ajuntament.
  El pagament s'efectuarà a través de les entitats financeres col·laboradores que consten en la sol·licitud esmentada.

  Els drets d'examen esmentats només es tornaran a qui no siga admés al procediment selectiu, per falta d'algun dels requisits exigits per a prendre-hi part.


 • Fee exemption

  S'establixen les següents quotes reduïdes:

  - Del 5% de la quota general, en els supòsits següents:

  a) Les persones inscrites en l'INEM com a demandants d'ocupació, i que no perceben cap subsidi, segons certificat emés per l'INEM, el qual s'adjuntarà a la instància de sol·licitud amb una antiguitat de com a mínim 2 mesos com a demandant d'ocupació no subsidiat.
  b) Les persones amb discapacitat igual o superior al 33%, la qual s'acreditarà per mitjà de credencial o certificat expedit per l'Administració competent o per mitjà de testimoni de sentència ferma.
  c) Les víctimes de violència de gènere, la qual cosa s'acreditarà per mitjà de còpia de la denúncia efectuada davant del jutjat o Forces i Cossos de Seguretat.
  d) Les persones integrades en unitats familiars amb rendes iguals o inferiors a l'IPREM, la qual cosa s'acreditarà per mitjà de còpia de l'última declaració de renda presentada o certificat de no presentació.
  e) Les persones demandants de vivenda de lloguer social, segons certificat emés per l'Institut Municipal de Servicis Socials.

  - Del 50% de la quota general, en els supòsits següents:

  a) Les persones integrades en unitats familiars que siguen famílies nombroses amb rendes iguals o inferiors al 1,5 de l'IPREM, la qual cosa s'acreditara per mitjà de llibre de família i còpia de l'última declaració de renda presentada o certificat de no presentació.
  b) Les persones inscrites com a demandants d'ocupació en l'INEM, amb una antiguitat mínima d'un mes i que no es troben incloses en l'apartat anterior.

  La resta de normes que regulen esta matèria estan contingudes en l'esmentada Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Drets d'Examen, aprovada per este Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 06-02-2009, (BOP núm. 49, de data 12-03-2009) i modificada per este Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 30-06-2016, (BOP núm. 198, de data 14-10-2016).


 • Places

  Nombre de places

  1

  Description of places

  Plaça corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2014, publicada en el BOP número 113 de 13/06/2014.


 • Documentation / Information

  Qui desitge prendre part en aquestes proves selectives, ha de presentar emplenat el formulari de "Solicitud d'admissió a proves selectives per a ingrés de personal", d'acord amb model oficial, que serà facilitat per l'ajuntament. Amb el formulari de "Solicitud d'admissió a proves selectives per a ingrés de personal" ja emplenat, s'efectuarà el pagament dels drets d'examen.

  Juntament amb la sol·licitud (ejemplar per a l'ajuntament) s'adjuntarà:
  a) Fotocòpia del DNI.
  b) Fotocòpia compulsada de l'original de la titulació acadèmica que figura com a requisit.
  c) Memòria projecte (exercici sisé)
  d) Fotocòpia compulsada del permís de conduir.


 • Place of submission

  En el Registre General de l'Ajuntament d'Elda, siti a la Plaça Constitució núm. 1, en la forma que determinen els articles 14 i 16 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. S'admet la presentació per mitjans telemàtics a través de la seu electrònica de l'Ajuntament que hi ha en la pàgina web (www.elda.es)


 • Useful links


  Information in organism web

  http://ov.dip-alicante.es/Default.aspx?menu=yes&idsesion=631202003&nemot=mnuGuest&idioma=es&contextomenu=mnuGuest|18|smnuBOPanon|129&opcionmenu=20


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.