Detail

Cuerpo Superior de Gestión de Tributos A2-30 Convocatoria 2/16


 • Description

  Cos superior de gestió de tributs A2-30, convocatòria 2/16


 • Organization

  Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública
  C/ DE LA DEMOCRACIA, 77. CIUDAD ADVA. 9 DE OCTUBRE -TORRE 4 46018 València


 • Current Stage

  Adjudicació i nomenament : (Adjudicació de destinacions i data de cessament/presa de possessió. Termini de recurs)

 • Selective process

  OPOSICIÓ


 • Type of proof

  Concurs oposició


 • Group

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Specified requests

  No podrà participar en aquest procediment selectiu el personal que ja tinga la condició de personal funcionari de carrera del cos superior de gestió de tributs de l'Administració de la Generalitat, A2-30.


 • General requests

  1. Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea o d'algun estat al qual siga aplicable la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la nacionalitat que tinga, el cònjuge de les i els espanyols i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i, quan així ho preveja el corresponent tractat, el cònjuge dels nacionals d'algun estat en què siga aplicable la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret.
  Així mateix i amb les mateixes condicions que els cònjuges, hi poden participar els seus descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat que visquen a costa seua.
  2. Edat: tindre 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació.
  3. Titulació: estar en possessió del títol universitari de diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica o equivalent, o bé, d'un títol universitari de grau, o complir les condicions per a obtindre'l abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposar del certificat que ho acredite.
  En el cas que les titulacions s'hagen obtingut en l'estranger, cal estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació.
  4. Capacitat: tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les funcions o tasques corresponents.
  5. Habilitació: no haver sigut separat, o que s'haja revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm, per mitjà de procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni estar inhabilitat per sentència ferma per a exercir qualsevol funció pública o les pròpies de l'escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir.
  Podran optar al torn de persones amb diversitat funcional les persones aspirants que complisquen els requisits anteriors, tinguen una diversitat funcional de grau igual o superior al 33 % i ho formulen expressament en la sol·licitud de participació seguint les instruccions establides en la base 6.3.1.


 • Ordinary fees

  18,80 €


  Fee description

  Els drets d'examen s'han d'ingressar en qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que figuren en la sol·licitud. El pagament de la taxa es justificarà per mitjà del justificant oportú que l'entitat bancària emetrà segons la modalitat de pagament triada per la persona aspirant.


 • Fee exemption

  EXEMPCIONS / DESCOMPTES
  - Les persones amb diversitat funcional igual o superior al 33 %. Per a fer-ho, han d'assenyalar amb una ics (X) «Discapacitats» en l'apartat «Exempcions» de la sol·licitud presencial o telemàtica.
  - Els membres de famílies nombroses o monoparentals de categoria especial. Per a fer-ho, han d'assenyalar amb una ics (X) «Família nombrosa especial» en l'apartat «Exempcions» de la sol·licitud presencial o telemàtica.
  - Els membres de famílies nombroses o monoparentals de categoria general obtindran una bonificació del 50 % de l'import total de la taxa. Per a fer-ho, han d'assenyalar amb una ics (X) «Família nombrosa General» en l'apartat «Exempcions» de la sol·licitud presencial o telemàtica.
  - Les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en els articles 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Per a això, han d'assenyalar amb una ics (X) l'apartat «Altres» de la sol·licitud presencial o telemàtica.
  - S'aplicarà una bonificació del 10 % de l'import total de la taxa, acumulable a la bonificació anterior, quan la presentació de la sol·licitud de participació en les proves es realitze per mitjans telemàtics.


 • Places

  Nombre de places

  10

  Description of places

  Torn d'accés lliure: 9 llocs
  Torn de persones amb diversitat funcional: 1 lloc


 • Documentation / Information

  Qui desitge prendre part en aquestes proves selectives ha d'omplir la sol·licitud d'una de les maneres següents:

  Sol·licitud presencial: a través del model que figura en l'annex V i que se'ls facilitarà en les oficines públiques que s'indiquen en l'annex VI o en el portal de l'Administració de la Generalitat «Http:// www.gva.es» (apartat: Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, Direcció General de Funció Pública, Oposicions i Concursos).

  Sol·licitud telemàtica: a través del formulari habilitat en el portal de l'Administració de la Generalitat «Http://www.gva.es» (apartat: "Atenció al ciutadà", Guia PROP, Ocupació pública, Descripció: "Cos superior de gestió de tributs de l'Administració de la Generalitat, A2-30, convocatòria 2/16", tramitar amb certificat)


 • Place of submission

  Les sol·licituds s'han de presentar d'una de les maneres següents:

  - Sol·licitud presencial: la sol·licitud l'han de presentar les persones interessades en les oficines públiques que figuren consignades en l'annex VI, una vegada omplida i abonada la taxa que es fixa en la base 5.
  També es podran presentar les sol·licituds en la forma prevista en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  - Sol·licitud telemàtica: la sol·licitud l'han de presentar les persones interessades a través d'Internet per mitjà de la signatura electrònica, una vegada omplit el formulari i realitzat el pagament telemàtic de la taxa que es fixa en la base 5. No seran vàlides les sol·licituds que, encara que s'hagen pagat, no s'hagen signat electrònicament.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CJUS_OPOSICIONES&version=4&login=c&idioma=en&idCatGuc=EP&idProcGuc=66107 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.