Detail

Cuerpo Superior de Gestión en Fisioterapia, A2-20, Convocatoria 27/16.


 • Description

  Cos superior de gestió en fisioteràpia, A2-20, convocatòria 27/16.


 • Organization

  Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública
  C/ DE LA DEMOCRACIA, 77. CIUDAD ADVA. 9 DE OCTUBRE -TORRE 4 46018 València


 • Current Stage

  Concurs : (Llista definitiva d'aprovats. Termini de presentació de documents)

 • Date

  TANCAT. 20 dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8849, de 03/07/2020).


 • Selective process

  OPOSICIÓ


 • Type of proof

  Concurs oposició


 • Group

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Specified degree

  Diplomatura en Fisioteràpia o bé, títol universitari oficial de grau d'acord amb els plans d'estudi vigents.


 • Specified requests

  No podrà participar en aquest procediment selectiu el personal que ja tinga la condició de personal funcionari de carrera del cos superior de gestió en fisioteràpia, A2-20.


 • General requests

  a) Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea o d'algun estat on s'aplique la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la seua nacionalitat, el cònjuge de les persones ciutadanes espanyoles i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i quan així ho preveja el tractat corresponent, el cònjuge de les persones nacionals d'algun estat on s'aplique la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separades de dret.
  Així mateix i amb les mateixes condicions que els cònjuges, podran participar els descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat que visquen a costa seu.
  b) Edat: tindre 16 anys i no haver aconseguit l'edat de jubilació.
  c) Titulació: estar en possessió del títol diplomatura en Fisioteràpia o bé, títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos, o complides les condicions per a obtindre'l abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposen del certificat que ho acredite.
  En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger s'haurà d'estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació.
  d) Capacitat: tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que calguen per a l'exercici de les funcions o tasques corresponents.
  e) Habilitació: no haver sigut separat, o haver-se revocat el seu nomenament com personal funcionari interí, amb caràcter ferm mitjançant procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualsevol funció pública o de les pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent, per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir.

  Podran optar al torn de persones amb diversitat funcional les persones aspirants que, complint els requisits anteriors, posseïsquen una diversitat funcional de grau igual o superior al 33 % i que el formulen expressament en la sol·licitud de participació seguint les instruccions establides en la base 6.3.1.

  Les condicions per a l'admissió a les proves, s'hauran de complir en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre's durant tot el procés selectiu, fins al moment de la presa de possessió.

  L'Administració podrà requerir als aspirants que acrediten la veracitat dels requisits exigits per a participar, així com de tots els documents que puguen aportar en aquest procés selectiu. Si els requisits no no són acreditats en el termini de 10 dies hàbils següents a la notificació del requeriment, la persona aspirant podrà quedar exclosa del procés selectiu.


 • Ordinary fees

  18,80 €


  Fee description

  Els drets d'examen s'ingressaran a qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que figuren en la sol·licitud. El pagament de la taxa es justificarà mitjançant el justificant corresponent que l'entitat bancària emetrà atenent a la modalitat de pagament que trie la persona aspirant.


 • Fee exemption

  EXEMPCIONS/DESCOMPTES

  - Les persones amb diversitat funcional igual o superior al 33 %. Per a això, en l'apartat «Exempcions» de la sol·licitud presencial o telemàtica, s'assenyalarà amb una ics (X) «Diversitat funcional».
  - Els membres de famílies nombroses o monoparentals de categoria especial. Per a això, en l'apartat «Exempcions» de la sol·licitud presencial o telemàtica, s'assenyalarà amb una ics (X) «Família nombrosa especial».
  - Els membres de famílies nombroses o monoparentals de categoria general gaudiran d'una bonificació del 50 % de l'import total de la taxa. Per a això, en l'apartat «Exempcions» de la sol·licitud presencial o telemàtica, s'assenyalarà amb una ics (X) «Família nombrosa general».
  - Les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició per qualsevol dels mitjans de prova previstos en l'article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Per a això, s'assenyalarà amb una ics (X) l'apartat «Altres» de la sol·licitud presencial o telemàtica.

  S'aplicarà una bonificació del 10 % de l'import total de la taxa, acumulable a la bonificació anterior quan la presentació de la sol·licitud de participació en les proves es faça per mitjans telemàtics.

  Les persones que superen finalment les proves selectives i hagen sol·licitat una de les exempcions establides en la base anterior hauran de presentar fotocòpia compulsada dels documents acreditatius d'aquesta exempció. En el cas que no es presenten en el termini que s'assenyala en la base 11, no podran ser anomenades personal funcionari de carrera de la Generalitat, sense perjudici de la responsabilitat en què pogueren haver incorregut per falsedat en les seues sol·licituds de participació.


 • Places

  Nombre de places

  3

  Description of places

  ACCÉS LLIURE


 • Documentation / Information

  - Sol·licitud presencial: mitjanaçant del model que figura en l'annex IV i que se'ls facilitarà a les oficines públiques que s'esmenten en l'annex V o en el portal de l'administració de la Generalitat «Http:// www.gva.es» (apartat: Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Direcció General de Funció Pública Oposicions i concursos).

  - Sol·licitud telemàtica: per mitjà del formulari habilitat en el portal de l'administració de la Generalitat «Http://www.gva.es» (apartat: Atenció al ciutadà Guia PROP, Ocupació pública Descripció: "Cos superior de Gestió en Fisioteràpia, A2-20, Convocatòria 27/16" Tramiteu amb certificat).


 • Place of submission

  Les sol·licituds s'hauran de presentar d'una de les maneres següents:

  - Sol·licitud presencial: es presentarà a les oficines públiques que figuren en l'annex V, una vegada s'haja emplenat i abonat la taxa. També es podran presentar de la manera prevista en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  - Sol·licitud telemàtica: es presentarà per Internet mitjançant la firma electrònica, una vegada s'haja emplenat el formulari i efectuat el pagament telemàtic de la taxa. No seran vàlides les sol·licituds que encara que s'hagen pagat, no s'hagen firmat electrònicament.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CJUS_OPOSICIONES&version=4&login=c&idioma=en&idCatGuc=EP&idProcGuc=66645 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.