Detail

CON EFECTOS DESDE EL 1 DE JUNIO DE 2020, EL CÓMPUTO DE LOS PLAZOS ADMINISTRATIVOS QUE HUBIERAN SIDO SUSPENDIDOS SE REANUDARÁ, O SE REINICIARÁ, SI ASÍ SE HUBIERA PREVISTO EN UNA NORMA CON RANGO DE LEY APROBADA DURANTE LA VIGENCIA DEL ESTADO DE ALARMA Y SUS PRÓRROGAS, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 9, DEL  REAL DECRETO 537/2020, DE 22 DE MAYO, POR EL QUE SE PRORROGA EL ESTADO DE ALARMA DECLARADO POR EL REAL DECRETO 463/2020, DE 14 DE MARZO.

EN MATERIA TRIBUTARIA EL PLAZO PARA PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONES DE TRIBUTOS GESTIONADOS POR LA AGENCIA TRIBUTARIA VALENCIANA (ATV) SE RIGE POR EL DECRETO LEY 1/2020 (DOGV Nº 8774 DE 30/3/2020) Y SU CORRECCIÓN DE ERRORES (DOGV Nº 8878 BIS DE 1/4/2020).

Técnico de Administración General (Estabilización)


 • Description

  Tècnic d'Administració General (estabilització)


 • Organization

  Benidorm
  Plaza de SS.MM. Los reyes de España, s/n
  Tel:965855500
  Fax:966815501


 • Current Stage

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  OPOSICIÓ


 • Type of proof

  Concurs oposició


 • Group

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • General requests

  a) Estar en possessió del títol de llicenciatura en Dret, en Ciències Polítiques i de l'Administració, en Economia, en Administració i Direcció d'Empreses, en Ciències Actuarials i Financeres, o de les titulacions que siguen corresponents segons el vigent sistema de titulacions, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies. En tot cas, l'equivalència l'ha d'aportar la persona aspirant per mitjà d'una certificació expedida a l'efecte per l'administració competent en cada cas. Els aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que n'acredite, si escau, l'homologació.
  En cas que es presenten titulacions de grau equivalents a les llicenciatures referides anteriorment, caldrà aportar, a més, un títol oficial de màster universitari, en compliment de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.
  Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana que en "l'Annex 1. Cossos i escales que es creen mitjançant Llei.ADMINISTRACIÓ GENERAL. Administració general cos: superior tècnic d'administració general de l'Administració de la Generalitat A1-01 Requisits: Títol universitari de doctorat, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o equivalent, o bé, títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari. Grup/subgrup professional: A1 Funcions: Dirigir, programar, estudiar, proposar, coordinar, gestionar, controlar, inspeccionar, assessorar i, en general, les funcions de nivell superior comú de l'activitat administrativa."
  Les titulacions acadèmiques oficials que presenten els aspirants han d'anar acompanyades de l'equivalència de títols declarada per l'autoritat acadèmica competent (Ministeri d'Educació o organisme competent en els termes fixats en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials).
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Tindre la nacionalitat espanyola o la d'algun de la resta d'estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats als quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores, en els termes previstos en el títol IV de l'RDL 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  d) Tindre complits 16 anys i no excedir l'edat de jubilació forçosa per edat en la funció pública.
  e) No patir una malaltia ni tindre un defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions corresponents al lloc de treball que es convoca.
  No estar inhabilitat/ada penalment per a l'exercici de funcions públiques.
  g) No haver sigut separat/ada, per mitjà d'expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració o ocupació pública, ni trobar-se inhabilitat/ada per a l'exercici de funcions públiques.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Description of places

  Concurs oposició per estabilització d'ocupació


 • Documentation / Information

  Fotocòpia del document nacional d'identitat.


 • Place of submission

  Registre General de l'Excm. Ajuntament de Benidorm (plaça S. M. Els Reis d'Espanya, s/n)


 • Useful links

  Information in organism web

  https://sede.benidorm.org/ca_ES/tablon-de-anuncios


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.