Detail

Arquitecto Técnico o Arquitecta Técnica.


 • Description

  Arquitecte tècnic o arquitecta tècnica.


 • Organization

  Vallada
  Plaça Major, 10
  Tel:962257009
  Fax:962257624


 • Current Stage

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  BORSA DE TREBALL


 • Type of proof

  Valoració de mèrits


 • Group

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • General requests

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la de qualsevol estat membre de la Comunitat Europea, o complir el que estableix l'Estatut bàsic respecte a l'accés a determinats sectors de la funció pública.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Tindre complits els 16 anys i no excedir l'edat legal de jubilació.
  d) Estar en possessió de la diplomatura universitària o el grau en Arquitectura Tècnica, o equivalent.
  Les equivalències les ha de justificar la persona aspirant mitjançant una certificació de l'autoritat acadèmica competent. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, ha de disposar de l'homologació pel Ministeri d'Educació Espanyol.
  f) No haver sigut separada mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala funcionarial o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separada o inhabilitada. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitada o en situació equivalent ni haver sigut sotmesa a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

  Aquests requisits s'han de reunir a la data de conclusió del termini de presentació d'instàncies.


 • Ordinary fees

  5,00 €


  Fee description

  El pagament dels drets d'examen s'ha de realitzar mitjançant transferència una bancària a favor de l'Ajuntament de Vallada o altres mitjans legalment admesos.
  Número del compte corrent ES14 2045 6010 86 1100000188. Si la persona que ordena la transferència o l'ingrés no és la mateixa que l'aspirant, s'ha d'indicar en l'extracte de l'operació el nom i els cognoms de l'aspirant.


 • Documentation / Information

  Qui vulga participar en les proves d'accés ha de presentar la instància corresponent (model ANNEX I) dirigida a l'Alcaldia, en la qual ha de fer constar que reuneix tots els requisits exigits en la convocatòria, per a la qual cosa ha d'adjuntar a aquesta els comprovants següents:
  - Resguard justificatiu d'haver abonat els drets d'examen.
  - Relació individualitzada dels mèrits puntuables. S'ha de presentar la documentació justificativa d'aquests juntament amb la sol·licitud de participació en el procés selectiu. En cas que es presente la llista de mèrits una vegada haja finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, aquests no es podran valorar.

  Les persones aspirants queden vinculades a les dades que hagen fet constar en les seues sol·licituds i poden demanar-ne la modificació mitjançant un escrit motivat, dins del termini establit per a la presentació de sol·licituds, acabat el qual no s'admetrà cap petició d'aquesta naturalesa.


 • Place of submission

  En el Registre General de l'Ajuntament o en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Other presentation ways

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Useful links


  Information in organism web

  http://www.vallada.es/va/listado-titulares/tablon%20de%20anuncios


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.