Detail

Convocatoria plazas de auxiliar de servicio a tiempo parcial en la Fundación Deportiva Municipal.


 • Description

  Convocatòria places d'auxiliar de Servei a temps parcial en la Fundació Esportiva Municipal.


 • Organization

  València
  Plaza del Ayuntamiento, 1
  Tel:963525478
  Fax:963944379


 • Current Stage

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  OPOSICIÓ


 • Type of proof

  Concurs oposició


 • Group

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • General requests

  - Tindre la nacionalitat espanyola o tindre la nacionalitat d'un país membre de la Unió Europea o la de qualsevol dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores en els termes en què aquesta es troba definida en el tractat constitutiu de la Unió Europea; ser cònjuge dels / de les espanyols/oles i dels / de les nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats/ades de dret, o que siguen els seus descendents o els del seu cònjuge menors de 21 anys o majors d'aquesta edat dependents.
  - Tindre complits 16 anys d'edat.
  - Tindre la capacitat física i psíquica necessària per a l'acompliment de les funcions dels llocs de treball oferits.
  - No haver sigut separat/ada mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions, institucions o organismes públics, ni trobar-se inhabilitat/ada per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.
  - Així mateix, en les sol·licituds per a prendre part en les proves, han de fer una declaració expressa del fet que reuneixen els requisits exigits i tenen la capacitat per a l'acompliment del lloc de treball. Si, en el desenvolupament del procés selectiu, se suscitaren dubtes en el tribunal respecte de la capacitat de la persona aspirant amb diversitat funcional per a l'acompliment de les funcions del lloc al qual s'opta, es podrà recaptar el corresponent dictamen de l'òrgan competent. En aquest cas, fins que s'emeta el dictamen, la persona aspirant podrà participar condicionalment en el procés selectiu, i quedarà en suspens la resolució definitiva sobre l'admissió o exclusió del procés fins a la recepció del dictamen.


 • Ordinary fees

  29,44 €


  Fee description

  Els drets d'examen s'han d'efectuar directament o mitjançant una transferència en el compte número ES 18 2038-6171-75-6000331965 de BANKIA, i no es pot fer per gir postal o telegràfic. En el resguard, s'ha d'indicar el número de convocatòria a la qual correspon l'ingrés.


 • Fee exemption

  EXEMPCIÓ / BONIFICACIÓ

  1. Tindran dret a una bonificació en la quota íntegra de la taxa els subjectes passius que tinguen la condició de membre de família nombrosa en la data en què finalitze el termini per a formular la sol·licitud de participació en el procés selectiu.
  Els percentatges de bonificació seran els següents:
  - Categoria general: 50 % de bonificació en la quota íntegra.
  - Categoria especial: 100% de bonificació en la quota íntegra.
  Les persones beneficiàries han d'acompanyar la instància de sol·licitud de participació en les corresponents proves de la fotocòpia del títol de família nombrosa, degudament compulsada.

  2. Tindran dret a una bonificació del 50 % en la quota íntegra de la taxa els subjectes passius següents:
  - Les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, per a la qual cosa han d'acompanyar la sol·licitud del certificat acreditatiu de tal condició.
  - Les persones que figuren com a demandants d'ocupació durant el termini de, com a mínim, un mes anterior a la data d'aquesta convocatòria.
  Són requisits per al gaudi de l'exempció que, en el termini que es tracte, no hagen rebutjat cap oferta d'ocupació adequada ni s'hagen negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professional, i no tinguen rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional.
  La certificació relativa a la condició de demandant d'ocupació, amb els requisits assenyalats, s'ha de sol·licitar en l'oficina dels serveis públics d'ocupació. Quant a l'acreditació de les rendes, s'ha de fer mitjançant l'aportació en còpia de la declaració anual de l'IRPF de la part corresponent a ingressos del contribuent de l'any anterior que es tracte, o el certificat acreditatiu de no haver presentat declaració de l'IRPF.
  Els dos documents s'han d'adjuntar a la sol·licitud.


 • Places

  Nombre de places

  10

  Description of places

  ACCÉS LLIURE


 • Documentation / Information

  Les instàncies per a sol·licitar prendre part en el present procés s'han de dirigir a la Presidència de la Fundació Esportiva Municipal de València.

  La signatura de la instància comporta la declaració responsable del compliment de tots els requisits exigits en la convocatòria, dins del termini de presentació d'aquesta, per a la qual cosa és necessari que hi conste una adreça de correu electrònic.

  La instància s'ha d'acompanyar del resguard de l'ingrés bancari per drets d'examen. Els drets d'examen només es tornaran a les persones que no han sigut admeses al procés selectiu perquè no reuneixen algun dels requisits exigits per a prendre part en aquest.

  ASPIRANTS AMB DIVERSITAT FUNCIONAL
  Les persones amb diversitat funcional que requerisquen adaptacions per a la realització de les proves ho han d'indicar en l'apartat corresponent de la instància de sol·licitud per tal que es puguen adoptar les mesures oportunes, que podran ser acceptades a criteri del tribunal selectiu, sempre que quede garantida la igualtat amb la resta d'aspirants.
  Si se susciten dubtes sobre l'oportunitat de l'adaptació sol·licitada, es podrà oir l'interessat/ada i/o sol·licitar l'assessorament i, si escau, la col·laboració dels òrgans tècnics competents. En tot cas, hi ha d'haver congruència entre l'adaptació sol·licitada i la naturalesa de l'exercici per al sol·licitant, de manera que en cap cas puga desvirtuar-se el sentit de les proves selectives.


 • Place of submission

  En qualsevol de les oficines de Registre d'Entrada de l'Ajuntament de València o davant de qualsevol dels registres previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).


 • Other presentation ways

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol Administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Useful links


  Information in organism web

  http://www.valencia.es/transparenciaspl/web/233138/33


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.