Detail

Secretario General (H/M) en la Secretaría General del Comité Europeo de las Regiones (Grado de contratación AD 16/3)


 • Description

  Secretari general (H/M) en la Secretaria General del Comité Europeu de les Regions (grau de contractació AD 16/3)


 • Organization


  Comité de las Regiones (CDR)
  Bâtiment Jacques Delors
  Rue Belliard 99-101
  B - 1040 Brussels - Belgium
  http://www.cor.europa.eu/
  Tel: 282 2211
  Fax: 282 2325


 • Current Stage

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  OPOSICIÓ


 • Type of proof

  Entrevista


 • Group

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Other presentation ways

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. , reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Useful links

  Information in organism web

  https://europa.eu/european-union/about-eu/working_es


 • Follow-up





La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.