Detail

TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN GENERAL


 • Description

  TÈCNIC/A D'ADMINISTRACIÓ GENERAL


 • Organization

  Castelló de la Plana
  Plaza Mayor, 1
  Tel:964355100
  Fax:964355378


 • Current Stage

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  OPOSICIÓ


 • Type of proof

  Oposició


 • Group

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • General requests

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional dels estats membres de la Unió Europea, així com, siga quina siga la seua nacionalitat, els cònjuges dels espanyols i espanyoles i de nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.
  L'accés a l'ocupació pública com a personal funcionari també s'estendrà a les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya als quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors.
  b) Tindre la capacitat funcional per a fer les tasques que s'han de dur a terme.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) Estar en possessió d'un títol de grau en Dret, en Ciències Polítiques i de l'Administració, en Economia, en Administració i Direcció d'Empreses, en Ciències del Treball, en Ciències Actuarials i Financeres o en les titulacions que corresponguen conforme al vigent sistema de titulacions, o complir les condicions per a obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds.
  En qualsevol cas, l'equivalència l'ha d'aportar la persona aspirant per mitjà d'una certificació expedida a l'efecte per l'administració competent en cada cas.
  Les persones aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acredite, si escau, l'homologació del títol. Aquest requisit no serà aplicable a les persones aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret de la Unió Europea.
  e) No haver sigut separat/ada del servei per expedient disciplinari o inhabilitat/ada en els termes establits en l'article 56.1.d del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.


 • Places

  Nombre de places

  6

 • Documentation / Information


  Document "Sol·licitud d'admissió a proves selectives d'ingrés a la funció pública. Autoliquidació", conforme al model oficial, que s'ha d'imprimir des de l'apartat corresponent de la pàgina web de l'Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana (www.castello.es)http://www.castello.es/


 • Place of submission

  Registre General de l'Ajuntament, c/ Pl. Major, núm. 1) o en els registres de les juntes de Districte Nord (pl. Primer Molí), Districte Sud (c/ Ricardo Catalá cantó amb Joaquín Márquez), Districte Est (avd. Germans Bou, 27), Districte Oest (pl. Lagunas de Ruidera, s/n - Mas Blau) i Districte Marítim (passeig Buenavista, núm. 28 ) o en la forma prevista en art. 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Useful links


  Information in organism web

  http://www.castello.es/web30/pages/generico_web10.php?cod1=9&cod2=93


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.