Detail

Arquitecto Técnico


 • Description

  Arquitecte tècnic


 • Organization

  Diputación Alicante
  Av. de la Estació, 6
  Tel. 965121300
  03005 . Alicante


 • Current Stage

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  OPOSICIÓ


 • Type of proof

  Concurs oposició


 • Group

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • General requests

  a) Tindre la nacionalitat espanyola. A més, hi podran accedir:
  - Els nacionals dels estats membres de la Unió Europea.
  - Els cònjuges d'espanyols i de nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, siga quina siga la seua nacionalitat, sempre que no estiguen separats de dret, i els descendents menors de 21 anys o majors d'edat que siguen dependents.
  - Les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors.
  Tots els aspirants han d'acompanyar la seua sol·licitud de la documentació que acredite les condicions que s'hi al·leguen.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques. La Diputació Provincial d'Alacant es reserva el dret a sotmetre les persones aspirants a totes les proves que considere pertinents per a avaluar el compliment d'aquest requisit.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa per a l'accés a l'ocupació pública.
  d) No haver sigut separat/ada mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Estar en possessió del títol d'Arquitecte Tècnic, Aparellador o el títol que corresponga conforme al vigent sistema de titulacions, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies. En tot cas, l'equivalència l'ha d'aportar la persona aspirant per mitjà d'una certificació expedida a l'efecte per l'administració competent en cada cas. Els aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que n'acredite, si escau, l'homologació.


 • Ordinary fees

  30,00 €


  Fee description

  L'ingrés de la taxa s'ha d'efectuar mitjançant una autoliquidació, juntament amb la presentació de la sol·licitud, en les entitats financeres que presten els serveis bancaris i financers en aquesta Diputació, i que figuren en el mateix imprés.


 • Fee exemption


  EXEMPCIONS / DESCOMPTES

  Vegeu l'Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per Realització de Proves Selectives (Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, número 140, de data 24 de juliol de 2012). Enllaç:
  http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2012/07/24-07-12.pdf page=28


 • Places

  Nombre de places

  3

  Description of places

  Aquestes places estan incloses en l'escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnic mitjà, dotada amb els emoluents corresponents al subgrup de classificació "A2", de l'article 76 del text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, i l'article 24 de la Llei d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana; i la resta que siguen corresponents de conformitat amb la normativa vigent.


 • Documentation / Information


  Qui vulga prendre part en el concurs oposició ho ha de sol·licitar en el model oficial d'instància que es descarregarà de la pàgina web de l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant http://www.diputacionalicante.es/va/).
  Una vegada hagen omplit les dades, els interessats han de signar la instància generada en el procés electrònic (document PDF), de manera que quede constància que reuneixen totes i cada una de les condicions o els requisits exigits en la base segona, i han d'acreditar el pagament de la taxa corresponent

  En la sol·licitud ha de constar que s'ha realitzat el corresponent ingrés dels drets d'examen, mitjançant la validació de l'entitat col·laboradora en la qual es realitze l'ingrés, a través de certificació mecànica o, en defecte d'això, segell i signatura autoritzada d'aquesta en l'espai reservat a l'efecte.
  En els casos en què l'ingrés de l'import es realitze via telemàtica, s'ha d'acompanyar la sol·licitud del justificant corresponent.

  Les persones amb discapacitat han d'aportar la fotocòpia de la certificació de l'òrgan competent que acredite tal condició, així com el tipus i la graduació d'aquesta.


 • Place of submission

  Una vegada es generen les instàncies i s'abonen les taxes corresponents, juntament amb una fotocòpia del DNI i la documentació acreditativa que corresponga, es podran presentar en la seu electrònica d'aquesta Corporació com a documents annexos a la instància general; igualment, es podrà presentar en hores hàbils, de dilluns a divendres, en el Registre General de l'Excma. Diputació Provincial (c/ Tucumán, núm. 8, d'Alacant) o en la forma que determina l'article 16 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas que es presente en les oficines de Correus i Telègrafs, ha de fer-se en sobre obert i deixar-hi constància de la data de presentació.


 • Useful links


  Information in organism web

  http://abierta.diputacionalicante.es/informacio-institucional-i-organitzativa/oferta-docupacio/?lang=ca


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.