Detail

Arquitecto técnico


 • Description

  Arquitecte tècnic


 • Organization

  Almàssera
  Plaza Mayor, 1
  Tel:961853750
  Fax:961859544


 • Current Stage

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  BORSA DE TREBALL


 • Type of proof

  Concurs oposició


 • Group

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • General requests

  a) Ser ciutadà de la Unió Europea o tindre residència legal a Espanya (art. 57.4 TREBEP).
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  e) Estar en possessió del títol d'Aparellador, Arquitecte Tècnic o el grau d'Enginyeria d'Edificació, o haver finalitzat els estudis i abonat els drets corresponents per a la seua obtenció, o equivalent, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. L'equivalència l'ha d'aportar la persona aspirant per mitjà d'una certificació expedida a l'efecte per l'administració competent.
  f) No trobar-se inhabilitat/ada per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat/ada disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir. Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes i en el seu estat l'accés a l'ocupació pública.


 • Documentation / Information

  - DNI, passaport o document d'identificació equivalent, llevat que la instància es presente de manera telemàtica.
  - Declaració responsable prevista en l'annex II.
  -Resguard acreditatiu del pagament de la taxa.


 • Place of submission

  En el registre de l'Ajuntament (plaça Major, 1, 46132 Almàssera). O en l'Oficina Virtual:
  https://almasseraoficina.sede.gva.es/opencms/opencms/channels/temas/OCUPACION/InscBolsaTrabajo?opAnterior=listadoTematico&tema=/OCUPACION/&addRuta


 • Other presentation ways

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. , reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Useful links


  Information in organism web

  http://www.almassera.es/


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.