Detail

OFICIAL ELECTRICISTA


 • Description

  OFICIAL ELECTRICISTA


 • Organization

  Nules
  Plaza Mayor, s/n
  Tel:964670001
  Fax:964674931


 • Current Stage

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  BORSA DE TREBALL


 • Type of proof

  Concurs oposició


 • Group

  C - Batxiller, FP II, proves d'accés universitat per a majors 25 anys o equivalent


 • General requests

  a) Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola o la d'algun de la resta d'estats membres de la Unió Europea o la d'un altre país estrangers en els termes previstos en l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  b) Tindre complits 16 anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Estar en possessió d'una de les següents titulacions:
  · Un títol universitari el pla d'estudis del qual cobrisca les matèries objecte del Reglament electrotècnic per a baixa tensió, aprovat pel 842/2002, de 2 d'agost, i de les seues instruccions tècniques complementàries.
  · Un títol de formació professional o un certificat de professionalitat inclòs en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, l'àmbit competencial dels quals coincidisca amb les matèries objecte del Reglament electrotècnic per a baixa tensió, aprovat pel 842/2002, de 2 d'agost, i les seues ITC.
  · Tindre reconeguda una competència professional adquirida per experiència laboral, d'acord amb l'estipulat en el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral, en les matèries objecte del Reglament electrotècnic per a baixa tensió, aprovat pel 842/2002, de 2 d'agost, i de les seues instruccions tècniques complementàries.
  d) Tindre la capacitat funcional suficient per a dur a terme les tasques.
  e) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat.
  En el cas que es tracte d'una persona nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitada o en situació equivalent ni haver sigut sotmesa a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  f) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de la classe B.
  g) Estar en possessió del justificant acreditatiu del pagament de la taxa corresponent l'absència del qual serà un requisit no esmenable.


 • Ordinary fees

  15,00 €


  Fee description

  Autoliquidació en la Caixa Rural Sant Josep


 • Fee exemption

  EXEMPCIONS / DESCOMPTES



  PER A LES CONVOCATÒRIES DE LA GENERALITAT

  Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de taxes de la Generalitat (DOGV de 22/03/05, núm. 4971)

  Article 35. Exempcions i bonificacions

  U. Estan exempts del pagament de la tarifa 1, "Admissió a proves selectives", de l'article següent, els subjectes passius amb discapacitat igual o superior al 33 per 100.

  Dos. Estan exempts del pagament de les tarifes 1 [Admissió a proves selectives], [...] de l'article següent, els membres de famílies nombroses de categoria especial.

  Tres. Gaudiran d'una bonificació del 50 per 100 de la quota de les tarifes 1 [Admissió a proves selectives], [...] de l'article següent, els membres de famílies nombroses de categoria general.


  PER A ALTRES CONVOCATÒRIES

  Cada convocatòria especifica en les bases les possibles exempcions o descomptes.


 • Documentation / Information

  a) El model de sol·licitud signat i amb els camps obligatoris degudament omplits.
  b) Fotocòpia del DNI o original del DNI, només en el cas de presentació presencial a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de Nules.
  c) Fotocòpia o original, només en el cas de presentació presencial a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de Nules, de la titulació acadèmica que acredite haver realitzat tots els estudis necessaris per a l'obtenció del títol. En el cas de titulacions homologades o equivalents exigides, l'equivalència l'ha d'aportar la persona aspirant mitjançant una certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent.
  d) La documentació acreditativa d'haver abonat els drets d'examen d'acord amb la base 3.6.
  e) Fotocòpia o original, només en el cas de presentació presencial en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de Nules del permís de conduir.


 • Other presentation ways

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. , reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Useful links

  Information in organism web

  https://nules.sedelectronica.es/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/


 • Follow-up





La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.