Detail

Titulado Medio de Actividades Técnicas y Profesionales ( Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación)


 • Description

  Titulat mitjà en activitats tècniques i professionals (Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació)


 • Organization

  Ministerio de Política Territorial y Administración Pública


 • Current Stage

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  OPOSICIÓ


 • Type of proof

  Concurs oposició


 • Group

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Ordinary fees

  22,87 €


  Fee description

  Pagament de la taxa: vegeu l'apartat 3 (sol·licitud) i l'annex IV de les bases.


 • Places

  Nombre de places

  6

  Description of places

  Ingrés per accés lliure, com a personal laboral fix.


 • Documentation / Information

  Emplenament de la sol·licitud: vegeu l'annex IV de les bases.


 • Place of submission

  En el Registre General del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació o de la manera establida en l'article 16, apartat 4, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Les sol·licituds subscrites a l'estranger podran cursar-se a través de les representacions diplomàtiques o consulars espanyoles corresponents. Cal adjuntar-hi el comprovant bancari d'haver ingressat els drets d'examen.


 • Other presentation ways

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni corresponent. c) En les oficines de Correus, de la manera que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Useful links


  Information in organism web

  http://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/funcion-publica/empleo_publico/procesos-selectivos/laboral_fijo/Laborales_2017.html


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.