Detail

Agente de la Policía Local


 • Description

  Agent de la Policia Local


 • Organization

  Gandia
  Plaça Major, 1
  Tel:962959400
  Fax:962959482


 • Current Stage

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  OPOSICIÓ


 • Type of proof

  Concurs oposició


 • Group

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • General requests

  - Tindre la nacionalitat espanyola.
  - Estar en possessió del títol de Batxillerat o Tècnic o equivalent, o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. L'equivalència ha de ser reconeguda per l'administració competent i ha d'estar degudament acreditada en aquest sentit pels aspirants.
  3. No patir cap malaltia o tindre un defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques que s'indiquen en els annexos d'aquestes bases, i tindre una estatura mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.
  4. Tindre complits díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  5. No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servei de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
  6. No tindre antecedents penals per delictes dolosos o tindre'ls cancel·lats.
  7. Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de les classes B i A que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  8. Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.


 • Ordinary fees

  50,00 €


  Fee description

  El pagament dels drets d'examen s'ha de fer efectiu mitjançant la formalització de l'autoliquidació, amb el model oficial facilitat per l'Ajuntament de Gandia i que està disponible en la pàgina web de l'Ajuntament (www.gandia.org), i l'ingrés, en qualsevol de les entitats col·laboradores en la recaptació municipal.
  També es podrà fer efectiu el pagament en la seu electrònica de l'Ajuntament de Gandia, mitjançant el procediment corresponent en el catàleg de tràmits de la seu (gandia.sedelectronica.es).


 • Places

  Nombre de places

  47

  Description of places

  - Torn lliure: 34 places
  - Torn de mobilitat: 13 places


 • Documentation / Information

  TORN LLIURE
  Les instàncies de sol·licitud de participació en l'oposició s'han de dirigir a la Sra. Alcaldessa Presidenta de l'Ajuntament.

  A la instància s'ha d'adjuntar el resguard acreditatiu del pagament dels drets d'examen.
  També es podrà fer la inscripció en la seu electrònica de l'Ajuntament de Gandia, mitjançant el procediment corresponent en el catàleg de tràmits de la seu (gandia.sedelectronica.es).


 • Place of submission

  En el Registre General de l'Ajuntament o de la manera prevista en l'article 16.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Other presentation ways

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni corresponent. c) En les oficines de Correus, de la manera que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.