Detail

Redactor


 • Description

  Redactor/a


 • Organization

  Mislata
  Plaza Constitucion, 8
  Tel:963991100
  Fax:963991150


 • Current Stage

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  BORSA DE TREBALL


 • Type of proof

  Concurs oposició


 • Group

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • General requests

  - Batxillerat o Formació Professional superior, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies. En cas de titulacions obtingudes a l'estranger, l'aspirant ha d'estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació.


 • Documentation / Information

  · Fotocòpia del DNI o del passaport, o la targeta de residència.
  · Fotocòpia compulsada de la titulació exigida o resguard del pagament de les taxes per a l'expedició d'aquesta.
  · Formulari d'autobaremació.
  · Fotocòpia compulsada de tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legats.


 • Place of submission

  Registre General d'Entrada o segons el que es preveu en l'article 16 de la Llei 39/2015.


 • Other presentation ways

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Useful links


  Information in organism web

  http://www.mislata.es/transparencia/organitzacio-administrativa-de-l-ajuntament/processos-selectius


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.