Detail

Auxiliar administrativo


 • Description

  Auxiliar administratiu


 • Organization

  Monòver/Monóvar
  Plaça de la Sala, 1
  Tel:966960311
  Fax:965470955


 • Current Stage

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  BORSA DE TREBALL


 • Type of proof

  Concurs oposició


 • Group

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • General requests

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la d'alguns dels estats membres de la Unió Europea, de conformitat amb el que es disposa en l'article 57 del TREBEP.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Tindre complits els setze anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  e) Estar en possessió del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO), el títol d'Educació General Bàsica, de Formació Professional de 1r grau, o algun d'equivalent, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. L'equivalència l'ha d'aportar l'aspirant per mitjà d'una certificació expedida a l'efecte per l'administració competent.
  f) No haver sigut separat/ada mitjançant un expedient disciplinari de cap de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en inhabilitació absoluta o especial, per a l'accés al cos o l'escala objecte d'aquesta convocatòria.


 • Documentation / Information

  Han de manifestar que tenen totes les condicions i els requisits exigits en la base tercera de la convocatòria.


 • Place of submission

  Registre d'Entrada de l'Ajuntament o de qualsevol de les maneres previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Other presentation ways

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.


 • Useful links


  Information in organism web

  http://www.monovar.es/bolsa-de-trabajo/


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.