Detail

ARQUITECTO TÉCNICO


 • Description

  ARQUITECTE TÈCNIC


 • Organization

  Xaló
  Calle Iglesia, 27
  Tel:966480101
  Fax:966480202


 • Current Stage

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  BORSA DE TREBALL


 • Type of proof

  Concurs oposició


 • Group

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • General requests

  - Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional dels estats membres de la Unió Europea, els quals podran accedir, com a personal laboral, en igualtat de condicions que els espanyols, així com també els estrangers/eres amb residència legal a Espanya, els quals també podran accedir a les administracions públiques, com a personal laboral, en igualtat de condicions que els espanyols. Les previsions d'aquest apartat s'aplicaran, independentment de la seua nacionalitat, al o la cònjuge dels espanyols i espanyoles i dels i les nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats/ades de dret i als seus descendents i als del seu cònjuge sempre que no estiguen separats/ades de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.
  - Tindre complits els setze anys i no excedir l'edat de jubilació.
  - Estar en possessió del títol d'arquitecte/a tècnic/a o equivalent, o estar en condicions de poder obtindre'l abans que finalitze el termini per a la presentació d'instàncies. La titulació s'acreditarà mitjançant l'expedició dels títols corresponents per l'autoritat acadèmica competent. Aquesta mateixa autoritat podrà declarar també l'equivalència dels títols. Els i les aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o homologació. Tots els requisits han de complir-se l'últim dia del termini per a la presentació de sol·licituds i han de mantindre's durant tot el procés selectiu. En aquest sentit, s'hi podran efectuar les comprovacions oportunes, per a la qual cosa han d'aportar-se tots els requisits que determinen les bases.
  - No patir cap malaltia ni estar afectat/ada per limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents. Els i les aspirants que tinguen la condició de discapacitats han de presentar, a més, una certificació de l'òrgan competent que acredite aquesta condició i la seua capacitat per a exercir les tasques que corresponguen a les places objecte d'aquesta convocatòria.
  - No haver sigut separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat/ada per a l'exercici de funcions públiques. Els aspirants, la nacionalitat dels quals no siga l'espanyola, han d'acreditar, igualment, no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impedisca, en el seu estat, l'accés a la funció pública.


 • Places

  Description of places

  ARQUITECTE TÈCNIC PER AL SERVEI D'URBANISME I DE GESTIÓ HÍDRICA DEL SERVEI MUNICIPAL D'AIGÜES POTABLES


 • Documentation / Information

  La sol·licitud i la resta de documentació també pot presentar-se en la seu electrònica de l'Ajuntament de Xaló en https://xalo.sede.gva.es/opencms/opencms/sede/paginas/index.jsp, en el mateix termini i franja horària que la presentació d'instàncies.
  1. Fotocòpia compulsada dels títols i documents que acrediten la titulació necessària per a participar en el procés.
  2. Fotocòpia compulsada del DNI o document acreditatiu de la seua identitat.
  3. Currículum i documents oficials que acrediten els mèrits al·legats. La documentació ha de presentar-se en document original o fotocòpia compulsada.


 • Place of submission

  Registre General de l'Ajuntament de Xaló, o de qualsevol de les maneres que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015


 • Other presentation ways

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Useful links


  Information in organism web

  http://www.xalo.org/


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.