Detail

Técnico de UPCCA


 • Description

  Tècnic d'UPCCA


 • Organization

  Nules
  Plaza Mayor, s/n
  Tel:964670001
  Fax:964674931


 • Current Stage

  Convocatòria : (Bases)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  BORSA DE TREBALL


 • Type of proof

  Concurs oposició


 • Group

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • General requests

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o qualsevol altra regulada en l'art. 57 del RDL 5/2015, de 30 d'octubre, del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
  b) Haver complit setze anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa, el dia en què acabe el termini de presentació de sol·licituds.
  c) Estar en possessió del grau en Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia o el grau en Educació Social, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies. L'equivalència ha de d'estar reconeguda per l'administració competent i degudament acreditada documentalment en aquest sentit per part dels aspirants.
  d) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques pròpies del lloc de treball convocat.
  e) Posseir la capacitat funcional suficient per a l'exercici de les tasques
  f) No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupar càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les que exercia, en el cas del personal laboral, en el qual haguera sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  g) Estar en possessió del justificant acreditatiu del pagament de la taxa corresponent; l'absència d'aquest serà un requisit inesmenable.


 • Ordinary fees

  40,00 €


  Fee description

  Autoliquidació Caixa Rural Sant Josep de Nules en el compte ES20 3135 7483 2327 3200 0039, amb indicació del procés selectiu al qual correspon l'ingrés.


 • Places

  Description of places

  Subjecta a la subvenció que concedisca la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.


 • Documentation / Information

  a) El model de sol·licitud signat i amb els camps obligatoris degudament omplits.
  b) Fotocòpia del DNI o original del DNI, només en cas de tramitació presencial a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de Nules.
  c) Fotocòpia o original només en el cas de presentació presencial a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de Nules de la titulació acadèmica que acredite haver completat els estudis necessaris per a l'obtenció del títol. En el cas de titulacions homologades o equivalents exigides, l'aspirant ha d'aportar-ne l'equivalència mitjançant una certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent.
  d) La documentació acreditativa d'haver abonat els drets d'examen d'acord amb la base 3.6.


 • Place of submission

  S'han de dirigir a l'alcalde president i s'ha d'utilitzar el model de sol·licitud que s'adjunta com a annex i que serà facilitat pel Registre General de l'Ajuntament.


 • Other presentation ways

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, en:


 • Useful links

  Information in organism web

  https://nulessitae.sede.gva.es/sitaecs/


 • Follow-up
  • Phase: Convocatoria

  • New Stage: (Bases)

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.