Detail

Convocatoria proceso de selección de un/a candidato/a elegible que se presentará por parte de FISABIO a la Convocatoria de Subvenciones para la contratación de investigadores predoctorales de formación en investigación en salud (PFIS) a través del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). (Convocatoria 2019/31)


 • Description

  Convocatòria de procés de selecció d'un/a candidat/a elegible que es presentarà per part de FISABIO a la convocatòria de subvencions per a la contractació d'investigadors predoctorals de formació en Investigació en Salut (PFIS) per mitjà de l'Institut de Salut Carles III (ISCIII). (Convocatòria 2019/31)


 • Organization

  Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)
  Avenida de Cataluña, 21
  46020 Valencia
  España
  Tel:34 961 92 57 00
  Fax:34 961 92 57 03


 • Current Stage

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL


 • Type of proof

  Valoració de mèrits i entrevista personal.


 • Group

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Specified requests

  Podran ser candidats les persones que reunisquen les condicions següents:
  1. Màster en Bioestadística, Investigació Operativa, 'Big Data' o similar.
  2. Estar en disposició de ser admés o estar matriculat en un programa de doctorat, acreditat oficialment, en una universitat espanyola per al curs acadèmic 2019-2020.
  3. No podran concórrer a la present actuació les persones que es troben en alguna de les situacions següents:
  (a) Haver iniciat la seua formació predoctoral amb finançament d'altres ajudes destinades a la formació predoctoral mitjançant el desenvolupament d'una tesi doctoral que s'haja atorgat en el marc del Pla estatal d'investigació científica i tècnica i d'innovació 2017-2020 o d'algun dels plans estatals anteriors.
  (b) Estar en possessió del títol de doctor, per qualsevol universitat espanyola o estrangera.
  (c) Haver gaudit, prèviament a la presentació de la sol·licitud, d'un contracte predoctoral per temps superior a dotze mesos.
  4. Si el candidat seleccionat ha gaudit prèviament d'un contracte en la modalitat de contracte predoctoral, durant un període igual o inferior a dotze mesos, la durada del contracte que es formalitze, sumats els períodes de gaudi anteriors sota aquesta modalitat, ha de ser per un període conjunt de quatre anys.
  5. Si el candidat seleccionat ha gaudit prèviament d'un contracte en la modalitat de contracte predoctoral, durant un període igual o inferior a dotze mesos, la durada del contracte que es formalitze, sumats els períodes de gaudi anteriors sota aquesta modalitat, ha de ser per un període conjunt de quatre anys.


 • General requests

  - Tindre la nacionalitat espanyola o el permís de treball, o alguna altra nacionalitat que permeta l'accés a l'ocupació del sector públic. En cas que no la tinga i aquesta persona resulte seleccionada, el contracte no es formalitzarà fins que la documentació corresponent estiga en regla. Si, finalment, no s'aconsegueix finalitzar aquest tràmit dins del termini establit per la comissió de valoració, la persona seleccionada no podrà ser contractada; de manera que, en aquest cas, quedarà la plaça deserta o es contractarà la persona següent en cas que s'haja donat un ordre de prelació en la resolució.
  - Haver complit 16 anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa o una altra que es puga establir per llei.
  - Tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les funcions o tasques corresponents.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Description of places

  Convocatòria corresponent a l'any 2019 de l'acció estratègica en salut 2017-2020, del Programa estatal d'investigació orientada als reptes de la societat, en el marc del Pla estatal d'investigació científica i tècnica i d'innovació 2017-2020 (AES 2019), per resolució del 28/12/2018.


 • Documentation / Information

  Els candidats han d'enviar a l'adreça de correu electrònic rrhh_fisabio@gva.es la documentació següent:
  1. Sol·licitud d'oferta de treball (degudament omplida) disponible en la pàgina web: fisabio.san.gva.es/va/inicio
  2. Currículum.
  3. Carta de presentació.

  Tant la sol·licitud com la carta de presentació i el CV han d'estar SIGNATS (amb rúbrica o signatura digital). Si, en la data de tancament de la convocatòria els candidats/ates no han presentat signats els documents requerits quedaran exclosos/oses del procés de selecció.

  Si, en la data de tancament de la convocatòria els candidats/ates no han presentat signats els documents requerits quedaran exclosos/oses del procés de selecció.

  Una vegada conclòs aquest procés de selecció i publicada la resolució, el candidat/a seleccionat/ada ha de presentar tots els documents que acrediten la possessió dels requisits generals i necessaris i dels mèrits valorables que siguen requerits per la Fundació. Per als requisits (generals i necessaris) i mèrits valorables no susceptibles d'acreditació possible, segons el parer del tribunal, aquest prendrà en consideració la declaració responsable realitzada per la persona candidata en la sol·licitud d'oferta de treball.

  No s'admetran les sol·licituds que no s'envien a l'adreça de correu abans esmentada o per Registre d'Entrada de FISABIO: Av. Catalunya, 21, 46020, València.

  És imprescindible indicar la referència de la convocatòria a la qual es vol optar.

  La documentació acreditativa dels requisits i els aspectes valorables indicats en el CV han de posar-se a disposició de la comissió d'avaluació ÚNICAMENT en cas que es requerisca.


 • Place of submission

  La sol·licitud, juntament amb la documentació requerida, s'ha d'enviar a l'adreça de correu electrònic: rrhh_fisabio@gva.es


 • Useful links


  Information in organism web

  http://fisabio.san.gva.es/empleo


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.