Detail

Convocatoria de una beca de carácter formativo para realizar tareas de Técnica/o de Investigación en régimen de concurrencia competitiva, para colaborar en el proyecto de investigación titulado "Automatización de la Gestión de la lista de espera para operaciones de cataratas (CATARACT)".(Convocatoria 2019/33)


 • Description

  Convocatòria d'una beca de caràcter formatiu per a fer tasques de tècnica/o d'investigació en règim de concurrència competitiva, per a col·laborar en el projecte d'investigació titulat "Automatització de la gestió de la llista d'espera per a operacions de cataractes (CATARACT)". (Convocatòria 2019/33)


 • Organization

  Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)
  Avenida de Cataluña, 21
  46020 Valencia
  España
  Tel:34 961 92 57 00
  Fax:34 961 92 57 03


 • Current Stage

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL


 • Type of proof

  Valoració de mèrits i entrevista personal.


 • Group

  Sense especificar - Sense especificar


 • Specified requests

  TITULACIÓ
  Estar cursant la llicenciatura/grau (o equivalent) en Enginyeria Informàtica.


 • General requests

  - Tindre la nacionalitat espanyola, o ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea, o ser estranger amb autorització o permís de residència o d'estada per estudis a Espanya, si escau.
  En cas que finalment no s'aconseguisca finalitzar aquest tràmit dins del termini establit per la Comissió de Valoració, la persona seleccionada no podrà ser beneficiària de la beca; de manera que, en aquest cas, quedarà la plaça deserta o passarà a la persona següent en cas que s'haja donat ordre de prelació en la resolució.
  - Haver complit 16 anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa o una altra que es puga establir per llei.
  - Tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les corresponents funcions o tasques.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentation / Information

  Els candidats han d'enviar a l'adreça de correu electrònic rrhh_fisabio@gva.es la documentació següent:
  1. Sol·licitud de beca (degudament omplida disponible en la pàgina web: fisabio.san.gva.es)
  2. Currículum.
  3. Carta de presentació.

  Tant la sol·licitud com la carta de presentació i el CV han d'estar SIGNATS (amb rúbrica o signatura digital). Si, a data de tancament de la convocatòria els/les candidats/ates no han presentat els documents requerits i signats quedaran exclosos/oses del procés de selecció.

  Si, a data de tancament de la convocatòria els/les candidats/ates no han presentat els documents requerits i signats quedaran exclosos/oses del procés de selecció.

  Una vegada conclòs aquest procés de selecció i publicada la resolució, el candidat/a seleccionat/ada ha de presentar tots els documents que acrediten la possessió dels requisits generals i necessaris i dels mèrits valorables que siguen requerits per la Fundació. Per a aquells requisits (generals i necessaris) i mèrits valorables no susceptibles d'acreditació possible, segons el parer del tribunal, aquest prendrà en consideració la declaració responsable realitzada per la persona candidata en la sol·licitud d'oferta de treball.

  No s'admetran sol·licituds que no s'envien a l'adreça de correu abans esmentada o per Registre d'Entrada de FISABIO-Oftalmologia Mèdica: Av. Pío Baroja, 12, 46015, València.
  És imprescindible indicar la referència de la convocatòria a la qual es vol optar.

  La documentació acreditativa dels requisits i els aspectes valorables indicats en el CV s'han de posar a la disposició de la Comissió d'Avaluació en cas que es requerisca.


 • Place of submission

  La sol·licitud, juntament amb la documentació requerida, s'ha d'enviar a l'adreça de correu electrònic rrhh_fisabio@gva.es


 • Useful links


  Information in organism web

  http://fisabio.san.gva.es/empleo


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.