Detail

Agente de la policía local. Procedimiento de consolidación de empleo temporal.


 • Description

  Agent de la Policia Local. Procediment de consolidació d'ocupació temporal.


 • Organization

  Alzira
  c/ Sant Roc, 6
  Tel:962400450
  Fax:962405917


 • Current Stage

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  OPOSICIÓ


 • Type of proof

  Concurs oposició


 • Group

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • General requests

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Estar en possessió de la titulació acadèmica exigible a l'escala bàsica: títol de Batxillerat o equivalent. L'equivalència ha de ser reconeguda acadèmicament i acreditada pels aspirants.
  e) Tindre, com a mínim, díhuit anys d'edat i no excedir, si és el cas, l'edat màxima jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 16 kW/kg.
  h) No patir una malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions.
  L'ajuntament queda habilitat per a demanar prèviament l'emissió d'un informe favorable d'aptitud del servei de vigilància concertat.
  Si es nega a realitzar-ho, l'aspirant serà exclòs de la borsa.
  i) Tindre una altura mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.


 • Ordinary fees

  60,00 €


  Fee description

  El pagament de la taxa podrà fer-se efectiu a través del portal d'autoliquidacions de l'Ajuntament d'Alzira:
  https://autoliquidacions.alzira.es/


 • Places

  Nombre de places

  10

  Description of places

  Places en propietat per torn lliure.


 • Documentation / Information


  SOL·LICITUD
  Cal omplir la sol·licitud electrònica d'admissió a les proves per a la selecció de personal dins del termini, que ha d'incloure la declaració expressa i formal del fet que reuneixen tots i cada un dels requisits de la convocatòria referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds, requisits que han d'acreditar posteriorment en cas que siguen seleccionats. (no esmenable)

  La sol·licitud ha d'anar acompanyada de:
  - El full d'autobaremació de mèrits del concurs, que s'ha d'omplir d'acord amb el model disponible en la seu electrònica. Aquells mèrits que no s'hi indiquen no seran puntuats. (no esmenable).
  - Justificació de l'abonament de la taxa per concurrència a proves selectives descrita en el punt 7 (no serà esmenable el pagament fora de termini).

  COMUNICACIONS.
  - Tota la informació sobre aquesta convocatòria es publicarà en la seu electrònicahttp://www.alzira.es/alzira_vpm/index.php/val/. Per a consultar-la, cal fer clic en el botó "Serveis" en "Ocupació pública", "Ocupació permanent" i accedir a l'opció: "2. CONVOCADES. PENDENTS DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS", i triar la
  convocatòria 02/2019:
  Valencià: http://www.alzira.es/alzira_vpm/index.php/val/ocupacio-publica/personal-de-plantilla
  Castellano: http://www.alzira.es/alzira_vpm/index.php/es/empleo-publico/personal-de-plantilla

  TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA.
  Les possibles al·legacions, reclamacions, recursos i notificacions individuals derivades del procés selectiu en totes les fases s'han de realitzar de forma electrònica a través de la carpeta ciutadana, amb identificació electrònica.
  També s'han de realitzar electrònicament les notificacions, a través de la carpeta ciutadana. Si no s'hi ha accedit prèviament, cal registrar-se fent clic en l'opció "Registra't" (dalt, al centre) en:
  https://sedeelectronica.alzira.es/PortalCiudadano/regtel.do?formAction=btRegis&
  Seu electrònica http://www.alzira.es/alzira_vpm/index.php/val/, i fer clic en el botó "Administració 24 h":
  - si la intenció és presentar un escrit (reclamació, completar documentació), en "Registre electrònic", a l'esquerra
  "Instància general".
  - si la intenció és consultar la situació d'un escrit (reclamació, completar documentació) en "Registre electrònic" i accedir a l'opció (dalt) "Carpeta privada" per a consultar els escrits i les sol·licituds i rebre les notificacions electròniques.
  En la seu electrònica, s'indicaran les instruccions per a accedir prèviament a l'obertura del termini de presentació de sol·licituds.


 • Place of submission


  http://www.alzira.es/alzira_vpm/index.php/es/noticias-rrhh-2/portada


 • Useful links


  Information in organism web

  http://www.alzira.es/alzira_vpm/index.php/es/noticias-rrhh-2/portada


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.