Detail

Personal técnico de apoyo a la investigación de este organismo, con contrato laboral temporal por obra y servicio. Grupo de investigación 224, Instituto Interuniversitario de Geografía, Estación de Climatología- Informática.


 • Description

  Personal tècnic de suport a la investigació d'aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei. Grup d'investigació 224, Institut Interuniversitari de Geografia, Estació de Climatologia- Informàtica.


 • Organization


  Universitat Jaume I Castelló (UJI)
  Edificio Rectorado y Servicios Centrales
  Campus del Riu Sec
  12071 Castelló de la Plana
  Tel.: 96 472 80 00
  Fax: 96 472 90 16
  Webhttp://www.uji.es


 • Current Stage

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  BORSA DE TREBALL


 • Type of proof

  Valoració de mèrits


 • Group

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • General requests

  1. Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea o ser nacional d'aquells estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Comunitat Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadores i treballadors, en els termes en què aquesta es troba definida en el Tractat constitutiu de la Comunitat Europea. Així mateix, s'hi podran presentar aspirants amb una nacionalitat diferent a l'esmentada anteriorment. Només serà necessari complir els requisits establits en la normativa vigent. Qui obtinga l'adjudicació del lloc de treball oferit haurà d'acreditar almenys el permís de treball i de residència, en el moment de la contractació.
  2. Tindre complits setze anys el dia en què finalitze el termini de presentació de la sol·licitud.
  3. Estar en possessió d'una titulació universitària oficial de la branca d'Informàtica o equivalent. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, s'ha d'acreditar que s'està en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acredite, si escau, l'homologació o declaració d'equivalència a la titulació. Aquest requisit no serà aplicable a les persones aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret comunitari. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger que no es troben homologades, una vegada declarada la seua equivalència o reconegudes en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, es podrà substituir aquest requisit, sempre que la titulació es presumisca per l'òrgan convocant equivalent a l'exigida en la convocatòria, pel d'acreditar el fet d'haver iniciat la tramitació per a l'homologació, la declaració d'equivalència o el reconeixement. Es rescindirà el contracte si l'autoritat competent en resol la denegació i s'entendrà que hi ha denegació quan aquesta es condicione al compliment de determinats requisits i aquests no es complisquen.
  4. No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents.
  5. No haver sigut separat, per mitjà d'un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques. Les persones aspirants la nacionalitat de les quals no siga l'espanyola han d'acreditar, igualment, que no incorren en cap sanció disciplinària o condemna penal que impedisca, en el seu estat, l'accés a la funció pública.


 • Documentation / Information

  a) Una fotocòpia del DNI/NIE.
  b) Currículum, amb els mèrits justificats documentalment.
  En l'apartat «Codi» de la sol·licitud, ha de figurar el nombre 18021.


 • Place of submission

  Registre General de la Universitat Jaume I o per qualsevol dels procediments establits en l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre (que es manté en vigor en aplicació del penúltim paràgraf de la disposició derogatòria única de la Llei 39/2015.


 • Other presentation ways

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Useful links


  Information in organism web

  http://www.uji.es/CA/serveis/rec-hum/


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.