Detail

Convocatoria de un/a candidato/a elegible, para realizar su tesis doctoral con cargo a la concesión de la Beca Santiago Grisolía de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte de la anualidad 2019, para la colaboración en el proyecto de investigación: "Estudio del microbioma asociado a la infección primaria por Pneumocystis" Investigador Principal es el Dr. Andrés Moya Simarro. (Convocatoria 2019/44)


 • Description

  Convocatòria d'un/a candidat/a elegible, per a realitzar la seua tesi doctoral amb càrrec a la concessió de la beca Santiago Grisolía de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de l'anualitat 2019, per a la col·laboració en el projecte d'investigació: "Estudi del microbioma associat a la infecció primària per Pneumocystis". L'investigador principal és el Dr. Andrés Moya Simarro. (Convocatòria 2019/44)


 • Organization

  Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)
  Avenida de Cataluña, 21
  46020 Valencia
  España
  Tel:34 961 92 57 00
  Fax:34 961 92 57 03


 • Current Stage

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL


 • Type of proof

  Valoració de mèrits i entrevista personal.


 • Group

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Specified requests

  - Reunir els requisits acadèmics necessaris per a ser admés en un programa de doctorat en el moment de seleccionar-lo, i estar admés en un programa de doctorat en el moment de ser contractat.
  - Tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les corresponents funcions o tasques.
  - Tindre un coneixement d'espanyol o anglés (C1 o C2), en conversa, adequat per al desenvolupament del treball d'investigació.
  - No estar en possessió del títol de doctor/a.
  No haver gaudit d'una beca o contracte del Programa Santiago Grisolía.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentation / Information


  Els candidats i candidates han d'enviar a l'adreça de correu electrònic rrhh_fisabio@gva.es la documentació següent:
  1. Sol·licitud d'oferta de treball (degudament omplida, disponible en la pàgina web:http://fisabio.san.gva.es/va/inicio)
  2. Currículum.
  3. Carta de presentació.

  Tant la sol·licitud com la carta de presentació i el CV han d'estar SIGNATS (amb rúbrica o signatura digital). Si, en la data de tancament de la convocatòria, els candidats i candidates no han presentat signats els documents requerits, quedaran exclosos/oses del procés de selecció.

  Una vegada conclòs aquest procés de selecció i publicada la resolució, el candidat/a seleccionat/ada ha de presentar tots els documents que acrediten la possessió dels requisits generals i necessaris i dels mèrits valorables que siguen requerits per la Fundació.
  Pel que fa als requisits (generals i necessaris) i mèrits valorables no susceptibles d'acreditació, segons el parer del tribunal, aquest prendrà en consideració la declaració responsable realitzada per la persona candidata en la sol·licitud d'oferta de treball.

  No s'admetran sol·licituds que no s'envien a l'adreça de correu abans esmentada o es presenten per registre d'entrada a FISABIO: Av. Catalunya, 21, 46020 , València. És imprescindible indicar la referència de la convocatòria a la qual es vol optar.

  La documentació acreditativa dels requisits i els aspectes valorables indicats en el CV han de posar-se a disposició de la comissió d'avaluació NOMÉS en cas que es requerisca.


 • Place of submission

  La sol·licitud, juntament amb la documentació requerida, s'ha d'enviar a l'adreça de correu electrònic: rrhh_fisabio@gva.es


 • Useful links


  Information in organism web

  http://fisabio.san.gva.es/va/empleo


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.