Detail

Director de deportes.


 • Description

  Director d'Esports.


 • Organization

  Quart de Poblet
  Plaça Pais Valencia, 1
  Tel:961536210
  Fax:961521312


 • Current Stage

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  BORSA DE TREBALL


 • Type of proof

  Concurs oposició


 • Group

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • General requests

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que es disposa per a l'accés a l'ocupació pública de nacionals d'altres estats.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Tindre complits els setze anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) No haver sigut separat/ada, per mitjà d'un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionaris, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat/ada o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Ordinary fees

  18,50 €


  Fee description

  L'abonament s'ha d'efectuar en el compte del Banco Santander IBAN ES33 Entitat 0049 Oficina 0450 dígit de control 18 i número de compte 2210416670.
  Els drets d'examen seran retornats, únicament, amb la prèvia petició de la persona interessada, en el cas de ser exclosa del procés selectiu per falta d'algun dels requisits exigits per a participar-hi.


 • Fee exemption

  EXEMPCIONS
  - Les persones amb una discapacitat igual al 33 % o superior, les quals han d'acreditar la condició i el grau de discapacitat legalment reconeguts.
  - Les persones que figuren com a demandants d'ocupació durant el termini de, com a mínim, un mes anterior a la data d'aquesta convocatòria. Per al gaudi de l'exempció, serà un requisit que s'aporte el certificat expedit per l'administració competent en el qual conste expressament:
  1. La data d'inscripció com a demandant d'ocupació.
  2. Que no haja rebutjat cap oferta d'ocupació adequada ni s'haja negat a participar, excepte per una causa, justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals.
  3. Certificat o declaració jurada en el qual conste que no tenen rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Description of places

  Escala: administració general / administració especial
  Subescala: tècnic/a de Gestió
  Grup: A1@A2
  Classe: tècnic/a superior / mitjà/ana
  Nivell de complement de destinació: 26
  Naturalesa: funcionarial


 • Documentation / Information

  En les instàncies per a sol·licitar prendre part en la present convocatòria, que han d'estar degudament omplides, els aspirants han de manifestar que reuneixen totes i cada una de les condicions i els requisits exigits en la base segona, referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds, i que accepten, en tots els seus punts, aquestes bases.
  Les instàncies s'han de dirigir a la Sra. Alcaldessa Presidenta d'aquest Ajuntament.

  Cada aspirant ha de presentar amb la instància:
  - Fotocòpia de la titulació acadèmica exigida en la base segona, apartat e, per a participar en la convocatòria.
  - En sobre tancat: Currículum, en el qual han de fer constar la seua formació i experiència professional i adjuntar la fotocòpia de títols acadèmics, mèrits, certificats i altres circumstàncies personals, objecte de valoració en el concurs. Se seguirà escrupolosament l'ordre establit en l'annex II separant i indicant els mèrits que s'hi han al·legat. No es valoraran d'ofici mèrits que no es troben justificats en els termes expressats en les presents bases i en els annexos.
  La instància s'ha d'acompanyar del resguard original de l'ingrés bancari.

  Les persones amb discapacitat podran participar en els procediments selectius en igualtat de condicions que la resta de les persones aspirants, sempre que puguen acreditar el grau de discapacitat, així com la compatibilitat amb l'acompliment de les funcions i tasques genèriques consubstancials a aquestes.


 • Place of submission

  En el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament, pl. País Valencià, 1), o en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment comú de les administracions públiques.


 • Useful links


  Information in organism web

  http://onlineqdp.com:4545/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_ldes_d1_v1.jsp&codbusqueda=236&language=es&codResi=1&codMenuPN=1&codMenuSN=285&codMenuTN=287&codMenu=304


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.