Detail

CON EFECTOS DESDE EL 1 DE JUNIO DE 2020, EL CÓMPUTO DE LOS PLAZOS ADMINISTRATIVOS QUE HUBIERAN SIDO SUSPENDIDOS SE REANUDARÁ, O SE REINICIARÁ, SI ASÍ SE HUBIERA PREVISTO EN UNA NORMA CON RANGO DE LEY APROBADA DURANTE LA VIGENCIA DEL ESTADO DE ALARMA Y SUS PRÓRROGAS, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 9, DEL  REAL DECRETO 537/2020, DE 22 DE MAYO, POR EL QUE SE PRORROGA EL ESTADO DE ALARMA DECLARADO POR EL REAL DECRETO 463/2020, DE 14 DE MARZO.

EN MATERIA TRIBUTARIA EL PLAZO PARA PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONES DE TRIBUTOS GESTIONADOS POR LA AGENCIA TRIBUTARIA VALENCIANA (ATV) SE RIGE POR EL DECRETO LEY 1/2020 (DOGV Nº 8774 DE 30/3/2020) Y SU CORRECCIÓN DE ERRORES (DOGV Nº 8878 BIS DE 1/4/2020).

Convocatoria proceso de selección en régimen de concurrencia competitiva de un/a Técnico/a de Investigación. (Convocatoria 2019/48)


 • Description

  Convocatòria de procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a tècnic/a d'Investigació. (Convocatòria 2019/48)


 • Organization

  Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)
  Avenida de Cataluña, 21
  46020 Valencia
  España
  Tel:34 961 92 57 00
  Fax:34 961 92 57 03


 • Current Stage

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL


 • Type of proof

  Valoració de mèrits i entrevista personal.


 • Group

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Specified requests

  - Tindre la nacionalitat espanyola o el permís de treball, o alguna altra nacionalitat que permeta l'accés a l'ocupació del sector públic. En cas que no es tinga i aquesta persona resulte seleccionada, el contracte no es formalitzarà fins que la documentació corresponent estiga en regla. En cas que finalment no s'aconseguisca finalitzar aquest tràmit dins del termini establit per la comissió de valoració, la persona seleccionada no podrà ser contractada; de manera que, en aquest cas, quedarà la plaça deserta o es contractarà la persona següent en cas que s'haja establit un ordre de prelació en la resolució.
  - Haver complit 16 anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa o una altra que es puga establir per llei.
  - Posseir la titulació exigida o complir els requisits per a obtindre-la en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació.
  - Tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les funcions o tasques corresponents.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentation / Information

  Els candidats i candidates han d'enviar a l'adreça de correu electrònic rrhh_fisabio@gva.es la documentació següent:
  1. Sol·licitud d'oferta de treball (degudament omplida, disponible en la pàgina web: fisabio.san.gva.es/ca/inicio)
  2. Currículum.
  3. Carta de presentació.

  Tant la sol·licitud com la carta de presentació i el CV han d'estar SIGNATS (amb rúbrica o signatura digital). Si, en la data de tancament de la convocatòria, els candidats i candidates no han presentat signats els documents requerits, quedaran exclosos/oses del procés de selecció.

  Una vegada conclòs aquest procés de selecció i publicada la resolució, el candidat/a seleccionat/ada ha de presentar tots els documents que acrediten la possessió dels requisits generals i necessaris i dels mèrits valorables que requerisca la Fundació.
  Pel que fa als requisits (generals i necessaris) i mèrits valorables no susceptibles d'acreditació, segons el parer del tribunal, aquest prendrà en consideració la declaració responsable realitzada per la persona candidata en la sol·licitud d'oferta de treball.

  No s'admetran sol·licituds que no s'envien a l'adreça de correu abans esmentada o es presenten per registre d'entrada a FISABIO: Av. Catalunya, 21, 46020 , València. És imprescindible indicar la referència de la convocatòria a la qual es vol optar.

  La documentació acreditativa dels requisits i els aspectes valorables indicats en el CV han de posar-se a disposició de la comissió d'avaluació NOMÉS en cas que es requerisca.


 • Place of submission

  La sol·licitud, juntament amb la documentació requerida, s'ha d'enviar a l'adreça de correu electrònic: rrhh_fisabio@gva.es


 • Useful links


  Information in organism web

  http://fisabio.san.gva.es/ca/empleo


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.