Detail

TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL


 • Description

  TÈCNIC D ?ADMINISTRACIÓ GENERAL


 • Organization

  Muro de Alcoy
  Placeta Molina, 4
  Tel:965530557
  Fax:965531769


 • Current Stage

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  BORSA DE TREBALL


 • Type of proof

  Concurs oposició


 • Group

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • General requests

  a) Tenir nacionalitat espanyola o la d'un dels restants estats membres de la Unió
  Europea o d'aquells estats a què s'aplique la lliure circulació de treballadors, en els termes que preveu la llei estatal que regula aquesta matèria
  b) Tenir complits 16 anys i no excedir l'edat de jubilació forçosa per a la funció pública.
  c) Estar en possessió del títol de Llicenciat o Títol de Grau corresponent, en Dret, en Ciències Polítiques i de l'Administració, en Econòmiques i/o en Empresarials, en Intendent o Actuari Mercantil, en Administració i Direcció d'Empreses, o estar en condicions d'obtindre'l, en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. Les equivalències les deurà determinar l'autoritat educativa competent.
  d) No patir malaltia ni defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions corresponents al lloc de treball que es convoca.
  e) No trobar-se en cap de les causes d'incapacitat específica d'acord amb la normativa vigent.
  f) No haver estat separat/da per mitjà d'expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració o ocupació pública, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques


 • Ordinary fees

  30,45 €


  Fee description

  Cajamar Caixa Rural IBANES61 3058 2618 3427 3200 0018 SWIFT/Codi BIC CCRIES2AXXX


 • Documentation / Information

  a.-Resguard que justifique haver ingressat els drets d'examen al següent compte bancari habilitat per a aquest procés:
  Cajamar Caja Rural IBANES61 3058 2618 3427
  3200 0018 SWIFT/Código BIC CCRIES2AXXX.
  L'import dels drets d'examen ascendeix a la quantitat de trenta euros amb quaranta-cinc (30,45 €). A l'ingrés haurà de constar el nom i cognoms de l'aspirant que es presenta a aquest procés, i no altres dades.
  b.- Document Nacional d'Identitat.
  c.- Titulació exigida a la base segona.
  d.- Mèrits que vulguen que es siguen valorats a la fase de concurs


 • Place of submission

  Registre General o en la forma establerta a l'article 66 de la Llei 39/2015


 • Useful links


  Information in organism web

  http://www.vilademuro.net/es/3/oficina-virtual/10/ocupacion-publica.html


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.