Detail

Ordenanza, celador/a de grupo escolar y celador/a de instalaciones deportivas


 • Description

  Ordenança, zelador/a de grup escolar i zelador/a d'instal·lacions esportives


 • Organization

  Castelló de la Plana
  Plaza Mayor, 1
  Tel:964355100
  Fax:964355378


 • Current Stage

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  BORSA DE TREBALL


 • Type of proof

  Valoració de mèrits


 • Group

  Altres categories professionals - Altres agrupacions professionals sense requisit de titulació (antic grup E)


 • General requests

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o d'algun dels estats membres de la Unió Europea. També podran participar els ciutadans siga quina siga la seua nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents. L'accés a l'ocupació pública s'estendrà igualment a les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, en què siga aplicable la lliure circulació de treballadors.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Tindre complits 16 anys d'edat i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) Sense requisit de titulació, segons la disposició addicional sisena del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  e) No haver sigut separat a través d'expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a funcions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o a l'escala de funcionari o per a exercir funcions similars a les que exercien, en cas del personal laboral que ha sigut separat o inhabilitat. En cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  f) Certificació negativa emesa pel Registre central d'antecedents penals de no haver sigut condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tràfic de persones, de conformitat amb l'apartat 5 afegit a l'article 13 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, per la modificació efectuada en el punt 8 de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència, que introdueix com a requisit per a l'accés i l'exercici a les professions, oficis i activitats que impliquen contacte habitual amb menors l'acreditació d'aquesta circumstància, i en relació amb la disposició transitòria quarta.
  g) Les persones participants amb diversitat funcional, a més de complir els requisits anteriors, han d'acreditar mitjançant la presentació de la certificació de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives o òrgan competent d'altres administracions públiques el seu grau de diversitat funcional; així mateix, s'ha d'acompanyar el certificat de capacitats per a l'acompliment dels llocs de treball que s'ofereixen, o si escau, l'acreditació d'haver-lo sol·licitat.


 • Ordinary fees

  7,00 €


  Fee description

  autoliquidació


 • Documentation / Information

  - Sol·licitud d'admissió a les proves selectives d'ingrés en la funció pública local. Autoliquidació.
  - Annex I: full d'autobaremació.
  - Annex II: cursos de formació i perfeccionament.
  Juntament amb el document de "Sol·licitud d'admissió a proves selectives d'ingrés en la funció pública local. Autoliquidació", els aspirants han de presentar l'annex I - full d'autobaremació i l'annex II - cursos de formació i perfeccionament omplits, juntament amb la còpia dels mèrits.
  En cas de falsedat o manipulació d'algun document, es cancel·larà el dret a participar en aquesta convocatòria, amb independència de la responsabilitat que hi pertoque.


 • Place of submission

  Registres de les juntes de districte nord, sud, est, oest i districte marítim de l'Excm. Ajuntament de Castelló.


 • Useful links


  Information in organism web

  http://www.castello.es/web30/pages/generico_web10.php?cod1=9&cod2=93


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.