Detail

Administrativo


 • Description

  Administratiu


 • Organization

  Mancomunidad El Xarpolar
  Plza. Dalt Vila, 1 (Planes)
  Tel:965514201
  Fax:965514208


 • Current Stage

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  BORSA DE TREBALL


 • Type of proof

  Concurs oposició


 • Group

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • General requests

  a) Estar en possessió del títol de Batxillerat o equivalent, o estar en condicions d'obtindre'l abans de la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies. En tot cas, les equivalències han d'aportar-les les persones aspirants, mitjançant una certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent en el seu cas. Les persones aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que n'acredite, si escau, l'homologació.
  b) Tindre la nacionalitat espanyola, ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea i, en el cas de persones estrangeres no comunitàries, tindre permís de treball i permís de residència legal a Espanya, en els termes establits en l'art. 57 de l'EBEP i l'LO 4/2000 d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social.
  c) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques de les places indicades en les bases.
  d) Tindre complits díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  e) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Ordinary fees

  30,00 €


  Fee description

  Núm. compte: ES81 0081 1114 6400 0115 3219


 • Documentation / Information

  Fotocòpia del DNI, del passaport o de la targeta de residència.
  Fotocòpia compulsada de la titulació exigida o resguard del pagament de les taxes per a la seua expedició.
  Formulari d'autobaremació (annex IV).
  Fotocòpia i original per a la compulsa o fotocòpia compulsada de tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legats.
  Fotocòpia del pagament dels drets d'examen.


 • Place of submission

  Registre General d'aquesta mancomunitat. Les instàncies es poden presentar igualment en la forma que determina l'article 66 de la Llei 39/2015.


 • Useful links

  Information in organism web

  https://xarpolar.sedelectronica.es/board


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.