Detail

ENCARGADOS/AS DE LAS TAQUILLAS PISCINAS


 • Description

  ENCARREGATS/DES DE LES TAQUILLES PISCINES


 • Organization

  Jérica
  Historiador Vayo, 19
  Tel:964129177
  Fax:964129045


 • Current Stage

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  BORSA DE TREBALL


 • Type of proof

  Valoració de mèrits


 • Group

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • General requests

  a) Tindre la nacionalitat espanyola sense perjudici del que disposa l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Tindre complits els setze anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei es pot establir una altra edat màxima, diferent de l'edat de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública.
  d) Estar en possessió del certificat de Graduat Escolar o certificat d'Educació Secundària Obligatòria.
  e) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Places

  Nombre de places

  2

 • Documentation / Information

  a) Sol·licitud.
  b) Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat.
  c) Document acreditatiu de la titulació exigida en la convocatòria (base 3 d).
  d) Currículum de l'aspirant.
  e) Documentació acreditativa dels mèrits valorables en fase de concurs de mèrits, d'acord amb la base 7.
  f) Llibre de família i/o certificat de convivència.
  g) Certificat d'estar inscrit en el SERVEF que acredite la condició i, si escau, el temps en la desocupació.


 • Place of submission

  Registre general electrònic de l'Ajuntament de Jérica, accessible a través de la seu electrònica: https://jerica.sedelectronica.es; o en l'oficina d'assistència situada a l'ajuntament de Jérica, carrer de l'Historiador Vayo, 19; o per qualsevol dels mitjans que s'indiquen en l'article 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Useful links

  Information in organism web

  https://jerica.sedelectronica.es/board


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.